รูปภาพค่ายทักษะชีวิต 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “ดาราวัยใสห่างไกลยาเสพติด”

โพสต์20 ก.ย. 2560 23:59โดยGreecha Katpratoom
ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดค่ายทักษะชีวิต 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ประจำปีการศึกษา 2560   ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ดาราวัยใส  ห่างไกลยาเสพติด”   มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  527 คน   จัดเป็น  2 รุ่น ดังนี้    รุ่นที่ 1 วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560     รุ่นที่ 2 วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2560  ณ  ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีภูมิคุ้มกันตัวเองจากสิ่งต่าง ๆ มีทักษะในการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเป็นสุข ถูกต้อง พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ กล้าที่จะตัดสินใจ สร้างความมั่นใจในตัวเอง และสร้างภูมิคุ้มกันในการที่จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข    ให้โอวาทและเปิดค่ายโดย อ.เสาวลักษณ์   ดีแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา  และหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนดังนี้ ร้อยตำรวจโทวิทยา    ศิริรัตน์   พร้อมคณะ    วิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และครูทหารจากกองพันสัตว์ต่าง

https://photos.app.goo.gl/P7EX0Y3JBGbteKen2
https://photos.app.goo.gl/P7EX0Y3JBGbteKen2

Comments