ข้อมูลบุคลากร

คลากรโรงเรียนวัดหนองพะยอม

  
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายรอบ  สุคำหล้า
 
 

ครูประจำชั้นอนุบาล 1
นางยุพิน  กลิ่นทับครูประจำชั้นอนุบาล 2
นางสาวนนทิยา  มามี
 


ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาวจินดา  พุ่มพวง
 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางพัชดา  มีเพชรครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสมใจ  นุ่มนิ่ม
 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวพัชรินทร์  โลราช
 


ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวอรุณี  กาถาวร
 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวณัฐธินี  อินทะรัตน์ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางณภัทรารัตน์  วัฒนานุสิทธิ์ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายอุทิศ  ว่องประจันทร์

 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวพรพิศ  เสือชาวนา
 

ครู
นางสาวอุษณีย์  สีเหลืองอ่อน
 

ครู
นายสุรินทร์  เม้ากำเนิด
 

ครู
นายไวพจน์  นุชสวาด
 


ครู
นางสาวปัทมาพร  น้อยมั่น
 

ครู
นางสาววันนิสา  ยอมสุข
 


ครูธุรการ
นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 

ช่างครุภัณฑ์ 4
นายพฤทธินันท์  บัวแย้ม  

 
Comments