เผยแพร่ผลงานนางดุษฎี วัฒนราช

-ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-ผู้ศึกษา นางดุษฎี วัฒนราช