2.04 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

     มีชื่อเป็นทางการว่า  เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยทั้งทางบกและทางน้ำถึง 1,810 กิโลเมตร พัฒนาการต่างๆ ในลาวจึงส่งผลกระทบต่อไทยและการกำหนดนโยบายของไทยต่อภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งเป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบ แหล่งพลังงานสำรองและแหล่งลงทุนของไทย เพื่อการผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศที่สามที่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ลาว นอกจากนี้เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล แต่สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อ (land bridge หรือland link) ด้านการคมนาคมขนส่งและการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศที่สามในอนุภูมิภาค

ประวัติ
     • แต่เดิมลาวอยู่ใต้การปกครองอาณาจักรน่าน ต่อมาก็ตกอยู่ในการปกครองของสยามนานถึง 114 ปี จนเกิดวิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 สยามต้องยกดินแดนลาวทั้งหมดให้เป็นของฝรั่งเศส
     • ในช่วงสงครามครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นรุกเข้ามาในลาว ขบวนการลาวอิสระจึงได้ประกาศเอกราช
     • เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามอลาวจึงตกอยู่ในอำนาจฝรั่งเศสอีกครั้ง
     • ฝรั่งเศสแพ้เวียดนามที่เดียนเบียนฟู ลาวจึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2496 โดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เป็นพระมหากัตริย์
     • ต่อมาเมื่อเจ้าสว่างวัฒนาขึ้นครองราชย์ต่อ เจ้าสุภานุวงศ์ หนึ่งในขบวนการลาวอิสระประกาศตนเป็นพวกนิยมคอมมิวนิสต์ และเป็นหัวหน้าขบวนการประเทศลาวออกเคลื่อนไหวทางการเมือง
     • พ.ศ. 2518 พรรคปฏิวัติประชาชนลาว ที่นำโดยเจ้าสุภานุวงศ์ ยึดอำนาจรัฐบาลของเจ้าสว่างวัฒนาได้สำเร็จ และประกาศสถาปนา “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518


1.1 ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic)

        
ความหมายของชื่องประเทศ  ลาว : ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ สาทาละนะลัต ปะซาทิปะไต ปะซาซนลาว  ความหมาย อาจจมาจากคำอินเดียโบราณว่า lava (लव). (Lava เป็นชื่อลูกแฝดชายของพระราม) หรือมาจากคำว่าอาณาจักร “อ้ายลาว"


1.2  คำขวัญประจำประเทศ  :  ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ (ลาว,"สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร")


1.3  ธงชาติประเทศ  :

ธงชาติลาว ลักษณะผืนธงแบ่งตามแนวยาวออกเป็น 3 ส่วน โดยแถบตรงกลางจะเป็นสีน้ำเงิน กว้าง 2 ส่วน มีพระจันทร์ทรงกลมสีขาวอยู่กึ่งกลาง ขณะที่แถบด้านนอกทั้ง 2 ด้าน มีสีแดง และกว้างริ้วละ 1 ส่วน เท่า ๆ กัน โดยสีต่าง ๆ ของธง มีความหมาย ดังนี้

           สีแดง หมายถึง เลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว

           สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ

           พระจันทร์สีขาว หมายถึงเอกภาพของ

          สาเหตุที่มีดวงจันทร์ทรงกลมอยู่ตรงกลาง เนื่องจากเพื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลำน้ำโขง


1.4  ตราแผ่นดิน  :
 

        ความหมาย แบบปัจจุบันเป็นตราของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 หลังจากการใช้นโยบายจินตนาการใหม่ มีลักษณะตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมวดที่ 10 มาตราที่ 90 ไว้ว่า:- "เครื่องหมายชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นรูปวงกลม ด้านล่างมีรูปครึ่งกงจักรเป็นฟันเฟืองและโบว์อักษร "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" สองข้างล้อมด้วยรวงข้าวสุกเป็นรูปวงพระจันทร์และโบว์สีแดงเขียนอักษร "สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร


ระหว่างกลางของสองปลายรวงข้าวมีรูปพระธาตุหลวง อยู่กลางรูปวงกลมมีหนทาง ทุ่งนา ป่าไม้ และเขื่อนไฟฟ้าน้ำตก"


1.5  วันชาติ  :

1.6  ที่ตั้ง อาณาเขต  :


“ภูมิประเทศ”
    - ทิศเหนือ         ติดกับจีน
    - ทิศตะวันตก        ติดกับไทย
    - ทิศตะวันออก ติดกับเวียดนาม
    - ทิศใต้                 ติดกับกัมพูชา
 

แผนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : Lao People’s Democratic Republic
1.7  พื้นที่  :  มีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร

1.8  เมืองหลวง  :
 
    เวียงจันทน์(Vientiane, Laos)เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศลาว อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง ในพิกัด 17°58' เหนือ, 102°36' ตะวันออก ประชากรในตัวเมืองมีประมาณ 200,000 คน แต่ประชากรทั้งหมด ที่อาศัยในกำแพงนครเวียงจันทน์ เชื่อว่ามีอยู่ถึงกว่า 730,000 คนEmbed gadget1.9  ประชากร  :   มีจำนวนประชากรประมาณ 6 ล้านคน ประกอบด้วย 68 ชนเผ่า ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มชนชาติ คือ ลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสูง

1.10 เพลงชาติลาว  :  ชื่อเพลง  เพลงชาติลาว หรือ เพงซาดลาวในภาษาลาว
 
  เนื้อร้อง คำแปล
ซาดลาวตั้งแต่ใดมา 
ลาวทุกถ้วนหน้าเซิดซูสุดใจ 
ฮ่วมแฮงฮ่วมจิดฮ่วมใจ 
สามักคีกันเป็นกำลังเดียว 
เด็ดเดี่ยวพ้อมกันก้าวหน้า 
บูซาซูเกียดของลาว 
ส่งเสิมใซ้สิดเป็นเจ้า 
ลาวทุกซนเผ่าสะเหมอพาบกัน 
บ่ให้พวกจักกะพัด 
และพวกขายซาดเข้ามาลบกวน 
ลาวทังมวนซูเอกะลาด 
อิสะละพาบของซาดลาวไว้ 
ตัดสินใจสู้ซิงเอาไซ 
พาซาดลาวไปสู่ความวัดทะนา
 ชาติลาวตั้งแต่ใดมา 
ลาวทุกถ้วนหน้าเชิดชูสุดใจ 
ร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจ 
สามัคคีกันเป็นกำลังเดียว 
เด็ดเดี่ยวพร้อมกันก้าวหน้า 
บูชาชูเกียรติของลาว 
ส่งเสริมใช้สิทธิ์เป็นเจ้า 
ลาวทุกชนเผ่าเสมอภาพกัน 
บ่ให้พวกจักรพรรดิ 
และพวกขายชาติเข้ามารบกวน 
ลาวทั้งมวลชูเอกราช 
อิสรภาพของชาติลาวไว้ 
ตัดสินใจสู้ชิงเอาชัย 
พาชาติลาวไปสู่ความวัฒนาฟัง เพลงชาติลาว


หน้าเว็บย่อย (3): - หน้า 2 - หน้า 3 - หน้า 4
Ć
Laos National Anthem.mp3
(1036k)
Adisak Mahawan,
18 ก.ย. 2556 09:39