งานตลาดนัดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย ครั้งที่ 5

โพสต์10 เม.ย. 2561 01:16โดยศุภโชค ชัยนิลพันธ์

วันที่  13  มีนาคม  2561  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด งานตลาดนัดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย  ในโครงการประกวดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย  ครั้งที่ 5  ปีการศึกษา 2560  ของครูแผนกปฐมวัย   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา และฝ่ายสนับสนุนการสอน เพื่อให้ครูออกแบบ และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา อีกทั้ง เพื่อให้ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน  โอกาสนี้  อาจารย์พันธ์นิภา  สุจริตจิตร    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถมศึกษา   เป็นผู้กล่าวรายงาน นายธวัชชัย     ไชยกันย์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  เป็นประธานเปิดงาน  และมอบเกียรติบัตรการประกวดสื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้  ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  มอบเกียรติบัตรการประกวดงานวิจัยดีเด่น ให้แก่ คณะครู นอกจากนี้ มีการนำเสนอสื่อนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล   การจัดสื่อต่างๆที่ครูจัดทำขึ้น        หอประชุมบาร์บาร่า  แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย
Comments