Aktualności


IV Mikołajkowe Zawody Pływackie pod patronatem Burmistrza Gminy I Miasta Sokołów Młp.

opublikowane: 10 mar 2015, 22:12 przez Grzegorz Wójcikiewicz

06.12.2014 r na Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. odbyły się IV Mikołajkowe Zawody Pływackie pod patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp. Zawody były skierowane głównie do najmłodszych pływaków naszej pływalni, uczestników zajęć wodnego przedszkola oraz sekcji pływackiej „Mors”, a także wszystkich, którzy aktywnie uczą się pływać w ciągu roku na naszym obiekcie. Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, we wspólnej rywalizacji udział wzięło około 80 pływaków i pływaczek. Pierwsza część zawodów odbyła się na części rekreacyjnej gdzie najmłodsi mieli do pokonania dystans 12,5 m. Druga część zawodów odbywała się na basenie sportowym gdzie uczniowie z kl „0” do II pokonali dystans 25 m. stylem dowolnym, natomiast dzieci z klasy III do IV mieli do przepłynięcia 50 m. stylem dowolnym. Wszyscy uczestnicy pokonali wyznaczone dystanse i w nagrodę, każdy uczestnik został uhonorowany pamiątkowym medalem, słodkim upominkiem oraz nagrodą rzeczową ufundowaną przez sponsorów oraz organizatorów zawodów, którymi byli: Zespół Szkół im. J.P. II w Sokołowie Młp. oraz Kryta Pływalnia w Sokołowie Młp. Ponadto dla wszystkich najmłodszych uczestników został wręczony pamiątkowy dyplom za udział w zawodach, natomiast starsi uczestnicy dostali dyplomy za pierwsze 3 miejsca z najlepszymi czasami. Za niesamowitą atmosferę na trybunach oraz gorący doping dziękujemy kibicom. Serdeczne podziękowania dla sponsorów, oraz wszystkich którzy przyczynili się do bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia tej imprezy, przede wszystkim dyr. Zespołu Szkół im. J. P. II w Sokołowie P. Wiesławowi Sondejowi oraz dyr. Krytej Pływalni p. Romanowi Kochańskiemu, wszystkim pracownikom Krytej Pływalni pełniącym w tym dniu dyżur, oraz nauczycielom z Z.S. W Sokołowie Młp. za poświęcony czas i zaangażowanie. Dziękujemy za wspólną zabawę i do zobaczenia w przyszłym roku.

III edycja zawodów o Puchar Burmistrza GiM Sokołów Młp.

opublikowane: 10 mar 2015, 22:08 przez Grzegorz Wójcikiewicz

W dniu 04.11.2014 odbyły się na Krytej Pływalni kolejne III Zawody o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. W zawodach wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, a gościnnie również młodzież z Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych w Sokołowie Młp.
Startowały szkoły:
1. Zespołu Szkół im. Jana Pawła w Sokołowie Młp.
2. Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie
3. Zespołu Szkół nr 1 w Trzebosi
4. Zespół Szkół nr 1 w Nienadówce.

Zawody uroczyście otworzył Burmistrz G i M Sokołów Młp. Pan Andrzej Ożóg.


Uczniowie rywalizowali ze sobą w kilku kategoriach.
Zwyciężyli uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. i to oni odebrali na stałe puchar zawodów.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie, zwycięzcom gratulujemy wygranej.
Zapraszamy na następne zawody.

WIZYTACJA W SZKOLE MUZYCZNEJ

opublikowane: 21 lut 2015, 00:54 przez Grzegorz Wójcikiewicz

W dniach 18 i 19 grudnia 2014 roku Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim gościła przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wizyta była związana z kontrolą szkoły przez organ nadzoru pedagogicznego. Celem wizytacji było stwierdzenie czy Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim spełnia wymogi art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, który traktuje o warunkach funkcjonowania szkoły jako placówki posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. Kontrolę szkoły przeprowadzała pani Wiesława Bińkowska - Starszy Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Centrum Edukacji Artystycznej jest organem podległym bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powołanym do prowadzeniu w imieniu ministerstwa nadzoru pedagogicznego nad szkołami artystycznymi.

