ข้อมูลสารสนเทศ


ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน (ปัจจุบัน)

 1. ข้อมูลทั่วไป
 2. ประวัติโรงเรียน
 3. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์
 4. ธง และ ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 5. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
 6. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 7. ทำเนียบผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และอาจารย์ใหญ่
 8. อาคาร-สถานที่
 9. แผนผังบริเวณโรงเรียน
 10. แผนที่ Google Map
 11. แปลนห้องเรียน
 12. หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 13. เพลงประจำโรงเรียน
 14. ปฏิทินโรงเรียน

ข้อมูลนโนบายสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการศึกษา

 1. นโนบายสภาคริสตจักรในประเทศไทย

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 1. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556    Download
 2. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557    Download
 3. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558    Download
 4. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559    Download
 5. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับการศึกษาปฐมวัย    Download
 6. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    Download
 7. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 8. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  


ข้อมูลของฝ่ายสารสนเทศ

แผนปฏิบัติงานและโครงการประจำปีการศึกษา

  1. ปีการศึกษา 2557
  2. ปีการศึีกษา 2558
  3. ปีการศึกษา 2559
  4. ปีการศึกษา 2560
  5. ปีการศึกษา 2561
  6. ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

  1. แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 งานเทคโนโลยีและการสื่อสาร (PDF / DOC)
  2. แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558 งานสารสนเทศ (PDF / DOCX)
  3. แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559 งานสารสนเทศ (PDF / DOCX)
  4. แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 งานสารสนเทศและเทคโนโลยี
  5. แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 งานสารสนเทศและเทคโนโลยี

ข้อมูลการใช้บริการห้อง ICT 

ข้อมูลระบบเครือข่าย

  1. กราฟสถานะปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตปัจจุบัน ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  2. แผนผังระบบเครือข่ายโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 (PDF)
  3. แผนผังระบบเครือข่ายโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 (PDF)
  4. แผนผังระบบเครือข่ายโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (PDF)
  5. แผนผังระบบเครือข่ายโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 (PDF)
  6. แผนผังระบบเครือข่ายโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (PDF)
  7. การเชื่อมต่อเครือข่ายปี 2557 - 2559 (PDF / DOCX)
  8. อินเตอร์เน็ต
 ปีการศึกษา ผู้ให้บริการ ระยะเวลา ความเร็วภายในประเทศ (Mbps) ความเร็วต่างประเทศ (Mbps)
 2557 CMNET 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57 80 20
 2558 SBN 1 ธ.ค. 57 - 30 พ.ย. 58 120 60
 2559 SBN 1 ธ.ค. 58 - 30 พ.ย. 59 130 70
 2560 SBN 1 ธ.ค. 59 - 30 พ.ย. 60 140 80
 2561 AWN 1 ธ.ค. 60 - 30 พ.ย. 63 300 300
 2562 AWN 1 ธ.ค. 60 - 30 พ.ย. 63 300 300

ข้อมูลการบริการของฝ่ายสารสนเทศ

  1. สรุปการขอรับบริการจากฝ่ายสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557
  2. สรุปการขอรับบริการจากฝ่ายสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558
  3. สรุปการขอรับบริการจากฝ่ายสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
  4. สรุปการขอรับบริการจากฝ่ายสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
  5. สรุปการขอรับบริการจากฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
  6. สรุปการขอรับบริการจากฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

  1. จำนวนคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557 (XLSX)
    รายการ จำนวน
    จำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 766
    การเรียนการสอน 509
    ใช้บริหารจัดการ 257
    เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 727
    ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 39

  2. จำนวนคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558 (XLSX)
    รายการ จำนวน
    จำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 812
    การเรียนการสอน 559
    ใช้บริหารจัดการ 253
    เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 785
    ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
    27
   .
  3. จำนวนคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559 (XLSX)
    รายการ จำนวน
    จำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 856
    การเรียนการสอน 645
    ใช้บริหารจัดการ 211
    เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 802
    ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
    54

  4. จำนวนคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560
    รายการ จำนวน
    จำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 793
    การเรียนการสอน645
    ใช้บริหารจัดการ 148
    เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 793
    ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
    0

   ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ จำนวนเครื่องนักเรียน จำนวนเครื่องครู
    ICT1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) 45 1
    ICT2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) 49 1
    ICT3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) 54 1
    ICT4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 51 1
    ระดับปฐมวัย 30 2
    ระดับประถมศึกษา (ชั้น 1 ดารารัศมี) 52 1
    ระดับประถมศึกษา (ชั้น 2 ดารารัศมี) 49 1
    ระดับประถมศึกษา (ชั้น 3 ดารารัศมี) 49 1
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 54 1
    ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 55 1
    ห้อง SEEK 10 1
    รวมทั้งสิ้น 498 12

