รูปภาพโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โพสต์4 ก.ย. 2560 23:42โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2560 23:53 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัด  สัปดาห์วิทยาศาสตร์   ประจำปีการศึกษา   2560   
ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560   โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสำนึกในพระปรีชา สามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ พระบิดาแห่ง วิทยาศาสตร์ไทย” 
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสำนึกในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดชมหาราช  ผู้ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา  ผู้นำการส่งเสริมและสนับสนุนการนำความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิต
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แก้ปัญหา  และ นำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่  
กิจกรรมด้านการพัฒนาพลังงาน  การอนุรักษ์พลังงานจากพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการประดิษฐ์  จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมด้านการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย  จากตำรวจภูธรภาค 5 
และมีการจัดกิจกรรมในหอประชุม  และกิจกรรมฐานเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ด้านวิทยาศาสตร์  10 ฐานกิจกรรม
โดยเชิญ ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  เป็นประธานเปิดงาน  ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลีย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

https://photos.app.goo.gl/jl3nOaDFNFg3GRnt2

https://photos.app.goo.gl/jl3nOaDFNFg3GRnt2

Comments