กลุ่มงานนโยบายและแผน ระบบงานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวิทยา

  https://drive.google.com/drive/folders/0B-Y8OyhQ4TfPc05mX3JleldKb0E?usp=sharing
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-khorng-srang-klum-an
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/02-sarsnthes-ngan-phaen-ngan
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/03-sarsnthes-ngan-prakan-khunphaph
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/03-sarsnthes-ngan-khwbkhum-phayni
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/home/ngan-rongreiyn-sucrit
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/03-sarsnthes-ngan-sarsnthes


  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/ctw/home

                free web counter  https://drive.google.com/drive/folders/0B-Y8OyhQ4TfPRnpMXzRocW10X3M
  https://drive.google.com/drive/folders/0B-Y8OyhQ4TfPRnpMXzRocW10X3M
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-wikheraah
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-sarsnthes
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/phl-ngan


  รายการข้อมูลสารสนเทศ
   https://drive.google.com/drive/folders/0B-Y8OyhQ4TfPRnpMXzRocW10X3M
   https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQbpI0lVkfAAcZRfDidF3vNtUNN_f2aBDLF_4ioBrlxTqaBZGX6vVBpXGqW5cRtcC8X6KJGKbR3-uZG/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/03-sarsnthes-ngan-sarsnthes/rayngan-phl-kar-ptibati-ngan-ni-rxb-deuxn
   https://docs.google.com/a/wr.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSeE06noQ5Xr0i18l_eQOUwzn_5cKWTwm9Yybini-AGh_qOWLw/viewform
   https://docs.google.com/a/wr.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScISmKssVRGvgU7VsLe_kazDhdKCYZGiW4Uz0WLbncUvf62tA/viewform
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/phl-ngan/card
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-na-khea-khxmul/baebsxbtham-1
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/09-rabb-sms-khru
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-na-khea-khxmul/kar-xbrm-phathna-tnxeng
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/home/phol
   https://www.youtube.com/channel/UC5qeFW6myEIQ5iOdmEYuY-w/videos
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/home/suny-kar-reiyn-ru-phlangngan-thdthaen
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/81-suny-kar-reiyn-ru-thrniwithya
   =========================
   เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/home/fisiks-1
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/home/w30207-ptibati-kar-fisiks
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/home/w20221-cheux-pheling
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/home/chumnum-arduino

   ภาคเรียนที่ 2


   แหล่งเรียนรู้