การงาน อาชีพ เทคโน

picfz4yj
นายนารถพรรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรม
pic5sthe
นางสุภาภรณ์ช่างถม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มคหกรรม
1044410618-20150910-084219
นายณัฐพัชร์ปทุมพร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์
picj9b4s
นายสมคิดโพคันโย
ครู ชำนาญการ
picnqf9k
นายสนิทพรรณศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
pice3awz
นายชัยยศทองสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
picng3yk
นายวสันต์อันทะไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
pich8ked
นางสาวพัชรนันท์ปักคำวงศ์สังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
pic8bh4g
นางยุวดีกันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
picbc73d
นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

anun
นายอนันต์ปัดคำ
ครูผู้ช่วย
opboon
นางโอบบุญโสรัจจ์
ครู
Comments