กลุ่มงานนโยบายและแผน ระบบงานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวิทยา

  https://drive.google.com/drive/folders/0B-Y8OyhQ4TfPc05mX3JleldKb0E?usp=sharing

  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/02-sarsnthes-ngan-phaen-ngan
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/krulee/
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/03-sarsnthes-ngan-khwbkhum-phayni
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/phl-ngan/ngan-rongreiyn-sucrit
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/03-sarsnthes-ngan-sarsnthes


  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/ctw/home

                free web counter

  http://plan.secondary41.go.th/web_plan_project/#

  http://www.secondary41.go.th/home.html  =========================
   line เครือข่ายผู้ปกครอง
  https://www.linebiz.com/th/service/line-account-connect/


  https://sesa.obec.go.th/
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/home/subkhn-baeb-reng-dwn
  https://drive.google.com/drive/folders/0B-Y8OyhQ4TfPRnpMXzRocW10X3M
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-wikheraah
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-sarsnthes
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb
  https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/phl-ngan   https://drive.google.com/drive/folders/0B-Y8OyhQ4TfPRnpMXzRocW10X3M
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/03-sarsnthes-ngan-sarsnthes/rayngan-phl-kar-ptibati-ngan-ni-rxb-deuxn
   https://docs.google.com/a/wr.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSeE06noQ5Xr0i18l_eQOUwzn_5cKWTwm9Yybini-AGh_qOWLw/viewform
   https://docs.google.com/a/wr.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScISmKssVRGvgU7VsLe_kazDhdKCYZGiW4Uz0WLbncUvf62tA/viewform
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/phl-ngan/card
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-na-khea-khxmul/baebsxbtham-1
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/09-rabb-sms-khru
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-na-khea-khxmul/kar-xbrm-phathna-tnxeng
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/home/phol
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/home/suny-kar-reiyn-ru-phlangngan-thdthaen
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/81-suny-kar-reiyn-ru-thrniwithya
   https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/99-admin/ctw

   =========================