1.08 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้งานเฉพาะอย่าง

แอลติมิเตอร์  (Altimeter) เครื่องวัดความสูง ความกดอากา ศ

 บาร์รอมิเตอร์ (Barometer)     เครื่องวัดความกดอากาศและอุณหภูมิ

   ศรลม (Wind Vane
) วัดความเร็วลมและทิศทางลม          


       
            

 เทอร์มอมิเตอร์(Thermometer)  เครื่องมือสำหรับวัดระดับความร้อน                       
รูปภาพแสดงเทอร์โมมิเตอร์แบบต่าง ๆ

 ซิสโมมิเตอร์ (Seismometer) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว  เรียกว่า ไซสโมมิเตอร์ (Seismometer) - การกำหนดตำแหน่งของแผ่นดินไห 
ซิสโมมิเตอร์ที่ใช้งานสำหรับตรวจจับแผ่นดินไหวที่อาจก่อให้เกิดคลื่นสึนามิ

ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกของซิสโมมิเตอร์

       

 เรนเกจ (Rain Gauge)  เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน     
          แพลนิมิเตอร์ (Planimeterวัดพื้นที่ planimeter คือ มีลักษณะคล้ายไม้บรรทัดทำด้วยโลหะยาวประมาณ 1 ฟุต 

สเตริโอสโคป  (Stereoscope)   กล้องสามมิติ หรือสเตริโอสโคป (Stereoscope) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดูรูปถ่ายทางอากาศ เพื่อพิจารณาความสูงต่ำของลักษณะภูมิประเทศ ในพื้นที่นั้นๆ  เทคนิคเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ และเทคนิคสถิติทาง
Comments