วิสัยทัศน์

โรงเรียนวาปีปทุม ชุมชนเกื้อกูล เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ควบคู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีชื่อเสียงด้านวิชาการ ผลงานเป็นเลิศ เชิดชูความเป็นไทย
ก้าวไกลสู่สากล ภายในปี 2558

ปรัชญาของโรงเรียน

"กลฺยา ณ การี กลฺยานํ ปาปการี จ ปาปกํ "
"ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว"

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ดอกบัว เป็นดอกไม้ที่สูงค่า อันเป็นสัญลักษณ์
แทนปัญญา ความศรัทธาและความพากเพียร
คำขวัญของโรงเรียน
"เรียนดี มีพลานามัย ใฝ่คุณธรรม"
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
"ลูกเขียวเหลือง เป็นคนดี น้องพี่ผูกพัน"
สีประจำโรงเรียน
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และความเจริญงอกงาม
สีเหลือง หมายถึง ความอบอุ่นอันไพบูลย์ ความศรัทธา ความผาสุก ความรุ่งเรือง
อักษรย่อของโรงเรียน
"ว.ท."
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
"มีคุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม นิยมไทย ใส่ใจสุขภาพ"
Comments