004. Ebooks-ทำดีถวายพ่อ ชีวิตเพียงพอ

โพสต์7 มี.ค. 2559 00:35โดยAdisak Mahawan   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2559 00:44 ]
ทำดีถวายพ่อ ชีวิตเพียงพอ

หนังสือทำดีถวายพ่อ ชีวิตเพียงพอเล่มนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก และปลูกฝังคุณธรรมของคนในชาติโดยได้นำเสนอเรื่องราวในด้านต่างๆ ที่พสกนิกรของพระองค์ได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการทำความดีโดยน้อมนำแนวพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนการปลูกฝังให้แก่เด็ก นักเรียน ครู อาจารย์และประชาชน

เนื้อหาประกอบด้วย 
1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
2. ต้นแบบชีวิตพอเพียง
3. สอนคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงผ่านนิทาน
4. การสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม
5. ทำดีมีคุณธรรม ตามรอยพระยุคลบาท
6. เกษียณอย่างพอเพียง ตามรอยพ่อของแผ่นดิน

แหล่งที่มา : 
1.ดร.จรวยพร ธรณินทร์
2.สำนักกิจการพิเศษ