Kontrola szkoły obejmowała: badanie bazy lokalowej pod względem przydatności do działalności szkoły artystycznej a także pod względem zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i nauczycieli, badanie dokumentacji szkoły, ewidencji uczniów, dzienników lekcyjnych, protokołów Rady Pedagogicznej, arkuszy ocen i innej dokumentacji związanej z bieżącą działalnością szkoły.

W ramach kontroli były zbierane informacje: o ilości uczniów kształcących się w NSM I stopnia w Sokołowie Małopolskim, o kadrze pedagogicznej i kwalifikacjach do pracy w szkole artystycznej, o wykorzystywanych w szkole programach nauczania. Wizytacja miała również na celu sprawdzenie treści dokumentów rejestracyjnych pod względem zgodności ze stanem prawnym: statut szkoły, regulamin rekrutacji, wewnątrzszkolny system oceniania, szkolny zestaw programów nauczania.

Kontrola okazała się dla Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim pozytywna w całości badanego zakresu wymagań co można stwierdzić na podstawie fragmentu protokołu pokontrolnego:

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania:

Księga uczniów - Założona i prowadzona jest od 1 września 2007 r., uczniowie otrzymują kolejne numery. Księga prowadzona bardzo starannie, zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem o prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania opublikowanym w Dz. U. z 2011r. Nr.187 poz.1118. Kontrola wykazała, że ilość uczniów zarejestrowana w Księdze zgadza się z ilością uczniów zapisanych w arkuszach ocen (aktualna liczba 53 uczniów).

Arkusze ocen - Prowadzone na drukach dla szkół artystycznych, wypełniane prawidłowo. Posegregowane wg nauczycieli, [ … ].

Księga ocen - Została utworzona w 2013 roku - od momentu otrzymania uprawnień szkoły publicznej. W księdze wykazanych jest 11 absolwentów. Prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem.

Dzienniki lekcyjne - Sprawdzono wyrywkowo dzienniki lekcyjne: audycje muzyczne - Wojciech Front, flet - Agnieszka Winiarska, skrzypce - Natalia Kmita, rytmika z kształceniem słuchu - Monika Witalec, zespół rytmiki - Monika Witalec, podstawy kształcenia słuchu - Monika Witalec, chór - Anna Wójcikiewicz. Dzienniki prowadzone są starannie, prawidłowo zgodnie z nowym rozporządzeniem MKiDN z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu  prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, z zapisów wynika, że realizowane są podstawy programowe.

Protokoły egzaminów - Szkoła prowadzi protokoły egzaminów na drukach MKiDN. Przeprowadza egzaminy końcowe i przesłuchania półroczne. Komisje są co najmniej 3-osobowe, programy egzaminów świadczą o realizacji podstaw programowych dla szkół muzycznych I st.

Protokolarz Rady Pedagogiczne - Księga protokołów prowadzona jest dla NSM I st. od 1 września 2011 r. Posiedzenia rady odbywają się regularnie co najmniej czterokrotnie w roku szkolnym. Na posiedzeniach omawiane są bieżące problemy – dotyczące klasyfikacji uczniów, realizacji doskonalenia zawodowego, podnoszenia poziomu nauczania poprzez organizację koncertów szkolnych, międzyszkolnych.

Protokoły świadczą o prawidłowo prowadzonym nadzorze pedagogicznym wewnątrz Szkoły. Księga protokołów prowadzona jest w formie elektronicznej. Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się w edytorze tekstów i eksportuje się do formy nieedytowalnej w postaci pliku PDF. Protokoły Rady Pedagogicznej z ponumerowanymi stronami przechowywane są na nośniku elektronicznym oraz w formie papierowej w segregatorze z dołączonym Rejestrem Protokołów Rady Pedagogicznej. [ … ]

Realizacja zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów - W szkole prawidłowo realizowane są zasady dotyczące klasyfikowania i promowania, świadczą o tym protokoły Rady Pedagogicznej i podejmowane uchwały. Protokoły egzaminacyjne zapisywane są na obowiązujących drukach, wypełnionych prawidłowo, podpisane przez co najmniej 3 członków komisji. Zapisy dotyczące repertuaru świadczą o realizacji programów nauczania obowiązujących w Szkole. Szkoła  nie prowadzi rejestru świadectw promocyjnych. Posiada natomiast rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły.

