2.06 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

พม่า : Myanmar
- หน้า 1 -


    สหภาพเมียนมาร์ (Union of Myanmar) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งชาวตะวันตกเรียกประเทศนี้ว่า Burma จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2532 พม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น Myanmar ชื่อใหม่นี้เป็นที่ยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ แต่บางชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ไม่ยอมรับการเปลี่ยนชื่อนี้ เนื่องจากไม่ยอมรับรัฐบาลทหารที่เป็นผู้เปลี่ยนชื่อ ปัจจุบันหลายคนใช้คำว่า Myanmar ซึ่งมาจากชื่อประเทศในภาษาพม่าว่า Myanma Naingngandaw และชาวพม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า บะหม่า

      *หมายเหตุ ภายหลังการประชุมรัฐสภาเมียนมาร์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เมียนมาร์ได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เดิมคือ The Union of Myanmar เปลี่ยนเป็น The Republic of the Union of Myanmar) ปัจจุบันมีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาประชาชน สภาชาติพันธุ์ และสภาท้องถิ่น โดยมีนายเต็ง เส่ง ดำรงตำแหน่งประธาธิบดี ซึ่งเป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔


ประวัติ
     • ชนเผ่ามอญเข้ามาตั้งรกรากในพม่า หลังจากนั้นดินแดนนี้ก็ถูกชนชาติต่างๆ เข้ามาผลัดเปลี่ยนยึดครองจนตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ พ.ศ. 2429
     • ต่อมามีการก่อตั้งกลุ่มสันนิบาตเสรีภาพแห่งประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ โดยคณะของอองซาน เพื่อเจรจาเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ
     • พม่าได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2491
     • พ.ศ. 2505 นายพลเนวินก่อตั้งรัฐประหาร ปกครองพม่าแบบเผด็จการและปิดประเทศ
     • พ.ศ. 2531 เกิดเหตุการณ์ 8888 (8 สิงหาคม พ.ศ. 1988) ที่ทหารฆ่าประชาชนจำนวนมาก
     • พ.ศ. 2532 พม่าเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “Burma” เป็น “Myanmar” และสภาฟื้นฟูกฎระเบียบของชาติหรอสลอร์กจัดให้มีการเลือกตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี
     • สภาสลอร์กไม่ยอมรับชัยชนะของนางอองซานซูจี และสั่งกักบริเวณนาง
     • สภาสลอร์กเปลี่ยนชื่อเป็นสภาแห่งสันติภาพและพัฒนาประเทศและถูกประกาศให้สันติภาพไปในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554
     • รัฐบาลชุดแรกนำโดยพลเอก เต็ง เส่ง ปกครองประเทศและเปลี่ยนชื่อจาก “สหภาพพม่า” เป็น “สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์”
     • ปัจจุบันนางอองซานซูจีได้รับการปล่อยตัวแล้วและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือเอ็นแอลดีของนางก็ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลทั่วไป

1.1  ชื่อทางการ  :  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar)

        ความหมายของชื่องประเทศ เมียนมาร์ : ปี่เด่าง์ซุ ซามาดา มยะหม่า ไหน่หงั่นด่อ ความหมาย คำว่ามยะ หมายถึง เร็ว หม่า แปลว่าแข็งแรงทนทาน ส่วนชื่อบะพม่า (พม่า) มาจากภาษาสันกฤษตว่า Brahmadesh (ब्रह्मादेश) แปลว่า ดินแดนของพระพหรม


1.2  คำขวัญประจำประเทศ  :  -

1.3  ธงชาติประเทศ  :
ธงชาติพม่า ได้แบ่งตามความยาวออกเป็น 3 ส่วน และมีความกว้างเท่า ๆ กัน โดยแต่ละส่วน มีสีที่แตกต่างกัน ไล่จากบนลงล่าง คือ สีเหลือง สีเขียว และสีแดง ขณะที่กึ่งกลางธงมีรูปดาว 5 แฉก สีขาวขนาดใหญ่ ซึ่งสี และสัญลักษณ์ ต่างๆ มีความหมาย ดังนี้


สีเขียว หมายถึง สันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ของพม่า

สีเหลือง หมายถึง ความสามัคคี

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาด

ดาวสีขาว หมายถึง สหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ1.4  ตราแผ่นดิน  :
 

    ความหมาย เป็นเครื่องหมายราชการของรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ใช้ประทับในเอกสารของทางราชการทุกชนิด รวมถึงการตีพิมพ์ในเอกสารสำหรับเผยแพร่


    แบบตราดังที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เป็นลักษณะตามที่ปรากฏในหมวดที่ 8 ของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งได้รับการรับรองด้วยการลงประชามติในปี พ.ศ. 2551


