สังคมศึกษา ฯ


1044410618-20150609-133811
นางกรทิพย์ปัญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ pici1cyt
นายประพันธ์วรรณสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
pict38bz
นางสุมาลาสุวรรณพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
pich5893นายคมสันสัตตรัตนำพร
ครูชำนาญการพิเศษ
picipr4q
นางวรรณจรีย์เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
tc1044209001-405
นางจตุรพรทอนมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
pic2xt36
นางนงลักษณ์ปินทะปะกัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
pic36y2f
นางจรีพรทองภูวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
pica6kty
นางวาสนาเอ้ตุโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
pic4td39
นางสาววรรณเพ็ญปาสานะโก
ครู
preyanut
นางสาวปรียานุชจำละคร
ครูผู้ช่วย
1044410618-20160311-110650
นางปัทมาปินะทาใน
ครูผู่ช่วย

นางสาวสุพรรษา ทัพธานี
ครูชำนาญการ

นายนพพล โสโท
ครูผู้ช่วย

นายศุภษรบุดดา
ครูผู้ช่วย

นางทัศนีย์สีหาบุญมาก
ครูผู่ช่วย

นางลัดดา แสงโทโพ
ครูชำนาญการ


ครูชำนาญการ
Comments