ลูกจ้างประจำ/ชัั่วคราว

peng
นายบุญเพ็งมัดถาประตัง

ช่างปูนระดับ 4

poo
นายคำภูปะนัดตะเถ
ช่างปูนระดับ 4
pan
นายทองปานนนทคำจันทร์
ช่างปูนระดับ 4
jit
นายวิจิตรปริเตสัง
ช่างปูนระดับ 4
run
นายอรัญสุจจะชารี
ช่างปูนระดับ 4
sang
นางแสงทองชาววาปี
ช่างปูนระดับ 4
keaw
นางทองมาพุทโธ
ลูกจ้างชั่วคราว
tan
นางพรพิมลยะชมภู
ลูกจ้างชั่วคราว
vee
นางฉวีวรรณราตีนู
ลูกจ้างชั่วคราว
one
นายสุวรรณปะกินัง
ลูกจ้างชั่วคราว
jaren
นายจเรนปะนัดโส
ลูกจ้างชั่วคราว
did
นายบัณฑิตสุทธิเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว
tau
นายสุชาติปทุมทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
chai
นายสุรชัยปะมาถา
ลูกจ้างชั่วคราว
det
นายเดชอุดมพิมพ์บาล
ลูกจ้างชั่วคราว
pat
นางสุพัตรากลิ่นกล้า
ลูกจ้างชั่วคราว
women
นางสาวนุชนาฎสุปะตำ
ลูกจ้างชั่วคราว
det
นายเดชอุดมพิมพ์บาล
ลูกจ้างชั่วคราว
raen
นายเรียนบุตรวิชา
ลูกจ้างชั่วคราว
man
นายสุรพลสุทธิเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว
Comments