ติดต่อเรา

ที่อยู่โรงเรียนดาราวิทยาลัย  (ภาษาไทย)

ที่อยู่ : 196 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่. 50000


Dara Academy Address  (English) 

Address : P.O. BOX 57, 196 KAEWNAVARAT CHIANGMAI 50000 THAILAND

เบอร์โทรศัพท์และโทรสาร (Telephone and FAX)

โทรศัพท์/TEL : 66 (0) 53-241039, 66 (0) 53-244654, 66 (0) 53-248069
โทรสาร/FAX : 66 (0) 53-249152

เว็บไซต์/Website


จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

Email : contact@dara.ac.th

QRCode โรงเรียนดาราวิทยาลัย (สำหรับ Mobile device)


ติดตามข่าวสารผ่านทาง Social media
https://www.facebook.com/pagedara/
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-1579413672309271/?fref=ts
https://www.facebook.com/สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัยOfficial-760671340709282/
https://plus.google.com/b/105164111100834007786/+DaraAcThOfficial
https://line.me/ti/p/%40lbp6473c
https://www.youtube.com/channel/UC1jHNjIBwvki83AKfIISX3g
https://www.youtube.com/channel/UCDbjaooyK65VYtfDerK_T1w
https://twitter.com/DaraAcademy


แผนที่โรงเรียน


แผนที่โรงเรียน (มุมมอง Google Map)

โรงเรียนดาราวิทยาลัย


เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 053-241039,053-244654 หรือ 053-248069 จากนั้นกดเบอร์โทรภายในตามต้องการดังต่อไปนี้ 

ฝ่ายบริหารNo.
ผู้อำนวยการ101
ผู้จัดการ102
อนุศาสก103
ผู้ช่วยผู้จัดการ104
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน105
ผช.ผอ. ฝ่ายบริหารงานบุคคล  (อ.พรสวรรค์)106
หน.งานอาคารสถานที่และจนท.ชาย (อ.นพดล)107
ผช.ผอ. ฝ่ายบริการการศึกษา (อ.นิวัฒน์)108
รองผช.ผอ.ฝ่ายบริการการศึกษา (อ.สุทธยนต์)108
ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ (อ.สุชาดา)109
ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน  (อ.ไพโรจน์)110
รองผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ (อ.สุนทรี)111
งานประกันคุณภาพการศึกษา  (อ.ปิยาพร)111
รองผช.ผจก. ฝ่ายธุรการ (อ.วิมล)112
หัวหน้าแผนกปฐมวัย         113
หัวหน้าแผนก ป.1-3114
หัวหน้าแผนก ป.4-6115
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น              116
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย           117
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน       118
หัวหน้างานกิจการพิเศษด้านดนตรี,กีฬา      119
รองผช.ผจก.ฝ่ายงานคลัง (อ.ณัฏฐ์ธนัน)216
รองผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนาและงานวิจัย (อ.นฤมล)222

ฝ่ายสนับสนุนการสอนNo.
ประชาสัมพันธ์    0
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน400
ฝ่ายบัญชี201
ฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง202
เลขานุการผู้อำนวยการ203
เลขานุการผู้จัดการ204
ฝ่ายการเงินรับ205
ฝ่ายการเงินจ่าย206
ฝ่ายทะเบียน207
ฝ่ายศาสนกิจ                                     208
งานสารบรรณ 209
ฝ่ายบุคลากร210
ฝ่ายผลิตเอกสาร 211
ฝ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์212
หอสมุด                                         213
งานร้านค้าโรงเรียน   214
ร้านตวงทะนาน                                 215
เรียนฟรี 15 ปี111
ฝ่ายสารสนเทศ                       217
หอพักหญิง                                     218
หอพักชาย                                      219
ฝ่ายโภชนาการ                                 220
หัวหน้างานดูแลเจ้าหน้าที่  221
งาน PTA และ สนด.222
ห้องประชุมดารารัศมี                    223
พิพิธภัณฑ์                                       224
ห้องดุริยางค์                                      225
ห้องซัก อบ รีด ชั้น 7   226
ป้อมยามหน้าโรงเรียน                    227
สระว่ายน้ำ   228
ฝ่ายยานยนต์             229

ฝ่าย NPNo.
หัวหน้าแผนก NP                                301
หัวหน้าครู NP ประถม                         302
ห้องพักครู NP ประถม                         303
ห้องสมุดครู NP                                 304

แผนกประถมศึกษาNo.
ห้องพักครู ป.1 401
ห้องพักครู ป.2402
ห้องพักครู ป.3  403
ภาษาไทย , สังคม ป.4-ป.6       404
ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา ป.4-ป.6405
คณิต , วิทย์   ป.4 - ป.6              406
ศิลปะและการงานฯ ป.4 - ป.6    407
ห้องพยาบาล (อาคารเฮเลน)
ห้องพยาบาล (อาคารดารารัศมี)              408
ห้องแนะแนว , งานเด็กพิเศษ         409
ห้องสมุดประถม410
ห้อง TBM ประถมศึกษา   444

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้นNo.
การงานฯ ม.ต้น501
คณิตศาสตร์ ม.ต้น                 502
ภาษาไทย ม.ต้น (ชั้น 1) 503
ภาษาไทย  ม.ต้น (ชั้น 2)            513
วิทยาศาสตร์   ม.ต้น                  504
ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น           505
สังคมศึกษาฯ     ม.ต้น                 506
ศิลปะ  ม.ต้น+ม.ปลาย    507
สุขศึกษา ม.ต้น+ม.ปลาย     508
ห้องคอมพิวเตอร์  ม.ต้น                        509
ห้องแนะแนวมัธยม                               510

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลายNo.
การงานฯ   ม.ปลาย 511
คณิตศาสตร์  ม.ปลาย             512
ภาษาไทย   ม.ปลาย                523
วิทยาศาสตร์  ม.ปลาย             514
ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย       515
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอื่นๆ)   525
สังคมศึกษาฯ   ม.ปลาย             516
ห้องคอมพิวเตอร์   ม.ปลาย      517
ห้องพัฒนาวินัย    ม.ปลาย      518
ห้องพยาบาลมัธยม               519
ห้องวัดผลระดับมัธยม    520
Comments