Baza Szkoły i wyposażenie - Szkoła dysponuje 7 salami  lekcyjnymi w tym salami teorii, wyposażonymi tablice, rozwijane tablice w pięciolinie (3 sztuki), dywaniki do zajęć rytmicznych, przenośny sprzęt audio, zestaw instrumentów Orffa. Uroczyste koncerty szkolne odbywają się w Sali Widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Wynajmowane przez Szkołę pomieszczenia są czyste, estetycznie urządzone, zapewniają realizację zadań dydaktycznych Szkoły.

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły to: 3 pianina, 3 pianina cyfrowe, 1 skrzypce, 1 klarnet, 1 gitara. Szkoła posiada ok. 30 sztuk płyt CD i DVD; zbiory nie są zewidencjonowane. Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych dysponuje wydawnictwami nutowymi udostępnianymi uczniom NSM I stopnia w Sokołowie.

Zgodnie z powyższym stwierdzono, że Szkoła zapewnia warunki niezbędne do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dn. 12 marca 2001 roku.

Wnioski ogólne

Szkoła realizuje wszystkie pkt. art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty warunkujące posiadanie uprawnień szkoły publicznej:

 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe zawarte w Rozporządzeniu MKiDN,
 • realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły dla szkół publicznych,
 • stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zgodne z Rozporządzeniem MKiDN,
 • prowadzi właściwie dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych, zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN,
 • zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych, lub posiadających zgodę MKiDN na zatrudnienie.

Szkoła realizuje prawidłowo zadania statutowe. Przestrzegane są przepisy prawa powszechnego, a wewnątrzszkolne prawo jest stanowione i przestrzegane we właściwy sposób. Warunki sprzyjają rozwojowi uczniów, którzy pracują pod opieką profesjonalnie wykształconej kadry. Szkoła spełnia bardzo dobrze swoją rolę w środowisku lokalnym, jest organizatorem wielu koncertów i przedsięwzięć artystycznych, między innymi: Koncert Noworoczny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, okolicznościowe koncerty z okazji Święta Niepodległości, koncerty patriotyczne z okazji Święta 3-go Maja, coroczny koncert „Dedykacje muzyczne” dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej, Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim (15 edycji), współorganizuje Leżajski Konkurs Kultury Muzycznej i Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej (8 edycji). Uczniowie biorą udział w konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Sukcesy uczniów odnotowywane są na bieżąco na szkolnej stronie internetowej pod adresem: www.muzyczna.com.pl.

Z dużą satysfakcją możemy stwierdzić, że jak na pierwszą kontrolę ze strony organu nadzoru pedagogicznego wyniki okazały się bardzo zadowalające. W imieniu społeczności szkolnej Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim możemy sobie jedynie życzyć aby następne wizytacje były równie pozytywne.

Grzegorz Wójcikiewicz
dyrektor NSM I st. w Sokołowie Młp.

MUZYCZNY AKCENT 11-GO LISTOPADA

opublikowane: 21 lut 2015, 00:11 przez Grzegorz Wójcikiewicz

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim po raz kolejny uświetnili swoimi występami patriotyczną akademię zorganizowaną dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość została zorganizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim pod patronatem burmistrza Miasta i Gminy – Andrzeja Ożoga i przewodniczącego Rady Miejskiej – Andrzeja Pasierba. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili księża parafii sokołowskiej, radni, przedstawiciele oświaty i innych instytucji. Sala widowiskowa Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji była wypełniona po brzegi słuchaczami z terenu gminny i zaproszonymi gośćmi. W części artystycznej przygotowanej przez NSM I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim wystąpili chórzyści pod dyrekcją Anny Wójcikiewicz i soliści przygotowani do występu przez: Stanisława Jaworskiego, Danutę Wołoszyn, Grzegorza Wójcikiewicza, Damiana Malca. Solistom akompaniował Grzegorz Wójcikiewicz - dyrektor NSM I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim. Sekcję wokalną przygotowała do występu Anna Wójcikiewicz.

Szczegółowy program muzycznych prezentacji:

 • Hymn państwowy – Chór NSM I st. w Sokołowie Małopolskim
 • Rota – Kamila Kowalska, wokal
 • Cześć polskiej ziemi, cześć – Karolina Bandura, wokal
 • Na Wawel – Chór NSM I st. w Sokołowie Małopolskim
 • Płynie Wisła, płynie – Chór NSM I st. w Sokołowie Małopolskim
 • Krakowiak – Justyna Iskra, gitara
 • Kujawiak i Mazurek – Kamil Sabat, akordeon
 • Preludium (Andrzej Cwojdziński) – Aleksandra Drelich, fortepian
 • Kujawiak – Kamila Naja, gitara
 • Polonez – duet gitarowy: Justyna Iskra, Kamila Naja
 • Przybyli ułani pod okienko – Wiktoria Marut, wokal
 • O mój rozmarynie – duet skrzypcowy: Anna Radomska, Kamila Kobylarz

XII Miejsko – Gminny Turniej Tenisa Stołowego

opublikowane: 26 lip 2013, 05:01 przez Grzegorz Wójcikiewicz

18 maja br. odbył się XII Miejsko – Gminny Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Andrzeja Pasierba – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. oraz Andrzeja Ożoga Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
W Turnieju wzięło udział 52 osoby reprezentując Zespól Szkół z Górna, WKS „Górnovia” z Górna, UKS przy Szkole Podstawowej z Górna, Zespół Szkół nr 2 w Nienadówce, Zespół Szkół z Trzebuski, UKS „Herkules” z Trzebuski, Zespół Szkół z Sokołowa Młp., ŚDS z Sokołowa Młp. oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. uroczystego otwarcia dokonali Andrzej Godek – Radny Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. – sędzia główny Turnieju oraz Edward Buczak – Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebusce. Rywalizowano na 12 stołach. Wyniki w poszczególnych kategoriach:

I kategorie wiekowa (do 13 lat):

Dziewczęta – 1. Karolina Naja, 2. Natalia Ożóg 
Chłopcy – 1.Mateusz Krawiec, 2. Kamil Płoszaj, 3. Rafał Nowak

II kategoria wiekowa (od 14 do 16 lat):

Dziewczęta – 1. Martyna Godek, 2. Karolina Kasprzyk, 3. Klaudia Kołodziej 
Chłopcy-  1. Sebastian Miazga, 2. Marcin Szponar, 3. Paweł Furman

III kategoria wiekowa (od 17 do 19 lat)

Dziewczęta – 1. Paulina Prucnal, 2. Kobiernik Adrianna
Chłopcy – 1. Dawid Szponar, 2. Łukasz Misiak

IV kategoria wiekowa (od 20 do 39 lat):

Kobiety  – 1. Magdalena Piersiak
Mężczyźni  – 1. Paweł Piersiak

V kategoria wiekowa (od 40 do 55 lat)

Kobiety - 1. Halina Godek, 2. Anna Nizioł
Mężczyźni: - 1. Bogdan Prucnal

VI kategoria wiekowa (od 56 lat i powyżej)

Mężczyźni: 1. Kazimierz Pasierb, 2. Stanisław Majka

Niepełnosprawni/Ne:

Kobiety – 1.  Ewa Cisek, 2. Anita Szeliga, 3. Katarzyna Kochańska
Mężczyźni – 1. Krzysztof Łuszczki, 2. Rafał Młynarczyk

Zdobywcy miejsc I, II, III, IV reprezentowali gminę Sokołów Młp. na Turnieju Powiatowym, który odbył się 19 maja br. również na obiektach Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. Wszyscy uczestnicy otrzymali gorący posiłek, napoje zimne i gorące. Za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach zawodnicy otrzymali okolicznościowe statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe; II i III miejsca – okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.za wsparcie finansowo – organizacyjne.

