ตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียน

1-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

4-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ


5-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

6-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

7-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

8-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

9-กิจกรรมแนะแนว