ตรวจสอบการจองห้อง ICT

ขั้นตอนการจองห้อง ICT
  1. ตรวจสอบปฏิทินการจองห้องว่าว่างหรือไม่ หากว่างก็จะสามารถจองได้
  2. ดาวน์โหลดฟอร์มจองใช้ห้อง ICT ทั้งหมด(docx/pdf) ออกมา
  3. กรอกแบบฟอร์ม
  4. ส่งเอกสารถึงหัวหน้าแผนกของท่านเพื่อรับการอนุมัติ
  5. ส่งเอกสารที่ห้องสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารดารารัศมี
หมายเหตุ ฝ่ายสารสนเทศไม่รับผิดชอบกรณีการจองห้องชนกันใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอำนาจอนุญาตให้ใช้ห้องได้ขึ้นอยู่กับห้วแผนกของท่านเท่านั้น


ตารางจองห้อง ICT 1 ระดับประถมศึกษา


ตารางจองห้อง ICT 2 ระดับประถมศึกษา


ตารางจองห้อง ICT 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ตารางจองห้อง ICT 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายĉ
Greecha Katpratoom,
11 พ.ย. 2561 18:10
Ċ
Greecha Katpratoom,
11 พ.ย. 2561 18:10
Comments