19 maja br. Obiekty Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Sokołowie Młp. gościły uczestników XII Powiatowego Wiosennego Turnieju Tenisa Stołowego pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego. W Turnieju na 12 stołach rywalizowało 49 zawodniczek i zawodników reprezentujących  gmin: Kamień, Hyżne, Głogów Młp., Sokołów Młp., Chmielnik, Raniżów oraz Pysznica. 
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Sędzia Główny Turnieju Andrzej Godek – Radny Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

I kategoria wiekowa (do 13 lat)

Dziewczęta: 1. Karolina Naja, 2. Natalia Ożóg
Chłopcy: 1. Mateusz Krawiec, 2. Bartłomiej Bąk, 3. Rafał Nowak

II kategoria wiekowa (od 14 do 16 lat)

Dziewczęta: 1. Kasprzyk Karolina, 2. Martyna Godek, 3. Klaudia Kołodziej
Chłopcy: 1. Sebastian Miazga, 2. Marcin Szponar, 3. Mateusz Gałgan

III kategoria wiekowa (od 17 do 19 lat)

Dziewczęta: 1. Paulina Prucnal, 2. Adrianna Kobiernik
Chłopcy: 1. Dawid Szponar, 2. Karol Kasprzyk, 3. Piotr Kania

IV kategoria wiekowa (od 20 do 39 lat)

Kobiety: 1. Magdalena Piersiak
Mężczyźni: 1. Jakub Jamrozik, 2. Jacek Stadnicki, 3. Marek Padewski

V kategoria wiekowa (od 40 do 55 lat)

Kobiety: 1. Genowefa Kopeć, 2. Halina Godek, 3. Anna Nizioł
Mężczyźni: 1. Jacek Szajnik, 2. Dariusz Karnas, 3. Wiesław Sura

VI kategoria wiekowa (56 lat i powyżej)

Mężczyźni: 1.Wojciech Bandelak, 2. Stanisław Majka, 3. Franciszek Zieliński
Niepełnosprawne/i Kobiety: 1.Ewa Cisek, 2. Iwona Szewc, 3. Katarzyna Koc
Mężczyźni: 1.Rafał Młynarczyk, 2.Krzysztof Łuszczki, 3. Wiesław Bednarz

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali gorący posiłek, napoje zimne i gorące. Za zajęcie I miejsc zawodnicy otrzymali okolicznościowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe; za II – III miejsca – dyplomy oraz nagrody. Aktu dekoracji dokonali: Andrzej Godek oraz piszący te słowa.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji składa serdeczne podziękowania Staroście Rzeszowskiemu, Burmistrzowi Gminy i Miasta oraz Dyrektorowi Zespołu Szkól im. J. Pawła II w Sokołowie Młp.za udzielenie wsparcia finansowo-organizacyjnego. Zdobywcy I i II miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz niepełnosprawni ruchowo mogących grać stojąc bez ograniczeń wiekowych będą reprezentować Powiat Rzeszowski na XIV Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa Stołowego. 

Piłkarska Kadra Czeka

opublikowane: 26 lip 2013, 04:15 przez Grzegorz Wójcikiewicz   [ zaktualizowane 26 lip 2013, 04:16 ]

XIII Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców w ramach XXIX Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza


13 maja br. na obiektach sportowych KS TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwiedzka odbył się XIII Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców w ramach XXIX Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza. Sędzią Głównym Turnieju dziewcząt był Andrzej Matejski, zaś chłopców Janusz Anasychin. Opiekę medyczną sprawował Grzegorz Pietrzak z Podkarpackiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

Tabela końcowa

I ZS Wólka Niedźwiedzka 6 6:0
II ZS Górno 3 1:2
III ZS Sokołów Młp. 0 0:5

Tabela końcowa

I KS „TECHFORM” Orzeł Wólka Niedźwiedzka 7 3:0
II ZS Sokołów Małopolski 4 4:4
III KS „Zorza” Trzeboś 2 1:2
IV ZS Górno 2 2:4

Wyżej wymienione drużyny otrzymały dyplomy, nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe puchary. Podczas Turnieju MGOKSiR zapewnił dla zawodników i ich opiekunów poczęstunek oraz herbatę. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji składa podziękowania Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzejowi Ożogowi, Prezesowi KS „TECHFORM” Orzeł Wólka Niedźwiedzka – Tomaszowi Kołodziejowi oraz Wiceprezesowi OSP Wólka   Niedźwiedzka – Józefowi Kołodziejowi za udzielenie wsparcia finansowo-organizacyjnego.

