ข้อมูลครู บุคลากร

รายละเอียดข้าราชการครูโรงเรียนวาปีปทุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ที่ชื่อเลขที่ตำแหน่งวิทยฐานะอันดับบรรจุเมื่ออายุระดับการศึกษา/วุฒิ/วิชาเอกเกิดอายุ
ตัว
วันเกษียณหมายเหตุ
ตำแหน่งวันเดือนปีราชการศึกษาวุฒิวิชาเอกวันเดือนปี
บริหาร
1นายมนณูญเพชรมีแก้ว69913ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญค.ศ.430มกราคม252930เอกปร.ด.การบริหารการศึกษาxxตุลาคม25065330 ก.ย.2567
3นายสุรเชษฐ์โคตรพัฒน์69915รองผู้อำนวยการชำนาญการคศ.23มีนาคม254811ตรีวท.บ.สถิติประยุกต์xxตุลาคม25194030 ก.ย.2580
5นายวัชรินทร์ติดวงษา111569รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคศ.316ธันวาคม254118โทศศ.ม.บริหารการศึกษาxxมิถุนายน25174230 ก.ย.2577
สนับสนุนการสอน
1น.ส.สุมิตรา ทองพูล70067ครูชำนาญการพิเศษคศ.4(3)1กันยายน252435ตรีค.บ.การสหกรณ์xxธันวาคม25025730 ก.ย.2563
2น.ส.สมจิตรสุทธินันท์69952ครูชำนาญการพิเศษคศ.317พฤษภาคม252732โทกศ.ม.จิตวิทยาการศึกษาxxมีนาคม25025730 ก.ย.2562
3น.ส.พรพรรณ สีละมนตรี69956ครูชำนาญการพิเศษคศ.312พฤษภาคม253821โทกศ.ม.การวัดผลการศึกษาxxเมษายน25164330 ก.ย.2576
4นายดำรงค์ จอมศรีกระยอม69962ครูชำนาญการพิเศษคศ.39พฤษภาคม252633ตรีป.กศ.สูงสังคมศึกษาxxกันยายน25035630 ก.ย.2563
5นางจิตราภรณ์ปักษ์สังคะเนย์70044ครูชำนาญการพิเศษคศ.311กรกฎาคม253722โทค.ม.หลักสูตรและการเรียนการสอนxxพฤษภาคม25075230 ก.ย.2567
6นายนิคมเพชรโรจน์70075ครูชำนาญการคศ.215สิงหาคม252138ตรีป.ว.ช.พณิชยการxxธันวาคม25005930 ก.ย.2561
7นางละอองดาว แพงคำแสน118565ครูผู้ช่วย-คผช.16มีนาคม25581ตรีบธ.บ.การจัดการxxกันยายน25223730 ก.ย.2582
8น.ส.เสมอแขจันทะไทย69966ครูผู้ช่วย-คผช.3ตุลาคม25590ตรีบช.บ.การบัญชีxxเมษายน25352430 ก.ย.2595
9นางสมสมัยเกตุพิบูลย์70012ครูชำนาญการพิเศษคศ.37ตุลาคม253920ตรีค.บ.ธุรกิจศึกษาxxธันวาคม25134630 ก.ย.2574ไปช่วย
คณิตศาสตร์
1นางศิริพรอุดมเมฆ69933ครูชำนาญการพิเศษคศ.4(3)22พฤษภาคม252138ตรีกศ.บ.คณิตศาสตร์xxธันวาคม24996030 ก.ย.2560
2นางจารีย์ภัคเรืองสมบัติ69819ครูชำนาญการพิเศษคศ.31มิถุนายน253821โทกศ.ม.คณิตศาสตร์xxพฤศจิกายน25154430 ก.ย.2576
3นายวรศิลป์อักกะมานัง69949ครูชำนาญการพิเศษคศ.4(3)5พฤษภาคม252534ตรีกศ.บ.คณิตศาสตร์xxเมษายน25025730 ก.ย.2562
4นางลำดวนดงอุทิศ70056ครูชำนาญการพิเศษคศ.4(3)19กันยายน252138ตรีค.บ.คณิตศาสตร์xxมกราคม25015830 ก.ย.2561
