รูปภาพการอบรมครูหัวข้อ การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลนักเรียนอย่างครูมืออาชีพ

โพสต์2 พ.ย. 2560 23:17โดยGreecha Katpratoom
ฝ่ายแนะแนว  โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดการอบรม    หัวข้อ การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลนักเรียนอย่างครูมืออาชีพ     สำหรับครูผู้สอนในทุกระดับชั้น   เมื่อวันที่  28  ตุลาคม   2560   ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี  ชั้น 3   อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์    แมคกิลวารี     โรงเรียนดาราวิทยาลัย   ทั้งนี้เพื่อ ให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน   ในการเสริมสร้างให้กำลังใจ  และดูแลนักเรียนอย่างดีในทุกๆด้าน  โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์รณสิงห์           รือเรือง  นักจิตวิทยาคลินิก  ระดับชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์   กรมสุขภาพจิต และได้รับเกียรติจาก ดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์       ผู้จัดการ -  ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย    เป็นประธานเปิดการอบรม   มีคณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรม  จำนวน  289  ท่าน 
https://photos.app.goo.gl/lkccL0GGxZsJl3sT2
https://photos.app.goo.gl/lkccL0GGxZsJl3sT2

Comments