V Powiatowy Wiosenny Turniej Badmintona

opublikowane: 26 lip 2013, 00:04 przez Grzegorz Wójcikiewicz   [ zaktualizowane 26 lip 2013, 00:05 ]

V Powiatowy Wiosenny Turniej Badmintona pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego

28 kwietnia br. obiekty Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Sokołowie Młp. gościły uczestników V Powiatowego Wiosennego Turnieju Badmintona pod patronatem Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego. 
Uroczystego otwarcia dokonał Sędzia Główny Turnieju Bogusław Rybak, który przedstawił zasady rozgrywek.
Na 4 boiskach rywalizowało 41 zawodników i zawodniczek w 3 kategoriach wiekowych.
Turniej prowadzony był w systemie grupowo – pucharowym.

Wyniki:

I kategoria wiekowa (ur. w 1999 r. i młodsi) dziewczęta: 1. Karolina Niemiec, 2. Dominika Ciupak, 3. Klaudia Słonina; chłopcy: 1. Łukasz Stec, 2. Mateusz Kot, 3. Łukasz Tęcza.

II kategoria wiekowa (ur. 1998 – 1994) dziewczęta: 1. Lidia Pieróg, 2. Beata Koziarz; chłopcy: 1. Krystian Kołodziej, 2. Dominik Tasior, 3. Michał Krzanowski.

III kategoria wiekowa (ur. 1993 i starsi) mężczyźni: 1. Tadeusz Bazan, 2. Adam Sidor,  3. Janusz Wołcz.

Zawodnicy z tzw. miejsc medalowych otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a zdobywcy pierwszych miejsc dodatkowo puchar wraz z grawerką. 
Wszyscy uczestnicy Turnieju wraz z opiekunami otrzymali poczęstunek oraz zimne i gorące napoje. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. składa serdeczne podziękowania Staroście Rzeszowskiemu Józefowi Jodłowskiemu, Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzejowi Ożogowi oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. Wiesławowi Sondejowi za udzielenie wsparcia finansowo-organizacyjnego.

XIII Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

opublikowane: 25 lip 2013, 23:46 przez Grzegorz Wójcikiewicz   [ zaktualizowane 25 lip 2013, 23:50 ]

XIII Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
„ZIEMIA – NASZ DOM” pod hasłem „Wśród kwiatów i ziół…”
Pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

Podsumowanie Konkursu i otwarcie Wystawy pokonkursowej

Na konkurs wpłynęły ogółem 392 prace plastyczne wykonane różnymi technikami, w trzech kategoriach wiekowych: 5-9 lat (przedszkole i klasy I-III szkół podstawowych), 10-12 lat (klasy IV-VI szkół podstawowych) i 13-19 lat (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) z 33 placówek oświatowo-wychowawczo-kulturalnych powiatu rzeszowskiego.
Komisja Artystyczna w składzie – przewodnicząca Joanna Boćkowska-Cisek, artysta plastyk, oraz dr Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej i Helena Woźniak z Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor” – w dniu 17 kwietnia 2013 dokonała przeglądu wszystkich prac i postanowiła przyznać 33 osobom nagrody i wyróżnienia, biorąc pod uwagę wartości plastyczne, estetyczne oraz czytelne przesłanie hasła konkursu.
W I kategorii wiekowej przyznano czternaście Nagród równorzędnych, w II kategorii – trzy I Nagrody, dwie II Nagrody, trzy III Nagrody i trzy Wyróżnienia, a w III kategorii – dwie I Nagrody, dwie II Nagrody, dwie III Nagrody i dwa Wyróżnienia.

I kategoria

NAGRODY równorzędne
- Klaudia Jemioła, Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym
- Alicja Małodobry, Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym
- Aleksandra Kubicz, Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym
- Mikołaj Sarna, Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym
- Oliwia Sarna, Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym, op. Joanna Moniak
- Natalia Budzik, Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp.
- Mateusz Ślęzak, Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp.
- Weronika Słomiany, Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp.
- Agnieszka Ożóg, MGOKSiR w Sokołowie Młp.
- Natalia Maruszak, MGOKSiR w Sokołowie Młp.
- Marcjanna Gut, MGOKSiR w Sokołowie Młp.
- Sebastian Wójcik, Zespół Szkół nr 2 w Nienadówce
- Karolina Chowaniec, Świetlica Socjoterapeutyczna „Biały Miś” w Łowisku
- Konrad Warzocha, Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu

II kategoria

I NAGRODA
- Barbara Dec, Świetlica Wiejska w Turzy (za dwie prace)
- Alicja Maziarz, Świetlica Wiejska w Turzy (za dwie prace)
- Aleksandra Boguń, Świetlica Wiejska w Turzy
II NAGRODA
- Kamila Lis, Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym
- Katarzyna Kraska, MGOKSiR w Sokołowie Młp. (za dwie prace)
III NAGRODA
- Klaudia Chorzępa, Świetlica Wiejska w Turzy
- Mateusz Błądek, Zespół Szkół w Kamieniu
- Alicja Piwońska, Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp.
WYRÓŻNIENIA
- Paulina Wójcik, Szkoła Podstawowa nr 2 w Górnie
- Adrianna Paja, Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp.
- Julia Przywara, Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

III kategoria

I NAGRODA
- Monika Kwolek, Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
- Paweł Dec, Świetlica Wiejska w Turzy
II NAGRODA
- Magdalena Krasoń, Zespół Szkół w Górnie
- Bartosz Putyło, Zespół Szkół nr 1 w Nienadówce
III NAGRODA
- Patrycja Kuduk, Zespół Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej
- Krzysztof Grochowy, Zespół Szkół w Racławówce
WYRÓŻNIENIA
- Marzena Surdyka, Świetlica Wiejska w Markowiźnie
- Kinga Stasiak, Zespół Szkół w Kamieniu

22 kwietnia o godzinie 11-tej w MGOKSiR miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu – otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu. Przybyłych na wernisaż – dzieci, młodzież i ich opiekunów – powitał dyrektor Ośrodka Kultury, Jacek Piekiełek. Przewodnicząca Jury odczytała protokół z obrad Komisji Artystycznej. Zwycięzcy konkursu odebrali z rąk członków Jury nagrody rzeczowe i dyplomy. Nauczyciele i instruktorzy, pod których kierunkiem powstały nagrodzone prace, otrzymali dyplomy-podziękowania za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu.
Komisja w protokole stwierdziła m.in., że nadesłane na konkurs prace są na wysokim poziomie artystycznym. W I kategorii wiekowej poziom ten był dodatkowo bardzo wyrównany. Nagrodzone i wyróżnione prace są bardzo starannie wykonane, przemyślane kompozycyjnie, a temat przedstawiony jest w sposób interesujący. 
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz życzymy wielu sukcesów na dalszej drodze twórczej. Uczestnicy wernisażu z zainteresowaniem obejrzeli wystawę pokonkursową, na której zaprezentowano 36 prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz kilkadziesiąt najciekawszych prac zakwalifikowanych na wystawę. Wystawa trwała do 18 maja 2013 roku.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji dziękuje staroście rzeszowskiemu, panu Józefowi Jodłowskiemu, za ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursu.

(mgoksir) Fot. H. Boho

Kwiaty na szkle malowane…

opublikowane: 25 lip 2013, 23:33 przez Grzegorz Wójcikiewicz   [ zaktualizowane 25 lip 2013, 23:42 ]

W XIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Na szkle malowane”, organizowanym przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp., wzięły udział starsze dzieci z kółek plastycznych z Sokołowa i Turzy. Wykonywały one prace na jeden z dwóch tematów konkursowych – „Kwiaty jako element dekoracyjny” (drugi temat to „Obrzędy i zwyczaje ludowe w Polsce”), w technice tradycyjnego malarstwa na szkle, do własnych projektów – polnych kwiatów, doniczkowych, ogrodowych. Powstało w ten sposób dziesięć pięknych obrazów, które zostały oprawione w drewniane ramki. Ich autorami byli: Barbara Dec, Aleksandra Boguń, Alicja Maziarz, Klaudia Chorzępa i Paweł Dec (wszyscy z Turzy) oraz Marta Nykiel i Katarzyna Kraska z Sokołowa. Prace zostały zawiezione do Głogowa, gdzie jury dokonało ich oceny, przyznając Marcie Nykiel wyróżnienie. Prace pozostałych autorów zostały zakwalifikowane na wystawę pokonkursową. 12 kwietnia 2013 roku Marta odebrała w Głogowie dyplom i nagrody rzeczowe za pracę pt. „Nasturcje”. Fot. H. Boho

1-9 of 9