5นางนิภาพรอาจอารี2146ครูชำนาญการพิเศษคศ.314ตุลาคม254514โทศษ.ม.การบริหารการศึกษาxxมกราคม25213830 ก.ย.2581
6นางอรุณีปะนัดถา9097ครูชำนาญการพิเศษคศ.35มกราคม254118ตรีค.บ.คณิตศาสตร์xxกันยายน25164330 ก.ย.2576
7นางมาลัยปะติเพนัง69940ครูชำนาญการพิเศษคศ.322พฤษภาคม252138โทกศ.ม.หลักสูตรการสอนxxสิงหาคม25005930 ก.ย.2560
8นางภัทรภรวัฒนราช69951ครูชำนาญการพิเศษคศ.31มิถุนายน254811โทวท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษาxxพฤษภาคม25243530 ก.ย.2584
9ว่าที่ร้อยเอก ประวัติหัตถสินธุ์69963ครูชำนาญการพิเศษคศ.31มิถุนายน253722โทกศ.ม.คณิตศาสตร์xxกุมภาพันธ์25144530 ก.ย.2574
10นางเมตตา ติดวงษา69972ครูชำนาญการพิเศษคศ.31กรกฎาคม253722โทกศ.ม.คณิตศาสตร์xxกุมภาพันธ์25154430 ก.ย.2575
11นายเรืองศักดิ์มัททวีวงศ์70003ครูชำนาญการพิเศษคศ.329กรกฎาคม253029ตรีกศ.บ.คณิตศาสตร์xxเมษายน25085130 ก.ย.2568
12นายสมศักดิ์เรืองบุญ70048ครูชำนาญการพิเศษคศ.322สิงหาคม253425ตรีค.บ.คณิตศาสตร์xxมีนาคม25104930 ก.ย.2570
13นางภคมน ภูมิชูชิต70058ครูชำนาญการพิเศษคศ.322พฤษภาคม253920โทวท.ม.สถติxxมิถุนายน25164330 ก.ย.2576
14นางนวลใจพันธุวาสิฏฐ์82339ครูชำนาญการพิเศษคศ.310พฤศจิกายน253524ตรีค.บ.คณิตศาสตร์xxกุมภาพันธ์25124730 ก.ย.2572
15นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ์7342ครูชำนาญการคศ.230ธันวาคม254613ตรีกศ.บ.คณิตศาสตร์xxกุมภาพันธ์25223730 ก.ย.2582
16นายสุนทรแต้มจันทร์69804ครูชำนาญการคศ.28ตุลาคม253326ตรีวท.บ.สถิติxxมิถุนายน25085130 ก.ย.2568
17นางวิไลวรรณลุนละวงศ์9742ครู-คศ.119มีนาคม25527ตรีค.บ.คณิตศาสตร์xxพฤศจิกายน25233630 ก.ย.2584
18นางบุปผาทิ้งแสน69342ครู-คศ.113ธันวาคม25545โทศษ.ม.บริหารการศึกษาxxเมษายน25273230 ก.ย.2587
19น.ส.พลับพลึงยอมมีสี69958ครู-คศ.126กันยายน25563ตรีวท.บ.คณิตศาสตร์xxตุลาคม25293030 ก.ย.2590
20นายสันติอุดคำ70019ครู-คศ.120กันยายน25563ตรีศษ.บ.คณิตศาสตร์xxพฤศจิกายน25322730 ก.ย.2593
21นางเกษรเทวาพิทักษกุล70311ครูผู้ช่วย-คผช.9ธันวาคม25581ตรีวท.บ.สถิติxxตุลาคม25283130 ก.ย.2589
22น.ส.มนัสวีโนนหนองคู70450ครู-คศ.215พฤษภาคม25527โทค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษาxxพฤศจิกายน25283130 ก.ย.2589
ภาษาต่างประเทศ
1นางพิศมัยสุวรรณะ1073ครูชำนาญการพิเศษคศ.31พฤศจิกายน254217ตรีศศ.บ.ภาษาอังกฤษxxมีนาคม25184130 ก.ย.2578
2นายจารุวัฒน์ปัตตานัง12400ครูชำนาญการพิเศษคศ.319กรกฎาคม253821โทศษ.ม.บริหารการศึกษาxxเมษายน25154430 ก.ย.2575
3น.ส.วิริยาภูน้ำย้อย29907ครูชำนาญการคศ.32สิงหาคม254514ตรีค.บ.ภาษาอังกฤษxxกุมภาพันธ์25223730 ก.ย.2582
4นางวัฒนา ปะกิระตา34172ครูชำนาญการพิเศษคศ.313พฤษภาคม252435ตรีศศ.บ.แนะแนวการศึกษาxxเมษายน25005930 ก.ย.2560
5นางอฤชรฮุซัยนี69595ครูชำนาญการพิเศษคศ.36มิถุนายน253920โทค.ม.หลักสูตรการสอนxxตุลาคม25164330 ก.ย.2577
6นายโกมลคุณพระเนตร69929ครูชำนาญการพิเศษคศ.317กรกฎาคม252732ตรีค.บ.ภาษาอังกฤษxxมีนาคม25055430 ก.ย.2565
7นางรัชนีวัลย์วรรณศรี69935ครูชำนาญการพิเศษคศ.311ธันวาคม252930โทกศ.ม.จิตวิทยาการศึกษาxxกรกฎาคม25075230 ก.ย.2567
8นางพรพิศคุตไชยกุล69961ครูชำนาญการพิเศษคศ.321พฤษภาคม252237ตรีค.บ.ภาษาอังกฤษxxพฤษภาคม25015830 ก.ย.2561
9น.ส.มยุรีลาดนาเลา70011ครูชำนาญการพิเศษคศ.31สิงหาคม253326ตรีค.บ.ภาษาอังกฤษxxตุลาคม25075230 ก.ย.2568
10นายสหเทพดวงดี70029ครูชำนาญการพิเศษคศ.313พฤษภาคม252435ตรีค.บ.ภาษาอังกฤษxxมกราคม25025730 ก.ย.2562
11นางจินตนา ทะนันชัยโซเลียม109262ครูชำนาญการพิเศษคศ.322มิถุนายน253623โทศศ.ม.บรรณารักษ์ศาสตร์xxตุลาคม25114830 ก.ย.2572
12นางกุสุมาโรจนกร67050ครูชำนาญการคศ.214มีนาคม254316ตรีค.บ.ภาษาอังกฤษxxพฤษภาคม25194030 ก.ย.2579
13นางทัศนีย์ลามี7335ครู-คศ.124สิงหาคม25554ตรีกศ.บ.ภาษาจีนxxพฤศจิกายน25302930 ก.ย.2591
14น.ส.นันทพรภาวะลี69975ครูชำนาญการคศ.24พฤษภาคม25527โทศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษxxพฤษภาคม25283130 ก.ย.2588ไปช่วย
15น.ส.ขนิษฐาอิ่มสำอางค์70039ครู-คศ.19พฤษภาคม25545โทก.ศ.ม.การบริหารการศึกษาxxพฤศจิกายน25273230 ก.ย.2588
16นายชนะชัยพรดอนก่อ72957ครู-คศ.115สิงหาคม25545โทกศ.ม.การบริหารการศึกษาxxกรกฎาคม25302930 ก.ย.2590
17น.ส.ศกุนิชญ์ตรีประทุม2953ครู-คศ.120กรกฎาคม25545โทค.ม.หลักสูตรและการสอนxxมิถุนายน25085130 ก.ย.2568
18น.ส.จิราภรณ์บุญลาด102992ครู-คศ.120ธันวาคม25554ตรีกศ.บ.ภาษาอังกฤษxxเมษายน25322730 ก.ย.2592
19น.ส.ณัฐชนาพรฤทธิมนตรี69941ครูผู้ช่วย-คผช.18พฤศจิกายน25572ตรีค.บ.ภาษาอังกฤษxxตุลาคม25332630 ก.ย.2594
20น.ส.กฤติกากลั่นโคกสูง69970ครูผู้ช่วย-คผช.25ตุลาคม25590ตรีค.บ.ภาษาอังกฤษxxกรกฎาคม25352430 ก.ย.2595
21นางพรทิพย์ศรีโยไว69926ครูชำนาญการพิเศษคศ.35มิถุนายน253821ตรีศศ.บ.ภาษาอังกฤษxxสิงหาคม25154430 ก.ย.2575
ภาษาไทย
1นางจุฬาภรณ์สิทธิเขต67248ครูชำนาญการพิเศษคศ.4(3)1กุมภาพันธ์252039ตรีค.บ.ภาษาไทยxxพฤศจิกายน24996030 ก.ย.2560