    ลักษณะของดวงตราประกอบด้วยรูปสิงห์แบบศิลปะพม่า จำนวน 2 ตน อยู่ในท่านั่งรักษาการณ์ หันหลังให้ ซึ่งกันและกัน ที่กลางตรานั้นมีภาพของแผนที่ประเทศพม่ารองรับด้วยช่อใบมะกอกคู่ ล้อมรอบด้วยลวดลายบุปผชาติตามแบบศิลปะพม่า ที่บนสุดของดวงตราเป็นรูปดาวห้าแฉกดวงหนึ่ง รูปรองรับด้วยม้วนแพรแถบจารึกนามเต็มของประเทศ

ด้วยใจความ "สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า" นับตั้งแต่สมัยราชาธิปไตยเป็นต้นมา พม่าได้ใช้รูปนกยูงรำแพนเป็นเครื่องหมายประจำแผ่นดินมาโดยตลอด ดังปรากฏในเงินเหรียญรูปีของพม่าและ

ธงของพม่าในสมัยต่างๆ ทั้งในสมัยเป็นเอกราชในยุคราชวงศ์อลองพญา สมัยภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักร และธงของรัฐบาลพม่าภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่น

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2491 ประเทศพม่าได้ใช้รูปตราแผ่นดินอันมีลักษณะคล้ายกับดวงตราที่ปรากฏในปัจจุบัน

สำหรับรายละเอียดที่แตกต่างกันประกอบด้วย แพรแถบชื่อประเทศจารึกข้อความว่า "สหภาพพม่า" ตำแหน่งบนสุดของดวงตรานั้นมีรูปสิงห์นั่งหน้าตรงอยู่แทนที่รูปดาว


- ภาพแผนที่ประเทศพม่ากลางดวงตรานั้นบรรจุอยู่ในวงกลมอีกชั้นหนึ่ง ที่ขอบวงกลมนั้นจารึกคาถาพุทธภาษิตเป็นภาษาบาลี ซึ่งยกมาจากธัมมปทัฏฐกถา

พุทธวัคควัณณนา คาถาที่ 194 ความว่า "สมคฺคานํ ตโป สุโข" อันหมายถึง "ความเพียรของชนผู้พร้อมเพรียงกัน เป็นเหตุนำสุขมา"

     ในสมัยการปกครองแบบสังคมนิยมของนายพลเน วิน รัฐธรรมนูญของพม่าฉบับ ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) ได้บัญญัติภาพตราแผ่นดินใหม่ให้มีลักษณะในเชิงสังคมนิยมมากขึ้น

โดยมีการแก้รูปแผนที่ประเทศพม่าให้ซ้อนทับบนรูปล้อเฟืองล้อมรอบด้วยช่อรวงข้าวคู่ และเปลี่ยนรูปสิงห์นั่งที่อยู่บนสุดให้เป็นรูปดาวห้าแฉก

ส่วนนามประเทศในแพรแถบล่างสุดได้เปลี่ยนเป็นข้อความ "สาธารณรัฐสังคมนิยมพม่า"ข้อความดังกล่าวนี้เมื่อคณะทหารได้ทำรัฐประหารและตั้งสภาฟื้นฟูกฎหมาย

และระเบียบแห่งรัฐขึ้นในปี พ.ศ. 2531 ข้อความ ซึ่งหมายถึง "สาธารณรัฐสังคมนิยม" จึงได้ถูกลบออกไป


1.5  วันชาติ  :  4 มกราคม

1.6  ที่ตั้ง อาณาเขต  :

 

    ทิศเหนือ ติดกับจีนและธิเบต

    ทิศตะวันตก   ติดกับอินเดียและบังกลาเทศก์

    ทิศตะวันออก ติดกับลาวและไทย

    ทิศใต้ ติดกับ ทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล

แผนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : Republic of the Union of Myanmar


1.7  พื้นที่  :  ประมาณ 676,577 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย)


1.8  เมืองหลวง  :   เนปยีดอ (Nay Pyi Taw, Burma)
 
        เนปยีดอ (Nay Pyi Taw, Burma) มีความหมายว่า "มหาราชธานี" หรือ "ที่อยู่ของกษัตริย์" เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารของประเทศพม่า ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจะปยี ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองปยินมะนา ในเขตมัณฑะเลย์ มีเหตุผลการย้ายเมืองหลวงเช่นเดียวกับเมืองปยินมะนา
        เนปีดอ (Naypyidaw) (ภาษาพม่า) หรือบางครั้งสะกดเป็น เนปีตอ (Nay Pyi Taw) (มีความหมายว่า มหาราชธานี) เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางการบริหารของสหภาพพม่าที่ได้ย้ายมาจากย่างกุ้ง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัตปแว (Kyatpyae) ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเปียนมานา (Pyinmana) ในเขตมัณฑะเลย์ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาโดยรอบ เมืองนี้เป็นเมืองเดียวของประเทศพม่าที่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในขณะที่เมืองหลวงเก่าย่างกุ้งจะไฟฟ้าดับอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เมืองนี้อยู่ห่างย่างกุ้งไปทางเหนือประมาณ 320 กิโลเมตร ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งทางการพม่านั้นต้องการ เมืองนี้เริ่มมีการสร้างสิ่งต่าง ๆ บ้างแล้ว เช่น อพาร์ตเมนท์ ซึ่งคนพอมีเงินที่จะมาซื้ออยู่อาศัย เริ่มมีประชาชนอพยพมาอาศัยอยู่หลายหมื่นคน แต่เมืองหลวงแห่งนี้ ยังไม่มีโรงเรียน โรงพยาบาล เปรียบเสมือนเมืองทหาร ซึ่งกำลังก่อสร้างต่อไป

