เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาเพิ่มเติมแผนการเรียน

            1. การถ่ายภาพเบื้องต้น
    
            2. วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น

            3. การผลิตรายการเบื้องต้น

            4. การภาพยนตร์เบื้องต้น

            5. การสื่อสารการแสดงเบื้องต้น

            6. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
Comments