2นางสุกัลยาจุฬุวรรณ69872ครูชำนาญการพิเศษคศ.4(3)5พฤษภาคม252534ตรีกศ.บ.ภาษาไทยxxธันวาคม25025730 ก.ย.2563
3นางกาญจนาสวนประดิษฐ์70042ครูชำนาญการพิเศษคศ.4(3)19พฤษภาคม252336โทศศ.ม.ไทยคดีศึกษาxxสิงหาคม25015830 ก.ย.2561
4นางลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้า70047ครูชำนาญการพิเศษคศ.4(3)8กันยายน252138ตรีกศ.บ.ภาษาไทยxxตุลาคม25005930 ก.ย.2561
5นางจิราพรทบด้าน70057ครูชำนาญการพิเศษคศ.4(3)21พฤษภาคม252237ตรีกศ.บ.ภาษาไทยxxพฤศจิกายน25015830 ก.ย.2562
6นางประภาพรแก้วจันดา5672ครูชำนาญการพิเศษคศ.318เมษายน254613ตรีค.บ.ภาษาไทยxxธันวาคม25213830 ก.ย.2582
7นายบัวภามะกา69979ครูชำนาญการพิเศษคศ.318กันยายน253227ตรีค.บ.ภาษาไทยxxพฤศจิกายน25085130 ก.ย.2569
8น.ส.มณีรัตน์ บุบผารัตน์70046ครูชำนาญการพิเศษคศ.318พฤษภาคม252633ตรีศษ.บ.ภาษาไทยxxตุลาคม25055430 ก.ย.2566
9นางรจนาพรมโกน86855ครูชำนาญการพิเศษคศ.316กุมภาพันธ์254118ตรีค.บ.ภาษาไทยxxพฤศจิกายน25154430 ก.ย.2576
10นางสุมามาลย์โสดา101929ครูชำนาญการพิเศษคศ.313มิถุนายน252633ตรีค.บ.พลศึกษาxxสิงหาคม25055430 ก.ย.2565
11นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล125761ครูชำนาญการพิเศษคศ.37ตุลาคม253722เอกปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคxxพฤษภาคม25095030 ก.ย.2569
12นายวิชิตเสนาราช120667ครู-คศ.112มกราคม25527ตรีค.บ.ภาษาไทยxxกันยายน25263330 ก.ย.2586
13น.ส.นาถชนกภูมั่ง69966ครูผู้ช่วย-คผช.3ตุลาคม25590ตรีกศ.บ.ภาษาไทยxxเมษายน25352430 ก.ย.2595
14น.ส.ศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง121557ครูผู้ช่วย-คผช.25ตุลาคม25590ตรีกศ.บ.ภาษาไทยxxสิงหาคม25352430 ก.ย.2595
15นางอรุณีใหม่คามิ69997ครูชำนาญการคศ.21พฤศจิกายน25509ตรีศศ.บ.ภาษาไทยxxกุมภาพันธ์25233630 ก.ย.2583
16นางนภัทรแช่มไล่59635ครูชำนาญการคศ.24พฤษภาคม25527โทกศ.ม.ภาษาไทยxxเมษายน25273230 ก.ย.2587
สุขศึกษา ฯ
1นายประดิษฐ์สังขเภท69931ครูชำนาญการพิเศษคศ.31กุมภาพันธ์253227ตรีกศ.บ.พลศึกษาxxมกราคม25085130 ก.ย.2568
2นายพิชัยสำราญสุข69943ครูชำนาญการพิเศษคศ.31มิถุนายน253128โทศษ.ม.การบริหารการศึกษาxxมกราคม25065330 ก.ย.2566
3นายวิฑูรย์บ่าพิมาย76244ครูชำนาญการพิเศษคศ.33สิงหาคม253821โทกศ.ม.พลศึกษาxxกรกฎาคม25075230 ก.ย.2567ไปช่วย
4นายหงษ์ทองประนัดศรี101926ครูชำนาญการพิเศษคศ.317พฤษภาคม252732เอกปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคxxตุลาคม25035630 ก.ย.2563
5นายอำนวย วรไวย์109372ครูชำนาญการพิเศษคศ.35มีนาคม253623ตรีค.บ.สุขศึกษาxxมิถุนายน25055430 ก.ย.2565
