ผลิตภัณฑ์

"ดินชีวภาพ"

       อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนวัดหนองพะยอมที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู้และทักษะ จากการปฏิบัติจริง Comments