รูปภาพการอบรมโครงการห้องเรียนผู้ปกครอง "เลี้ยงลูกสมัยใหม่ รับมือกับศตวรรษที่ 21" ระดับมัธยมศึกษา

โพสต์2 พ.ย. 2560 23:21โดยGreecha Katpratoom
เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2560  สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัด การอบรมโครงการห้องเรียนผู้ปกครอง หัวข้อ "เลี้ยงลูกสมัยใหม่  รับมือกับศตวรรษที่  21"  ให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ   ห้องประชุมแมคกิลวารี   อาคารโซเฟีย บรัดเลย์   แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ 

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง กับนักเรียน และ เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจพัฒนาการพื้นฐานของบุตรหลาน ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ และสังคม ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม    ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาของบุตรหลานได้อย่างถูกต้อง  วิทยากรคือ อาจารย์พรพิไล   เลิศวิชา   นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-Based Learning)   พร้อมคณะ   มี  คุณนุชนภางค์     วิธานติรวัฒน์   กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นผู้กล่าวรายงาน   และ คุณจรัล     ฉัตรเงิน     กรรมการสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นประธานเปิดการอบรม    

https://photos.app.goo.gl/sSscB17njzHL6m842
https://photos.app.goo.gl/sSscB17njzHL6m842


Comments