ภาษาต่างประเทศ


pich6ati
นางรัชนีย์วัลย์วรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
pic893y4
นางจินตนาทะนันชัน
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
1044410621-20140521-094201 (1)
นายจารุวัฒน์ปัตตานัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสหเทพดวงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
pich65cz
นางพรพิศคุตไชยกุล
ครู ชำนาญการ
pic7ys6k
นางมยุรีลาดนาเลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
pic327rf
นางวัฒนาปะกิลาภัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
pichwxzt
นายโกมลคุณพระเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
pic1fgz2
นางนันทพรภาวะลี
ครู
1044410618-20160201-122238
นายชนะชัยพรดอนก่อ
ครู
picz8esy
นางสาวขนิษฐาอิ่มสำอางค์
ครู
1044410618-20151116-132959
นางสาวทัศนีย์นนตะลี
ครูผู้ช่วย
nutchanaporn
นางสาวนันชนาพรฤทธิมนตรี
ครูผู้ช่วย
picwpidk
นางกุสุมาโรจนกร
ครู ชำนาญการ
1044410612-20140625-135443
นางพิสมัยสุวรรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
1044410613-20150630-171443
นางสาววิริยาภูน้ำย้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศกุลนิชญ์ศรีประทุม
ครู
picmzasu
นางอฤชรปทุมพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา
ครูชำนาญการ
1019600319-20140925-151643
นางสาวจิราภรณ์ บุญลาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง
ครูผู้ช่วย
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
นางพรทิพย์ศรีโยไว
ครูชำนาญการพิเศษ
Comments