17. 2559-งานเรียนรู้พอเพียง ชีวิตเพียงพอ "วิถีล้านนา นำพาสู่การสร้างสรรค์" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559[19สิงหาคม2559]

โพสต์30 ส.ค. 2559 00:54โดยAdisak Mahawan   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2560 05:16 ]
    เมื่อวันศุกร์  ที่  19  สิงหาคม  2559  ฝ่ายวิชาการ  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด งานเรียนรู้พอเพียง  ชีวิตเพียงพอ เรื่อง "วิถีล้านนา  นำพาสู่การสร้างสรรค์"  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรม STEM โดยการนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ออกแบบเชิงวิศวกรรมให้เกิดผลผลิตใหม่ โดยการบูรณาการความรู้ใน  4  วิชา  ได้แก่  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โอกาสนี้ ผป.ดร.อวยพร   หว่างตระกูล   ผู้อำนวยการ  เป็นประธานเปิดงาน   ณ  อาคารกีฬาเอ็ดน่า เอส โคล  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่