คณะกรรมการสถานศึกษา 60

นางสุมาลย์  สุรมณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสถานศึกษา
นายประสาท  ราชจันทร์
ผู้แทนผู้ปกครอง
นายเรืองศักดิ์  มัทวีวงศ์
ผู้แทนครู
นางสาวสุทธิกานต์  ดียิ่ง
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายบุญธรรม  ภิญโญ
ผู้แทนศิษย์เก่า
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
พระครูวรพรตสิทธิการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นายนิตย์  เดชบุรัมย์
ผู้แทนองค์กรศาสนา
พ.ต.อ.วิศักดิ์  อินทรอุดม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุชาติ  เปลวเฟื่อง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรเชษฐ์  ช่างถม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสดศรี  ศรีรัตน์ดีจรัส
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอัมพร  พินะสา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประยุทธ  เพชรคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Comments