หน้าแรก

เข้าระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

การจัดทำระบบเกียรติบัตรออนไลน์ จะทำให้โรงเรียนสามารถออกเกียรติบัตรให้นักเรียน
และบุคลากรได้ในทุกกิจกรรมที่โรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเป็นโปรแกรมใช้งานฟรี ไม่สามารถแก้ไขโค้ดเพิ่มเติมได้
สามารถแสดงข้อมูลได้ 3 บรรทัด
หากคุณครูท่านใดต้องการใช้งานระบบเพื่อออกเกียรติบัตร
ติดต่อได้ที่ครูนัฐวุฒิ  จิตรจักร์สิ่งที่จะต้องเตรียมก่อนการทำเกียรติบัตรออนไลน์
ตัวอย่างไฟล์นำเข้า  recipient.CSV
1. ไฟล์รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร (Excel) 1 บรรทัด ตัวอย่างไฟล์
2. ไฟล์รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร (Excel) 2 บรรทัด ตัวอย่างไฟล์
3. ไฟล์รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร (Excel) 3 บรรทัด ตัวอย่างไฟล์
4. ไฟล์ภาพเกียรติบัตร นามสกุลไฟล์ .jpg ตัวอย่างไฟล์
(ถ้าต้องการให้ผอ.เซ็นต์สด ไม่ต้องใส่ลายเซ็นต์สแกนในไฟล์เกียรติบัตร)


ขนาดเกียรติบัตร
ให้สร้างไฟล์ภาพเกียรติบัตรเป็นขนาด A4 แนวนอน จาก word powerpoint photoshop
หรือโปรแกรมตัดแต่งภาพใดๆ ก็ได้ โดยกำหนดขนาด W=297 mm H= 210 mm หรือ W=3508 px H=2480 px
หากพิมพ์ออกมาแล้วสัดส่วนไม่ถูกต้อง ให้กลับไปเช็คดูที่การตั้งค่ากระดาษว่าถูกต้องหรือไม่

เลขที่เกียรติบัตร

รูปแบบหมายเลขเกียรติบัตร เลขที่ 001 วก.ว 01/2561

  • เลขที่ 001 : เป็นลำดับที่ของผู้รับ เริ่มจาก 1 ถึง จำนวนผู้รับทั้งหมดในแต่ละรายการเกียรติบัตร
  • วก.ว : เป็นรหัสประจำหน่วยงาน เช่น ถ้าออกโดยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ใช้อักษรย่อ พร. ถ้าออกโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสร์ใช้ วก.ว (วก. มาจากชื่อย่อหน่วยงาน ฝ่ายวิชาการ และ ว. มาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) หรือถ้าออกโดยฝ่ายบริหารทั่วไปใช้ บร. เป็นต้น
  • 01/2561 : เป็นลำดับที่ของรายการเกียรติบัตรที่ออกของแต่ละหน่วยงานในปีนั้นๆ

ตำแหน่ง และเลขที่เกียรติบัตร

  • เลขที่เกียรติบัตรอยู่ที่ตำแหน่ง 15 px จากด้านบนของขอบกระดาษ ควรเผื่อที่ไว้สำหรับพิมพ์เลขที่ด้วย
  • ตำเหน่งที่เริ่มพิมพ์อยู่ที่ 100 px จากด้านขวา ควรเผื่อที่สำหรับการพิมพ์เลขที่ไว้ประมาณ 1 cm จากขอบขวา (ดูได้จากตัวอย่างเกียรติบัตรใน Website)
  • หากต้องการเพิ่ม-ลดจำนวนผู้รับ ให้ upload รายชื่อที่เป็นปัจจุบันขึ้นไปใหม่ทั้งหมด
  • คำแนะนำ สามารถสร้างแม่แบบเกียรติบัตรจาก PowerPoint โดยกำหนดขนาดให้ถูกต้อง และสามารถบันทึกไฟล์เป็นไฟล์รูปภาพมาใช้ได้เลย ดูวิธีกำหนดค่าได้ที่นี่
คำแนะนำ ลายเซ็นในเกียรติบัตร ควรให้ผู้บริหารเซ็นไม่ให้เหมือนกับลายเซ็นที่ใช้ในหนังสือราชการทั่วไป และถ้าเป็นไปได้ ควรให้ผู้บริหารเซ็นลงในไฟล์ภาพที่ใช้ทำเกียรติบัตรโดยตรงผ่าน Tablet Ipad หรือ Surface เพื่อความสวยงามของภาพเกียรติบัตร และควรทำหนังสือขออนุญาตใช้ลายเซ็นเพื่อออกเกียรติบัตรทุกครั้ง