  5. จำนวนคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561
    รายการ จำนวน
    จำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด846
    การเรียนการสอน636
    ใช้บริหารจัดการ210
    เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต834
    ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
   12

    ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ จำนวนเครื่องนักเรียน จำนวนเครื่องครู
    ICT1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) 45 1
    ICT2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) 49 1
    ICT3 (มัธยมศึกษาตอนต้น)54 1
    ICT4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 51 1
    ระดับปฐมวัย 30 2
    ระดับประถมศึกษา (ชั้น 1 ดารารัศมี) 52 1
    ระดับประถมศึกษา (ชั้น 2 ดารารัศมี) 49 1
    ระดับประถมศึกษา (ชั้น 3 ดารารัศมี) 49 1
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 54 1
    ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 55 1
    ห้อง SEEK 10 1
    รวมทั้งสิ้น 498 12

  6. จำนวนคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
    รายการ จำนวน
    จำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด-
    การเรียนการสอน-
    ใช้บริหารจัดการ-
    เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต-
    ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
   -

    ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ จำนวนเครื่องนักเรียน จำนวนเครื่องครู
    ICT1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) 45 1
    ICT2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) 49 1
    ICT3 (มัธยมศึกษาตอนต้น)54 1
    ICT4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 51 1
    ระดับปฐมวัย 30 2
    ระดับประถมศึกษา (ชั้น 1 ดารารัศมี) 52 1
    ระดับประถมศึกษา (ชั้น 2 ดารารัศมี) 49 1
    ระดับประถมศึกษา (ชั้น 3 ดารารัศมี) 49 1
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 54 1
    ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 55 1
    ห้อง SEEK 10 1
    รวมทั้งสิ้น 498 12

ข้อมูลการทำบัตรประจำตัวนักเรียนและบุคลากร

  1. รายงานสรุปการทำบัตรประจำตัวนักเรียนและบุคลากร ปีการศึกษา 2558 (PDF / DOCX)
  2. รายงานสรุปการทำบัตรประจำตัวนักเรียนและบุคลากร ปีการศึกษา 2559 (PDF / DOCX)
  3. รายงานสรุปการทำบัตรประจำตัวนักเรียนและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 (PDF / DOCX)
  4. ปีการศึกษา 2561 ข้อมูลจะอยู่ในสรุปงานฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี

ข้อมูลการบันทึกวีดีโอ

  1. รายการวีดีโอ ปีการศึกษา 2558
  2. รายการวีดีโอ ปีการศึกษา 2559
  3. รายการวีดีโอ ปีการศึกษา 2560
  4. ปีการศึกษา 2561 งานถ่ายวีดีโอย้ายไปอยู่งานบริการการศึกษา

ข้อมูลการออกแบบ

ข้อมูลสรุปงานของฝ่ายสารสนเทศ และเทคโนโลยี

  1. ปีการศึกษา 2559
  2. ปีการศึกษา 2560
  3. ปีการศึกษา 2561

านวิจัย

  1. งานวิจัย ชื่อว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อโครงการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน ของฝ่ายสารสนเทศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

หน้าเว็บย่อย (15): ข้อมูลการใช้บริการห้อง ICT 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ข้อมูลการใช้บริการห้อง ICT 1 - 4 ปีการศึกษา 2560 ข้อมูลการใช้บริการห้อง ICT 1 - 4 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูลการใช้บริการห้อง ICT 1 - 4 ปีการศึกษา 2562 แผนปฏิบัติงานและโครงการปีการศึกษา 2557 แผนปฏิบัติงานและโครงการปีการศึกษา 2558 แผนปฏิบัติงานและโครงการปีการศึกษา 2559 แผนปฏิบัติงานและโครงการปีการศึกษา 2560 แผนปฏิบัติงานและโครงการปีการศึกษา 2561 รายการออกแบบ ปีการศึกษา 2558 รายการออกแบบ ปีการศึกษา 2559 รายการออกแบบ ปีการศึกษา 2560 สรุปงานของฝ่ายสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 สรุปงานของฝ่ายสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 สรุปงานของฝ่ายสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
Ċ
Greecha Katpratoom,
21 ก.พ. 2560 23:55
Ċ
Greecha Katpratoom,
21 ก.พ. 2560 23:52
Ċ
Greecha Katpratoom,
1 มิ.ย. 2560 19:41
Ċ
Greecha Katpratoom,
7 พ.ค. 2558 01:21
Ċ
Greecha Katpratoom,
7 มิ.ย. 2559 23:21
Ċ
Greecha Katpratoom,
9 มิ.ย. 2558 19:38
Ċ
SW_59.pdf
(473k)
Greecha Katpratoom,
1 มิ.ย. 2560 19:36
Ĉ
Greecha Katpratoom,
29 ก.พ. 2559 18:04
Comments