กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ก.ย. 2560 00:51 Greecha Katpratoom แก้ไข กิจกรรมเรียนรู้สนุกกับวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียน S-MAP มัธยมศึกษาตอนต้น (16 กันยายน 2560)
22 ก.ย. 2560 00:49 Greecha Katpratoom สร้าง กิจกรรมเรียนรู้สนุกกับวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียน S-MAP มัธยมศึกษาตอนต้น (16 กันยายน 2560)
22 ก.ย. 2560 00:27 Greecha Katpratoom แก้ไข อ่านสารและยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน วันสันติภาพสากล ประจำปี 2560
22 ก.ย. 2560 00:22 Greecha Katpratoom แก้ไข คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติครูที่ขอรับค่าตอบแทนพิเศษครูสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน เยี่ยมโรงเรียนดาราวิทยาลัย
22 ก.ย. 2560 00:05 พิมลมาลย์ สุจริตจิตร แนบ page1.jpg กับ อ่านสารและยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน วันสันติภาพสากล ประจำปี 2560
22 ก.ย. 2560 00:05 พิมลมาลย์ สุจริตจิตร สร้าง อ่านสารและยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน วันสันติภาพสากล ประจำปี 2560
22 ก.ย. 2560 00:02 พิมลมาลย์ สุจริตจิตร แนบ page.jpg กับ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติครูที่ขอรับค่าตอบแทนพิเศษครูสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน เยี่ยมโรงเรียนดาราวิทยาลัย
22 ก.ย. 2560 00:02 พิมลมาลย์ สุจริตจิตร สร้าง คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติครูที่ขอรับค่าตอบแทนพิเศษครูสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน เยี่ยมโรงเรียนดาราวิทยาลัย
21 ก.ย. 2560 23:59 Greecha Katpratoom แก้ไข อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2561
21 ก.ย. 2560 23:54 Greecha Katpratoom แก้ไข หน้าแรก
21 ก.ย. 2560 23:53 Greecha Katpratoom แนบ ค่าเทอม 61 นร.ใหม่ เก่า_Page_2.png กับ อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2561
21 ก.ย. 2560 23:53 Greecha Katpratoom แนบ ค่าเทอม 61 นร.ใหม่ เก่า_Page_1.png กับ อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2561
21 ก.ย. 2560 23:53 Greecha Katpratoom แนบ ค่าเทอม 61 นร.ใหม่ เก่า.pdf กับ อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2561
21 ก.ย. 2560 23:53 Greecha Katpratoom สร้าง อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2561
21 ก.ย. 2560 23:48 Greecha Katpratoom แก้ไข หน้าแรก
21 ก.ย. 2560 19:39 Greecha Katpratoom แนบ ม6.pdf กับ ตารางสอบประเมินผลครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ป.1-ม.6
21 ก.ย. 2560 19:39 Greecha Katpratoom แนบ ม5.pdf กับ ตารางสอบประเมินผลครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ป.1-ม.6
21 ก.ย. 2560 19:39 Greecha Katpratoom แนบ ม4.pdf กับ ตารางสอบประเมินผลครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ป.1-ม.6
21 ก.ย. 2560 19:39 Greecha Katpratoom แนบ ม1-3.pdf กับ ตารางสอบประเมินผลครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ป.1-ม.6
21 ก.ย. 2560 19:39 Greecha Katpratoom แนบ ป4-6.pdf กับ ตารางสอบประเมินผลครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ป.1-ม.6
21 ก.ย. 2560 19:39 Greecha Katpratoom แนบ ป1-3.pdf กับ ตารางสอบประเมินผลครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ป.1-ม.6
21 ก.ย. 2560 19:39 Greecha Katpratoom สร้าง ตารางสอบประเมินผลครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ป.1-ม.6
21 ก.ย. 2560 18:45 Greecha Katpratoom แก้ไข การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2560
21 ก.ย. 2560 00:03 Greecha Katpratoom สร้าง รูปภาพค่ายทักษะชีวิต 3 “ดาราวิทยาลัย หัวใจจิตอาสา” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
20 ก.ย. 2560 23:59 Greecha Katpratoom สร้าง รูปภาพค่ายทักษะชีวิต 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “ดาราวัยใสห่างไกลยาเสพติด”

เก่ากว่า | ใหม่กว่า