E-mail โรงเรียน


 E-Office / วิธีใช้
 E-mail โรงเรียน
 ประกาศ(ครู-บุคลากร)
 บริการการศึกษา
 จองห้องประชุม
 จองห้อง ICT
 Dara Share
 งานอบรม
 ลิงค์เกี่ยวข้อง
  แหล่งเรียนรู้
  e-Classroom
 โครงการโรงเรียน
 โปรแกรมสารสนเทศ
 โปรแกรมโรงเรียน
 โปรแกรมงานสารบรรณ
 โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน
หน่วยงานในโรงเรียน
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายสนับสนุนการสอน
 งานวิจัย
 งานประกันคุณภาพ
 งานสารสนเทศ

E-mail ของโรงเรียนมีอยู่ 2 โดเมน ดังนี้
  1. @dara.ac.th เป็นระบบอีเมล์ของค่ายไมโครซอฟ (Microsoft) ตัวอย่างเช่น username@dara.ac.th เป็นต้น สามารถใช้งานได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
    1. ถ้ามีบัญชีอีเมล์นี้อยู่แล้ว สามารถ Login ได้ทันทีโดยพิมพ์ login.microsoftonline.com/
    2. หากยังไม่เคยมีมาก่อนให้ติดต่อฝ่ายสารสนเทศเพื่อขอเปิดบัญชีอีเมล์ใหม่ ซึ่งขอสงวนไว้ให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียนดาราวิทยาลัยเท่านั้น โดยโทรศัพท์มาที่ 089-6359855 หรือเบอร์ภายใน 217 หรือ line : greecha
  2. @web1.dara.ac.th เป็นระบบอีเมล์ของค่ายกูเกิล (Google) ตัวอย่างเช่น username@web1.dara.ac.th เป็นต้น สามารถใช้งานได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
    1. ถ้ามีบัญชีอีเมล์นี้อยู่แล้ว สามารถ Login ได้ทันทีโดยพิมพ์ gmail.com
    2. หากยังไม่เคยมีมาก่อนให้ติดต่อฝ่ายสารสนเทศเพื่อขอเปิดบัญชีอีเมล์ใหม่ ซึ่งขอสงวนไว้ให้กับครู-บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนดาราวิทยาลัยเท่านั้น โดยโทรศัพท์มาที่ 089-6359855 หรือเบอร์ภายใน 217 หรือ line : greecha
Comments