6นางจารุภามะธุเสน122609ครูชำนาญการพิเศษคศ.310มิถุนายน253623ตรีค.บ.คหกรรมศาสตร์xxกันยายน25045530 ก.ย.2564
7นายวิชญพิศุทธิ์ธนกุลเรืองรอง1945ครูชำนาญการคศ.27กันยายน25527โทศษ.ม.การบริหารการศึกษาxxมิถุนายน25144530 ก.ย.2574
8นายสมทรัพย์จันทร์แก้ว31562ครูชำนาญการพิเศษคศ.312พฤษภาคม253821ตรีค.บ.ภาษาอังกฤษ,พลศึกษาxxเมษายน25065330 ก.ย.2566
9นายเลิศพิภพแสนวัง70031ครูผู้ช่วย-คผช.16มีนาคม25581ตรีค.บ.พลศึกษาxxกรกฎาคม25223730 ก.ย.2582
10น.ส.วราภรณ์จันทสมบัติ2653ครูผู้ช่วย-คผช.28สิงหาคม25581ตรีค.บ.พลศึกษาxxธันวาคม25332630 ก.ย.2594
11น.ส.จิตติพรจันมาศ69942ครูผู้ช่วย-คผช.25ตุลาคม25590ตรีส.บ.สาธารณสุขศาสตร์xxมีนาคม25312830 ก.ย.2591
วิทยาศาสตร์
1นางนิดากิจจินดาโอภาส70050ครูชำนาญการพิเศษคศ.4(3)21พฤษภาคม252237เอกปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษาxxกันยายน25015830 ก.ย.2561
2นายธนัฐจันทเขต4613ครูชำนาญการพิเศษคศ.31ธันวาคม254712โทวท.ม.ฟิสิกส์xxตุลาคม25184130 ก.ย.2579
3น.ส.อุดมลักษณ์ วานิชชัง31922ครูชำนาญการพิเศษคศ.39ธันวาคม254712โทศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษาxxธันวาคม25213830 ก.ย.2582
4นางจำปา สืบสุนทร34197ครูชำนาญการพิเศษคศ.323พฤษภาคม253128โทกศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษาxxมีนาคม25085130 ก.ย.2568
5นางขนิษฐา เตชะนอก43118ครูชำนาญการพิเศษคศ.31มิถุนายน254415ตรีค.บ.ฟิสิกส์xxมิถุนายน25184130 ก.ย.2578
6น.ส.สุวรรณีผาผง69946ครูชำนาญการพิเศษคศ.35มกราคม254118โทกศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษาxxสิงหาคม25075230 ก.ย.2567
7นายสุประวัติพูลพิพัฒน์69960ครูชำนาญการพิเศษคศ.31กรกฎาคม252435ตรีกศ.บ.ชีววิทยาxxพฤษภาคม25005930 ก.ย.2560
8นางประภาศรีทิพย์พิลา69974ครูชำนาญการพิเศษคศ.31พฤศจิกายน253128โทค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษาxxมีนาคม25095030 ก.ย.2569
9นางพุทธชาติปะกิคา69980ครูชำนาญการพิเศษคศ.316พฤษภาคม253425โทกศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษาxxเมษายน25095030 ก.ย.2569
10นางลักษมีม่วงคลา69990ครูชำนาญการพิเศษคศ.31กรกฎาคม253128โทค.ม.หลักสูตรและการสอนxxตุลาคม25055430 ก.ย.2566
11น.ส.ชมพูสัจจวาณิชย์69998ครูชำนาญการพิเศษคศ.316ธันวาคม253425โทค.ม.หลักสูตรและการสอนxxกันยายน25085130 ก.ย.2568
12นายธนัชภูมิชูชิต69999ครูชำนาญการพิเศษคศ.39กรกฎาคม254019โทวท.ม.ฟิสิกส์xxเมษายน25174230 ก.ย.2577
13นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์70028ครูชำนาญการพิเศษคศ.312พฤษภาคม253821ตรีค.บ.ฟิสิกส์xxมกราคม25144530 ก.ย.2574
14นายประเพียรลดาวัลย์70030ครูชำนาญการพิเศษค.ศ.31มิถุนายน253326ตรีกศ.บ.วิทยาศาสตร์-ชีววิทยาxxพฤษภาคม25095030 ก.ย.2569
15นายสมศักดิ์ โกการัตน์70076ครูชำนาญการพิเศษคศ.31กรกฎาคม252633โทศษ.ม.การบริหารการศึกษาxxมีนาคม25035630 ก.ย.2563
16นางสุคนธาโคตรโสภา123911ครูชำนาญการพิเศษคศ.311มกราคม254217โทกศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษาxxมีนาคม25194030 ก.ย.2579
17นางไอลัดดาปามุทา123958ครูชำนาญการพิเศษคศ.31กันยายน254019ตรีค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปxxกุมภาพันธ์25154430 ก.ย.2575
18นายไพโรจน์ สุวรรณศรี125760ครูชำนาญการพิเศษคศ.315พฤษภาคม253524โทศศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์xxธันวาคม25095030 ก.ย.2570
19ว่าที่ ร.อ.ศุภกฤต เรืองสมบัติ128108ครูชำนาญการพิเศษคศ.329กรกฎาคม253722โทกศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาxxสิงหาคม25134630 ก.ย.2573
20นายชูเกียรติคุ้มเนตร111526ครูชำนาญการค.ศ.213พฤษภาคม254118ตรีกศ.บ.ชีววิทยาxxกันยายน25154430 ก.ย.2575
21น.ส.กันต์กนิษฐ์โพธิจักร5899ครูชำนาญการพิเศษคศ.317กรกฎาคม25509โทวท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษาxxกรกฎาคม25253430 ก.ย.2585
22น.ส.อรุณรัศมี จันทพรม70021ครูชำนาญการคศ.213กรกฎาคม254712โทวท.ม.ฟิสิกส์ศึกษาxxมกราคม25233630 ก.ย.2583
23นางวันทนีย์ดาสม70045ครูชำนาญการพิเศษคศ.311มิถุนายน25509โทค.ม.หลักสูตรและการเรียนการสอนxxตุลาคม25263330 ก.ย.2587
24น.ส.เพ็ญณภาขันไสว3813ครูชำนาญการคศ.21ตุลาคม25527ตรีวท.บ.ฟิสิกส์xxสิงหาคม25263330 ก.ย.2586
25นายสิทธิชัยวาลมนตรี1986ครู-คศ.116พฤศจิกายน25527ตรีค.บ.เคมีxxธันวาคม25203930 ก.ย.2581
26น.ส.อัมวิกาทวยจันทร์69924ครู-คศ.117กันยายน25554ตรีวท.บ.ชีววิทยาxxมกราคม25293030 ก.ย.2589
27น.ส.จุรีรัตน์เทียงคำ70001ครู-คศ.124พฤษภาคม25545ตรีวท.บ.เคมีxxพฤษภาคม25302930 ก.ย.2590
28น.ส.พิชชานันท์จันทพรม1374(ส)ครู-คศ.118พฤษภาคม25527โทวท.ม.เคมีศึกษาxxกุมภาพันธ์25283130 ก.ย.2588
29นางปิยะนุชพิกุลสวัสดิ์8794ครูผู้ช่วย-คผช.16มีนาคม25581ตรีวท.บ.ชีววิทยาประยุกต์xxธันวาคม25184130 ก.ย.2579
30น.ส.เสาวภาคย์สีหาบุญทอง69932ครูผู้ช่วย-คผช.24มีนาคม25590ตรีวท.บ.เคมีxxมีนาคม25322730 ก.ย.2592
