ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยยึดหลักสำคัญตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554  ตามหลักการสำคัญ ดังนี้

            1.    การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย

            2.    การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพราะผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวม                        ของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา

            3.    การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง                        ไม่ใช่ทำเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น

            4.    การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอื่นๆดำเนินการแทนได้

            5.    การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                                    ของสถานศึกษา 


ข่าว การประกันคุณภาพ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ :

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 37 รายการ ดูเพิ่มเติม »