วิทยาศาสตร์

pictjnkg
นางลักษมีม่วงคลา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
pic93r2b
ว่าที่ ร.อ.ศุภกฤตเรืองสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
pic3ft9n
นายธนัชภูมิชูชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
TC301
ดร.นิดากิจจินดาโอภาส
ครู ชำนาญการพิเศษ
pic4gfr1
นายสุประวัติพูลพิพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
pic524z9
นายสมศักดิ์โกการัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
picdhw8z
นางจำปาสืบสุนทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
piczrw6b
นางประภาศรีทิพย์พิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุวรรณีผาผง
ครู ชำนาญการพิเศษ
picgucrn
นายนพอนันต์สุนทรพสิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
picheftg
นางสาวชมพูสัจจวาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
picty2wa
นางพุทธชาติปะกิคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
babe5986-6c7b-49f9-a3a3-cb8ff9c8551c
นางสาวอรุณรัศมีจันทพรม
ครู ชำนาญการ
pic5r4c1
นายไพโรจน์สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
picdw86n
นางสุคนธาโคตรโสภา
ครูชำนาญการ

นางสาวอุดมลักษณ์วานิชชัง
ครูชำนาญการ
picja5tk
นางไอลัดดาปามุทา
ครูชำนาญการพิเศษ
piciqf5v
นางขนิษฐาเตชะนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
picicz5t
นางสาวกันต์กนิษฐ์โพธิจักร
ครูชำนาญการ
jureerat
นางสาวจุรีรัตน์เที่ยงคำ
ครู
prapean
นายประเพียรลดาวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
210ed35d-c05c-44cb-a102-ad76a937c637
นางสาวพิชชานันท์จันทพรม
ครู
tanut j
นายธนัฐจันทเขต
ครูชำนาญการ
1073180269-20130804-202032
นายชูเกียรติคุ้มเนตร
ครูชำนาญการ
sittichai
นายสิทธชัยวาลมูลตรี
ครู

นางสาวอัมวิกาทวยจันทร์
ครูผู้ช่วย
f918689f-83f0-4d40-be60-ef1eb532f341
นางปิยนุชพิกุลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
a8ebcde1-dab8-4715-bc6d-ac27b89269eb
นางสาวเสาวภาคย์สีหาบุญทอง
ครูผู้ช่วย
khunhai
นางขวัญใจเปลวเฟื่อง
พนักงานราชการ

นางสาวนิโลบล พูนศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเอมมิกา วัดพล
ครูผู้ช่วย


น.ส.เพ็ญณภาขันไสว
ครูชำนาญการ
นายสง่าศรีโยวงศ์

Comments