31น.ส.นิโลบลพูนศิริ61538ครูผู้ช่วย-คผช.25ตุลาคม25590ตรีค.บ.วิทยาศาสตร์xxเมษายน25352430 ก.ย.2595
32น.ส.เอมมิกาวัดพล69996ครูผู้ช่วย-คผช.25ตุลาคม25590ตรีค.บ.ฟิสิกส์xxกุมภาพันธ์25362331 ก.ย.2596
ศิลปศึกษา
1นางศันสนีย์ลีลาสกุลภักดิ์69987ครูชำนาญการพิเศษคศ.320พฤษภาคม252831โทค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษาxxกรกฎาคม25075230 ก.ย.2567
2นายสราวุธสระมูล69993ครูชำนาญการพิเศษคศ.324กุมภาพันธ์253128ตรีกศ.บ.ดุริยางคศาสตร(ดนตรีสากล)xxกรกฎาคม25085130 ก.ย.2568
3นายวิชรัตน์ยะสานติทิพย์70005ครูชำนาญการพิเศษคศ.316พฤษภาคม252732โทค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษาxxเมษายน25055430 ก.ย.2565
4นายทวีศักดิ์สืบเมืองซ้าย102104ครูชำนาญการพิเศษคศ.31กรกฎาคม252831ตรีกศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษาxxกันยายน25075230 ก.ย.2567
5นาวสาวจีรภรณ์ศรีมุงคุณ70041ครูผู้ช่วย-คผช.28เมษายน25590ตรีศป.บ.นฤมิตศิลป์xxเมษายน25283130 ก.ย.2588
สังคมศึกษา
1นางวรรณจรีย์เจริญสุข69830ครูชำนาญการพิเศษคศ.4(3)30มิถุนายน252138ตรีกศ.บ.สังคมศึกษาxxกรกฎาคม25005930 ก.ย.2560
2นางสุมาลาสุวรรณพันธุ์70053ครูชำนาญการพิเศษคศ.4(3)8กันยายน252138ตรีกศ.บ.ประวัติศาสตร์xxกุมภาพันธ์25015830 ก.ย.2561
3นางนงค์รักพินทะปะกัง69903ครูชำนาญการพิเศษคศ.319พฤษภาคม252336ตรีค.บ.คหกรรมศาสตร์xxมีนาคม25035630 ก.ย.2563
4นายประพันธ์วรรณสุทธิ์70000ครูชำนาญการพิเศษคศ.322พฤษภาคม252138ตรีค.บ.คหกรรมศาสตร์xxพฤศจิกายน24996030 ก.ย.2560
5นางจตุรพรทอนมาตย์70043ครูชำนาญการพิเศษคศ.319พฤษภาคม252336ตรีกศ.บ.ภูมิศาสตร์xxพฤษภาคม25025730 ก.ย.2562
6น.ส.ลัดดาแสงโทโพ70054ครูชำนาญการค.ศ.227กุมภาพันธ์25527โทวท.ม.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมxxเมษายน25104930 ก.ย.2570
7นางจรีพรทองภูวงศ์70074ครูชำนาญการพิเศษคศ.38กรกฎาคม252336ตรีค.บ.พลศึกษาxxพฤษภาคม25025730 ก.ย.2562
8นางกรทิพย์ปัญโญ122818ครูชำนาญการพิเศษคศ.325กรกฎาคม253722โทศศ.ม.ไทยคดีศึกษาxxมีนาคม25065330 ก.ย.2566
9นายคมสัน สัตตรัตนำพร131061ครูชำนาญการพิเศษคศ.310มกราคม253821ตรีศศ.บ.,ป.บัณฑิตการพัฒนาชุมชน,บริหารการศึกษาxxกรกฎาคม25124730 ก.ย.2572
10นางวาสนาเอ้ตุโพธิ์132513ครูชำนาญการพิเศษคศ.328มกราคม254217โทศศ.ม.สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนาxxพฤศจิกายน25184130 ก.ย.2579
11น.ส.สุพรรษาทัพธานี69500ครูคศ.223สิงหาคม25527โทกศ.ม.การบริหารการศึกษาxxสิงหาคม25253430 ก.ย.2585
