Home / Hafan


Welcome to Whitford Community Council's website

Croeso i wefan Cyngor Cymuned ChwitfforddThe Community Council is the level of local government in Flintshire nearest to the people. In the case of Whitford Community Council this is made up of five areas more commonly known in the area as the Five Villages which incorporates, Whitford, Carmel, Pantasaph, Lloc and Gorsedd. A community like the area known as the Five Villages would usually be formed around a village or villages or other small settlements and used to be centered around the Parish Church. In the late 1800s Church and State separated but the same area is now represented as a local authority by the Whitford Community Council and the Church by the Parochial Church Council.

The Community Councils have many powers and some duties. (Cf. The Good Councillors Guide).

An example of a power is the one that allows the purchase and operation of street lighting. One duty requires the council to open the meetings to the press and public, with few exceptions. They manage local amenities within the boundaries of Whitford and have a watching brief on local issues and their opinion is noted by those higher authorities in matters concerning them such as local planning issues.


Y Cyngor Cymuned yw'r lefel llywodraeth leol yn Sir y Fflint sydd agosaf at y bobl. Yn achos Cyngor Cymuned Chwitfordd mae hyn yn cynnwys pum maes adwaenir yn fwy cyffredin yn yr ardal fel y Pum Pentref sy'n cynnwys , Chwitffordd , Carmel , Pantasaff , Lloc a Gorsedd . Fel arfer, byddai cymuned fel ardal a adwaenir fel y Pum Pentref yn cael ei ffurfio o amgylch pentref neu bentrefi neu aneddiadau bach eraill a arferai gael ei ganoli o amgylch Eglwys y Plwyf . Yn y 1800au hwyr gwahanu Eglwys a'r Wladwriaeth , ond yr un ardal yn awr yn cael ei gynrychioli fel awdurdod lleol gan y Cyngor Cymuned Chwitffordd a'r Eglwys gan y Cyngor Plwyf Eglwysig .

Mae Cynghorau Cymuned yn cael llawer o bwerau a rhai dyletswyddau. (Cf. The Good Councillors Guide).

Enghraifft o bŵer yw'r un sy'n caniatáu prynu a gweithredu goleuadau stryd. Un ddyletswydd yn mynnu bod y cyngor i agor y cyfarfod i'r wasg a'r cyhoedd , gydag ychydig eithriadau . Maent yn rheoli amwynderau lleol o fewn y ffiniau Chwitffordd ac yn cadw golwg ar faterion lleol a'u barn yn cael ei nodi gan awdurdodau uwch mewn materion yn cynnwys materion cynllunio lleol.