2. ประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ
เรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. บรูไนดารุสซาลาม  :  Brunei Darussalam  
2.  ราชอาณาจักรกัมพูชา  :   Kingdom of Cambodia  
3.  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  :   Republic of Indonesia  
4.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : Lao People’s Democratic Republic  
5.  ประเทศมาเลเซีย :  Malaysia  
6.  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  :   Republic of the Union of Myanmar  
7.  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ :  Republic of the Philippines  
8.  สาธารณรัฐสิงคโปร์  :  Republic of Singapore  
9.  ราชอาณาจักรไทย  :  Kingdom of Thailand  
10.  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  :  Socialist Republic of Vietnam  


1.1  ชื่อทางการ  :

1.2  คำขวัญประจำประเทศ  :

1.3  ธงชาติประเทศ  :

1.4  ตราแผ่นดิน  :

1.5  วันชาติ  :

1.6  ที่ตั้ง อาณาเขต  :

1.7  พื้นที่  :

1.8  เมืองหลวง  :

1.9  ประชากร  :

1.10 เพลงชาติ  :

1.11  ลักษณะภูมิประเทศ  :

1.12  ลักษณะภูมิอากาศ  :

1.13  ภาษา(พูด)  :

1.14  ศาสนา  :

1.15  สกุลเงิน  :

1.16  การเมืองการปกครอง  :

1.17  เศรษฐกิจ  :

1.18  การศึกษา  :

1.19  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  :

1.20  อาหารประจำชาติ
  :

1.21  ดอกไม้ประจำชาติ
  :

1.22  สัตว์ประจำชาติ  :

1.23  ชุดประจำชาติ  :

1.24  บุคคลสำคัญ  :

1.24  สถานที่สำคัญ  :

1.25  แหล่งมรดกโลก  :

* ดนตรีพื้นบ้าน 


ความสัมพันธ์กับไทย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา :