รูปภาพค่ายทักษะชีวิต 3 “ดาราวิทยาลัย หัวใจจิตอาสา” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์21 ก.ย. 2560 00:03โดยGreecha Katpratoom
เมื่อวันที่  1   กันยายน    2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดค่ายทักษะชีวิต 3 “ดาราวิทยาลัย หัวใจจิตอาสา” ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     จำนวน    480       คน   เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโรงเรียนดาราวิทยาลัย  คุณธรรมนำชีวิต และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  เพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยจัดให้นักเรียนไปร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา  ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

ม.6/1 วัดผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ม.6/2 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
ม.6/3 วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ม.6/4 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย 
ม.6/5 บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ม.6/6 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย และวัดแม่หยวก
ม.6/7 โรงเรียนกาวิละอนุกูล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ม.6/8 วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ม.6/9 วัดสันกลางใต้ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ม.6/10 คริสตจักรเจริญพร ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ม.6/11 ศูนย์บริบาลช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

https://photos.app.goo.gl/saTv2Kne1ENxqs9w1
https://photos.app.goo.gl/saTv2Kne1ENxqs9w1


Comments