Embed gadget

Soldiers march during a ceremony to mark the 62nd anniversary of the Armed Forces Day in Myanmar's new capital Nay Pyi Taw March 27, 2007. REUTERS/Sukree Sukplang   (MYANMAR)1.9  ประชากร  :   ประมาณ 56 ล้านคน (พ.ศ.2548) มีเผ่าพันธุ์ 135 เผ่าพันธุ์ ประกอบด้วย เชื้อชาติหลัก ๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า (ร้อยละ 68) ไทยใหญ่ (ร้อยละ 8 ) กะเหรี่ยง (ร้อยละ 7) ยะไข่ (ร้อยละ 4) จีน (ร้อยละ 3) มอญ (ร้อยละ 2) อินเดีย (ร้อยละ 2)1.10 เพลงชาติพม่า  :   ชื่อเพลง  คาบา มา จี (Kaba Ma Kyei) แปลว่า “ขอประเทศเมียนมาร์คงอยู่ชั่วนิรันดร์”
 
 เนื้อร้อง
 คำแปล
 ตะย้า มยะ ตา ลุ ลา ชิ้นแน เมอ ตเหว่ 
โด ปเหย่ โด มเหย่ 
มย้า หลู่ คา เต๊ยน์ เญ้ยน์ จ๊าน เส่ โบ 
เซ็ย ตู่ หญี่ มยะ หว่าดะ พยู 
สิ่น เด ปเหย่ 
โด ปเหย่ โด มเหย่ 
ปหยี่ เด่าน์ ซู อัมเหว่ อัมเย้ 
ติ ดัน เสะ 
อะเด็ยถ่าน ปยู เบ๊ เทียน์ 
เต็ยน์ โซ เหล่ 
กาบ่า มาเจ่ มยาหม่า ปเหย่ 
โดโบ๊ บว๊า อัมเหว่ สิ โม ชิ 
มยะ โน้ เบ่ 
ปหยี่ เด่าน์ ซู โก่ อะเตะ เป๊ 
โล โด กะ กแหว่ เมอเหล่ 
ด่า โด ปเหย่ ด่า โด มเหย่ โด ไป่น์ 
แด มเหย่ 
โด ปเหย่ โด มเหย่ เออโจ๊ โก่ หญี่ 
หญ่า สว่า โด ดะเหว่ 
ท้าน เส่าน์ บ่า โซ เหล่ โด ต่า หวุ่น 
เบ่ อะโพ้ ต่าน มะเหย่
 แห่งหนที่ปรากฏทั่วซึ่งความเป็นธรรมและ 
เอกราช ประเทศของเรา...แผ่นดินของเรา 
แห่งหนที่ปรากฏทั่วซึ่งสิทธิอันเท่าเทียม 
และแนวทางที่ถูกต้อง 
นำพาประชาชนไปสู้ชีวิตที่สงบสุข 
ประเทศของเรา...แผ่นดินของเรา 
ความเป็นสหภาพ อันเป็นมรดกตกทอด 
สืบมา เราขอปฏิญาณเพื่อพิทักษ์สิ่งนี้ 
ไว้มั่น ตราบชั่วกัลปาวสาน 
ตราบโลกแหลกสลาย แผ่นดินพม่า 
จงคงอยู่ต่อไป 
เรารักและเทิดทูนบ้านเมือง เพราะนี่คือ 
มรดกที่แท้จริงจากบรรพชน 
เราจักสละชีพ เพื่อปกป้องสหภาพของเราไว้ 
นี่คือชาติของเรา แผ่นดินของเรา 
ซึ่งพวกเราเป็นเจ้าของ 
เราจะแบกรับภาระเพื่อปกป้อง 
ผลประโยชน์ของชาติและแผ่นดิน 
นี่คือหน้าที่ที่เราพึงทำ 
เพื่อแผ่นดินอันทรง

คุณค่าแห่งนี้

ฟัง เพลงชาติพม่าหน้าเว็บย่อย (3): - หน้า 2 - หน้า 3 - หน้า 4
Ć
Myanmar National Anthem.mp3
(1443k)
Adisak Mahawan,
18 ก.ย. 2556 09:47