หน้าแรก

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงาน  นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์
ประกอบด้วย

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย  นายสมชาย  จอมขันเงิน  นางอำพร  นันทะชัย
2. งานทะเบียน  ประกอบด้วย  นางกานดา  เขื่อนเพ็ชร  นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์  นางสาวจุฑามาศ  ขุระสะ
3. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน  ผลการเรียน ประกอบด้วย  นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์  นางกานดา  เขื่อนเพ็ชร  
    นายพัฒน์  จำรูญหิน
4.งานวิจัยพัฒนาคุณภาพและงานนิเทศการสอน ประกอบด้วย นางกานดา  เขื่อนเพ็ชร 
5.งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย  นายสมศักดิ์  จีปราบนันท์  
นายพัฒน์  จำรูญหิน
6.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย  นายสมศักดิ์  จีปราบนันท์ นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง
7.งานห้องสมุด  ประกอบด้วย  นางกมลวรรณ  กาวิชัย  นายพงษ์ศิริ  ศรีธิพงษ์
8.งานบริหารการจัดการเรียนรวม  ประกอบด้วย  นางสุพร  จอมขันเงิน  นายพงษ์ศิริ  ศรีธิพงษ์
9.งานรับนักเรียนและสำมะโนผู้เรียน  ประกอบด้วย  นางอำพร นันทะชัย นายพงษ์ศิริ  ศรีธิพงษ์
10.งานสารสนเทศ  ประกอบด้วย  นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์  นายพัฒน์  จำรูญหิน  
นายบิลสันต์  แสงกาศ
11.งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและมาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย  นางสุพร  จอมขันเงิน  
นายพงษ์ศิริ  ศรีธิพงษ์
12.งานธุรการฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย นางอำพร  นันทะชัย  นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง 


พรรณางานบริหารงานวิชาการ
1.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ประกอบด้วย  
นายสมชาย  จอมขันเงิน  
นางอำพร  นันทะชัย
1. จัดทำแผนงาน   โครงการ  กิจกรรม และ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน 
2. ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
3.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
4.  ประสานงานและจัดทำโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของสถานศึกษา 
5.  ประสานงานและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6.  ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดอัตรากำลังเพื่อนำมาจัดตาราสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7.  ประสานงาน ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน และรวบรวมตารางสอนครู ตารางการใช้ห้องเรียน และตารางเรียนของนักเรียนเป็นรูปเล่ม 
8.  พัฒนางานจัดตารางสอนให้มีประสิทธิภาพ 
9.  ประสานงานในการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอน จัดทำแบบบันทึกการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรอย่างเหมาะสม 
10. นิเทศการใช้หลักสูตรและให้คำแนะนำ ช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนแก่ครู 
11. ประสานงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
12. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
13. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
14. จัดกิจกรรมเรียนเสริม ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
15.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
16.  ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

2.งานทะเบียน  
ประกอบด้วย  นางกานดา  เขื่อนเพ็ชร  
นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์  
นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง 
1. งานทะเบียนประวัติของนักเรียน
2. งานจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
3. งานสถิติข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนและจำนวนนักเรียน
4. งานออกเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วและที่กำลังศึกษา
5. งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด
6. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่หน่วยงานอื่นประสานมา
7. จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และลำดับผลการเรียน (Pr) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
8. จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
9. ตรวจสอบโปรแกรมการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา
10. ประสานการประเมินผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
11. งานสถิติข้อมูลงานทะเบียน
12. ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรียนมอบหมาย

3.งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน  ผลการเรียน
ประกอบด้วย 
นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์  
นางกานดา  เขื่อนเพ็ชร  
นายพัฒน์  จำรูญหิน
1. จัดทำแผนงาน  โครงการ   กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
2. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง 
4. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
5. ประสานงานจัดทำ จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล การเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
7. จัดทำตารางสอบระหว่างภาค  ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว 
8. สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ 
9. ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 
10. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
11. จัดทำระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน 
12. รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6) 
13. ดำเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว 
14. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ 
15. จัดทำข้อมูล  สถิติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการ     เรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา 
16. ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  การประเมินกิจกรรม 
     สาธารณประโยชน์ ของนักเรียน 
17. จัดทำหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียนของนักเรียนส่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
18. จัดทำและตรวจสอบค่า GPA   และ  PR  ของนักเรียน 
19. จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตามแนวทางที่      หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
20.  ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
21. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.งานวิจัยพัฒนาคุณภาพและงานนิเทศการสอน
ประกอบด้วย
นายสมชาย  จอมขันเงิน
นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง
1.  จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 
3.  ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 
4.  จัดหาเอกสารงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของครู 
5.  ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา 
6.  ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์   วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู 
7.  รวบรวมผลการดำเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดทำทำเนียบงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงาน 
8.  ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัยทางการศึกษา 
9.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์  
ประกอบด้วย  
นายสมศักดิ์  จีปราบนันท์  
นายพัฒน์  จำรูญหิน
1.  จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.  ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและ 
    การบริหารงานวิชาการ 
3.  ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการประกวดสื่อ นวัตกรรม 
     ของครู 
4.  ประสานการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานด้านวิชาการ 
5.  จัดทำทะเบียน สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
6.  รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
7.  ควบคุม ดูแล ให้บริการ และจัดทำสถิติการใช้ห้องวิทยบริการ 
8. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
9. ประสานงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศทางวิชาการเอื้อต่อการเรียนรู้ 
10.  ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
    การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
11.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ประกอบด้วย  
นายสมศักดิ์  จีปราบนันท์  
นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง
1. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. ดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา
3. จัดทำแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม กับหัวหน้างานคณะสี หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว หัวหน้างานลูกเสือ - เนตรนารี และหัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เพื่อดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเสนอฝ่ายบริหาร
4. ดูแลและประสานงานในการวัดผล ประเมินผลและรายงานผลการเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรกำหนด
5. ติดตามประเมินผล แลสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น

