Aktualności‎ > ‎

WIZYTACJA W SZKOLE MUZYCZNEJ

opublikowane: 21 lut 2015, 00:54 przez Grzegorz Wójcikiewicz

W dniach 18 i 19 grudnia 2014 roku Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim gościła przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wizyta była związana z kontrolą szkoły przez organ nadzoru pedagogicznego. Celem wizytacji było stwierdzenie czy Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim spełnia wymogi art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, który traktuje o warunkach funkcjonowania szkoły jako placówki posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. Kontrolę szkoły przeprowadzała pani Wiesława Bińkowska - Starszy Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Centrum Edukacji Artystycznej jest organem podległym bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powołanym do prowadzeniu w imieniu ministerstwa nadzoru pedagogicznego nad szkołami artystycznymi.

Kontrola szkoły obejmowała: badanie bazy lokalowej pod względem przydatności do działalności szkoły artystycznej a także pod względem zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i nauczycieli, badanie dokumentacji szkoły, ewidencji uczniów, dzienników lekcyjnych, protokołów Rady Pedagogicznej, arkuszy ocen i innej dokumentacji związanej z bieżącą działalnością szkoły.

W ramach kontroli były zbierane informacje: o ilości uczniów kształcących się w NSM I stopnia w Sokołowie Małopolskim, o kadrze pedagogicznej i kwalifikacjach do pracy w szkole artystycznej, o wykorzystywanych w szkole programach nauczania. Wizytacja miała również na celu sprawdzenie treści dokumentów rejestracyjnych pod względem zgodności ze stanem prawnym: statut szkoły, regulamin rekrutacji, wewnątrzszkolny system oceniania, szkolny zestaw programów nauczania.

Kontrola okazała się dla Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim pozytywna w całości badanego zakresu wymagań co można stwierdzić na podstawie fragmentu protokołu pokontrolnego:

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania:

Księga uczniów - Założona i prowadzona jest od 1 września 2007 r., uczniowie otrzymują kolejne numery. Księga prowadzona bardzo starannie, zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem o prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania opublikowanym w Dz. U. z 2011r. Nr.187 poz.1118. Kontrola wykazała, że ilość uczniów zarejestrowana w Księdze zgadza się z ilością uczniów zapisanych w arkuszach ocen (aktualna liczba 53 uczniów).

Arkusze ocen - Prowadzone na drukach dla szkół artystycznych, wypełniane prawidłowo. Posegregowane wg nauczycieli, [ … ].

Księga ocen - Została utworzona w 2013 roku - od momentu otrzymania uprawnień szkoły publicznej. W księdze wykazanych jest 11 absolwentów. Prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem.

Dzienniki lekcyjne - Sprawdzono wyrywkowo dzienniki lekcyjne: audycje muzyczne - Wojciech Front, flet - Agnieszka Winiarska, skrzypce - Natalia Kmita, rytmika z kształceniem słuchu - Monika Witalec, zespół rytmiki - Monika Witalec, podstawy kształcenia słuchu - Monika Witalec, chór - Anna Wójcikiewicz. Dzienniki prowadzone są starannie, prawidłowo zgodnie z nowym rozporządzeniem MKiDN z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu  prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, z zapisów wynika, że realizowane są podstawy programowe.

Protokoły egzaminów - Szkoła prowadzi protokoły egzaminów na drukach MKiDN. Przeprowadza egzaminy końcowe i przesłuchania półroczne. Komisje są co najmniej 3-osobowe, programy egzaminów świadczą o realizacji podstaw programowych dla szkół muzycznych I st.

Protokolarz Rady Pedagogiczne - Księga protokołów prowadzona jest dla NSM I st. od 1 września 2011 r. Posiedzenia rady odbywają się regularnie co najmniej czterokrotnie w roku szkolnym. Na posiedzeniach omawiane są bieżące problemy – dotyczące klasyfikacji uczniów, realizacji doskonalenia zawodowego, podnoszenia poziomu nauczania poprzez organizację koncertów szkolnych, międzyszkolnych.

