08. 2558-กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น "สืบฮีตโตยฮอยล้านนาไทย" ในงาน "เอกลักษณ์ล้านนา คุณค่าที่ฉันภูมิใจ" [28สิงหาคม2558]

โพสต์11 ก.ย. 2558 02:13โดยAdisak Mahawan   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2559 07:01 ]
  

   โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (ปสกช.) , สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จัดงานเอกลักษณ์ล้านนา คุณค่าที่ฉันภูมิใจ  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558  ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวัฒนธรรมล้านนาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้  และมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมงาน นำโดย ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการ ปสกช. จังหวัดเชียงใหม่ , อ.ศิรภพ เจริญกุศล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ , คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ และ อ.พรสวรรค์ เอี่ยมบุญ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล รักษาการแทนผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานในครั้งนี้

  
  
  
  
      

   อนึ่ง ในการจัดงานดังกล่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น "สืบฮีตโตยฮอยล้านนาไทย"  เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ตามศักยภาพ และวัยของนักเรียน  อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ฝึกทักษะการสังเกต การปฏิบัติจริง  รวมถึงนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม โดยใช้หลักคิดอย่างมีเหตุผล  ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น  การแสดงวงสะล้อ ซอ ซึง , กลองล้านนา , ฟ้อนล้านนา , การเดินแบบเครื่องแต่งกายล้านนา , การตอบปัญหาคำเมือง , นิทรรศการของกิ๋นพื้นเมือง , งานสล่า / งานฝีมือ , การละเล่นพื้นเมือง และกาดหมั้ว

  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

-----------------------------------------------
ภาพ-ข่าว :  อ.วรภาส จันทร์ลักษมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ม.ปลาย (หมายเลขติดต่อภายใน 511)
Facebook Profile Kru Pro Dara  ,  Facebook Page : KruPro Dara
Comments