ภาษาไทย

picba926

นางลัดดาวัลย์  แพนลิ้นฟ้า
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


pic9d2qu
นางจุฬาภรณ์สิทธิเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
pic6g5qr
นางกาญจนาสวนประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
piczg3xj
นางจิราพรทบด้าน
ครูชำนาญการพิเศษ
pictdqwy
นางสุกัลยาจุฬุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
picaq49b
น.ส.มณีรัตน์บุบผารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
picjzw4v
นางสุมามาลย์โสดา
ครูชำนาญการพิเศษ
TC112
นายบัวภามะกา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
picr3tvd
นางรจนาพรมโกน
ครูชำนาญการพิเศษ
picv39c5
นางประภาพรแก้วจันดา
ครูชำนาญการพิเศษ
pic_thai00_ja
นายวิชิตเสนาราช
ครู ค.ศ.1
pic_thai00_nad

น.ส.นาถชนกภูมั่ง

ครูผู้ช่วย

pic_thai00_siri
น.ส.ศิรินทร์ภรณ์พูนไธสง
ครูผู้ช่วย

นางอรุณีใหม่คามิ
ครู ชำนาญการ

นางนภัทรแช่มไล่
ครู ชำนาญการ

Comments