12น.ส.ปรียานุชจำละคร69806ครู-คศ.117กุมภาพันธ์25554ตรีค.บ.สังคมศึกษาxxธันวาคม25302930 ก.ย.2591
13น.ส.รรณเพ็ญ ปาสานะโก69992ครู-คศ.13มิถุนายน25527ตรีค.บ.สังคมศึกษาxxกุมภาพันธ์25283130 ก.ย.2588
14นางปัทมาปินะทาใน70026ครูผู้ช่วย-คผช.9ธันวาคม25581ตรีรป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์xxสิงหาคม25302930 ก.ย.2590
15นายนพพลโสโท70007ครูผู้ช่วย-คผช.25ตุลาคม25590ตรีกศ.บ.สังคมศึกษาxxมีนาคม25352430 ก.ย.2595
16นายศุภษรบุดดา70402ครู-คศ.115พฤษภาคม25572ตรีศษ.บ.สังคมศึกษาxxกรกฎาคม25332630 ก.ย.2593
17นางทัศนีย์สีหาบุญมาก69973ครู-คศ.12559ตรีศศ.บ.การพัฒนาชุมชนxx2559
การงานอาชีพฯ
1นางสุภาภรณ์ช่างถม70065ครูชำนาญการพิเศษ21พฤษภาคม252237โทค.ม.หลักสูตรและการสอนxxธันวาคม25015830 ก.ย.2562
2นางยุวดีกันทา70051ครูชำนาญการพิเศษคศ.319พฤษภาคม252336ตรีค.บ.นาฏศิลป์xxมิถุนายน25005930 ก.ย.2560
3นางประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล122611ครูชำนาญการพิเศษคศ.37ตุลาคม253722โทศษ.ม.การบริหารการศึกษาxxมกราคม25075230 ก.ย.2567
4นายพูนศักดิ์อารพล70027ครูชำนาญการพิเศษคศ329ธันวาคม253524โทศษ.ม.การบริหารการศึกษาxxสิงหาคม25085130 ก.ย.2569
5นายสนิทพรรณศิลป์70035ครูชำนาญการพิเศษคศ.37กรกฎาคม252336ตรีค.บ.พลศึกษาxxมกราคม25025730 ก.ย.2562
6นายวสันต์อันทะไชย70064ครูชำนาญการพิเศษคศ.39มิถุนายน252930ตรีศษ.บ.บริหารการศึกษาxxมิถุนายน25085130 ก.ย.2568
7นายชัยยศทองสมบูรณ์70068ครูชำนาญการพิเศษคศ.321พฤษภาคม252237ตรีกศ.บ.ภูมิศาสตร์xxตุลาคม25015830 ก.ย.2562
8นายนารถพรรณะ70069ครูชำนาญการพิเศษคศ.315มิถุนายน252237โทศศ.ม.รัฐศาสตร์xxกันยายน25005930 ก.ย.2560
9นายสมคิดโพคันโย102116ครูชำนาญการคศ.3(2)24ธันวาคม252534ตรีกศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษาxxเมษายน25035630 ก.ย.2563
10นายณัฐพัชร์ปทุมพร70066ครูชำนาญการคศ.25มกราคม25527โทศษ.ม.การบริหารการศึกษาxxพฤศจิกายน25233630 ก.ย.2584
11นายอนันต์ปัดคำ69965ครูผู้ช่วย-คผช.16มีนาคม25581ตรีวท.บ.วิทยาการคอมพิเตอร์xxกรกฎาคม25243530 ก.ย.2584
12น.ส.โอบบุญโสรัจจ์69471ครู-คศ.119มีนาคม25563โทกศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาxxพฤศจิกายน25283130 ก.ย.2589
13นายศรวุธบูรพันธ์69284ครู-ค.ศ.117กันยายน25554ตรีวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์xxพฤศจิกายน25194030 ก.ย.2580พักราชการ
Comments