Protokoły świadczą o prawidłowo prowadzonym nadzorze pedagogicznym wewnątrz Szkoły. Księga protokołów prowadzona jest w formie elektronicznej. Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się w edytorze tekstów i eksportuje się do formy nieedytowalnej w postaci pliku PDF. Protokoły Rady Pedagogicznej z ponumerowanymi stronami przechowywane są na nośniku elektronicznym oraz w formie papierowej w segregatorze z dołączonym Rejestrem Protokołów Rady Pedagogicznej. [ … ]

Realizacja zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów - W szkole prawidłowo realizowane są zasady dotyczące klasyfikowania i promowania, świadczą o tym protokoły Rady Pedagogicznej i podejmowane uchwały. Protokoły egzaminacyjne zapisywane są na obowiązujących drukach, wypełnionych prawidłowo, podpisane przez co najmniej 3 członków komisji. Zapisy dotyczące repertuaru świadczą o realizacji programów nauczania obowiązujących w Szkole. Szkoła  nie prowadzi rejestru świadectw promocyjnych. Posiada natomiast rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły.

Baza Szkoły i wyposażenie - Szkoła dysponuje 7 salami  lekcyjnymi w tym salami teorii, wyposażonymi tablice, rozwijane tablice w pięciolinie (3 sztuki), dywaniki do zajęć rytmicznych, przenośny sprzęt audio, zestaw instrumentów Orffa. Uroczyste koncerty szkolne odbywają się w Sali Widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Wynajmowane przez Szkołę pomieszczenia są czyste, estetycznie urządzone, zapewniają realizację zadań dydaktycznych Szkoły.

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły to: 3 pianina, 3 pianina cyfrowe, 1 skrzypce, 1 klarnet, 1 gitara. Szkoła posiada ok. 30 sztuk płyt CD i DVD; zbiory nie są zewidencjonowane. Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych dysponuje wydawnictwami nutowymi udostępnianymi uczniom NSM I stopnia w Sokołowie.

Zgodnie z powyższym stwierdzono, że Szkoła zapewnia warunki niezbędne do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dn. 12 marca 2001 roku.

Wnioski ogólne

Szkoła realizuje wszystkie pkt. art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty warunkujące posiadanie uprawnień szkoły publicznej:

  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe zawarte w Rozporządzeniu MKiDN,
  • realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły dla szkół publicznych,
  • stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zgodne z Rozporządzeniem MKiDN,
  • prowadzi właściwie dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych, zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN,
  • zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych, lub posiadających zgodę MKiDN na zatrudnienie.

Szkoła realizuje prawidłowo zadania statutowe. Przestrzegane są przepisy prawa powszechnego, a wewnątrzszkolne prawo jest stanowione i przestrzegane we właściwy sposób. Warunki sprzyjają rozwojowi uczniów, którzy pracują pod opieką profesjonalnie wykształconej kadry. Szkoła spełnia bardzo dobrze swoją rolę w środowisku lokalnym, jest organizatorem wielu koncertów i przedsięwzięć artystycznych, między innymi: Koncert Noworoczny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, okolicznościowe koncerty z okazji Święta Niepodległości, koncerty patriotyczne z okazji Święta 3-go Maja, coroczny koncert „Dedykacje muzyczne” dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej, Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim (15 edycji), współorganizuje Leżajski Konkurs Kultury Muzycznej i Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej (8 edycji). Uczniowie biorą udział w konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Sukcesy uczniów odnotowywane są na bieżąco na szkolnej stronie internetowej pod adresem: www.muzyczna.com.pl.

Z dużą satysfakcją możemy stwierdzić, że jak na pierwszą kontrolę ze strony organu nadzoru pedagogicznego wyniki okazały się bardzo zadowalające. W imieniu społeczności szkolnej Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim możemy sobie jedynie życzyć aby następne wizytacje były równie pozytywne.

Grzegorz Wójcikiewicz
dyrektor NSM I st. w Sokołowie Młp.

Comments