7.งานห้องสมุด  
ประกอบด้วย  
นางกมลวรรณ  กาวิชัย  
นายพงษ์ศิริ  ศรีธิพงษ์
1.   จัดทำแผนงาน  โครงการ   กิจกรรม  และปฏิทินการปฏิบัติงาน ของงานห้องสมุด 
2.   ดูแลและจัดห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
3.   ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
4.   จัดหาหนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้าของครู  นักเรียน  และบุคคลทั่วไป 
5.  จัดทำระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดสำหรับครูและนักเรียน 
6.   ให้บริการข่าวสาร  ข้อมูล  และแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน  
ครู อาจารย์  ผู้ปกครอง    ตลอดจนชุมชนที่สนใจ 
7.   จัดทำสถิติการให้บริการงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
8.   ให้การบริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี 
9.   บำรุงรักษาและซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดและวัสดุอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
10. สำรวจความต้องการในการใช้หนังสือของครู  และนักเรียนเพื่อการเรียนการสอนและ การค้นคว้า 
11  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 
12. จัดหมวดหมู่หนังสือและดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบงานห้องสมุด 
13. ให้ความรู้ / คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการ และ การใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน 
14.  ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานห้องสมุด 
15.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8.งานบริหารการจัดการเรียนรวม  
ประกอบด้วย  
นางสุพร  จอมขันเงิน  
นายพงษ์ศิริ  ศรีธิพงษ์
1. ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนพิการ 
2. คัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
3. สนับสนุนจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนพิการ 
4. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ 
5. จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
6. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น

9.งานรับนักเรียนและสำมะโนผู้เรียน  
ประกอบด้วย  
นางอำพร นันทะชัย  
นายพงษ์ศิริ  ศรีธิพงษ์
1.  ประสานการดำเนินงานแบ่งเขตพื้นที่บริการร่วมกับเตพื้นที่การศึกษา 
2.  ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
3. ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบข้อมูล และรายละเอียดการรับ 
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของปีการศึกษานั้นๆ 
4.  กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
5. จัดทำคู่มือการรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ 
6.  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
7.  ร่วมเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
8. ประสานงานกับฝ่ายบริหาร จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับนักเรียนในหน้าที่ต่างๆตามที่กำหนด 
9. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตาความเหมาะสม 
10. รายงานผลการรับนักเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่กำหนด 
11.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

10.งานสารสนเทศ  
ประกอบด้วย  
นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์  
นายพัฒน์  จำรูญหิน  
นายบิลสันต์  แสงกาศ
1.  วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสารสนเทศสถานศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนางานสถานศึกษา 
2.  จัดทำแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็น 
     รูปแบบเดียวกัน 
3.  จัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
4.  ประสานการจัดทำสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5.  รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของทุกกลุ่มงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นรูปเล่ม เพื่อใช้เป็น 
    ข้อมูลปรับปรุงและพัฒนางาน 
6.  จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบที่ทันสมัย สะดวกแก่การรายงานต่อผู้บริหาร 
     และ หน่วยงานต่างๆ 
7.  ให้บริการและตอบข้อมูล สถิติด้านต่างๆของโรงเรียนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคล   
     ทั่วไป 
8.  ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา 
9.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

11.งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและมาตรฐานการศึกษา  
ประกอบด้วย  
นางสุพร  จอมขันเงิน  
นายพงษ์ศิริ  ศรีธิพงษ์
1.  จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.  นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
3.  ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในสถานศึกษาในการดำเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลตาม มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.  นิเทศ กำกับ ติดตาม  ประเมินผล การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  สรุป รวบรวม รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมิน ตนเอง ประเมินภายในและรับการประเมินภายนอก 
6.  ประสานงาน  รวบรวมแฟ้มข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน 
7.  ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในการดำเนินงานจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 
8.  จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
9.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12.งานธุรการฝ่ายวิชาการ 
ประกอบด้วย
นางอำพร  นันทะชัย  
นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง 
1.  ดูแล รับผิดชอบงานสารบรรณ  พัสดุ ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
2.  จัดทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร  หนังสือราชการ  บันทึกข้อความตามระบบ   จ่ายเอกสารตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ติดตาม เก็บเรื่องเข้าแฟ้มต่างๆของกลุ่มบริหารงาน  และจัดพิมพ์คำสั่งของ กลุ่มงาน 
3.  จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม  บันทึกการประชุม และเสนอรายงาน 
4.  จัดพิมพ์เอกสารของกลุ่มบริหารวิชาการ  และ รับ – ส่งหนังสือราชการ 
5.  ดูแลการจัดทำแบบฟอร์มต่างๆของกลุ่มงานให้เป็นระบบ 
6.  ประสานงานกับบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดหา จัดซื้อ ลงทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็น ปัจจุบัน 
7. ให้บริการข่าวสารด้านวิชาการแก่ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป 
8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย