รูปภาพ การแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ศิษย์เก่า 7 สถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 22 วันที่ 16 มีนาคม 2562

โพสต์18 มี.ค. 2562 18:23โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 17:44 ]
กีฬาสมาพันธ์ศิษย์เก่า 7 สถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 22 

     วันที่  16  มีนาคม  2562   สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย  
สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย
   สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ   สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยเชียงใหม่ และ สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย
จัด งานกีฬาสมา
พันธ์ศิษย์เก่า
7 สถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 22  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาคมศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษา ทั้ง 7 สถาบัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  โดยครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ในการจัดงานจาก โรงเรียนดาราวิทยาลัย   โดยมี ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานกีฬาสมา
พันธ์ศิษย์เก่า
7 สถาบันการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 22      อาคารกีฬาเอ็ดน่า เอส โคล  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ทั้งนี้  สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข   นายกสมาคมฯ ได้ส่งมอบธงสมาพันธ์ศิษย์เก่าสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย โดยมี นายอภิชาติ   กลั่นบิดา   นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ   เป็นตัวแทนรับมอบธง เพื่อรับเป็นเจ้าภาพในการจัด งานกีฬาสมาพันธ์ศิษย์เก่า 7 สถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 23  ในปีต่อไป    

https://photos.app.goo.gl/EjvTs4waHeeWwBZT7
https://photos.app.goo.gl/EjvTs4waHeeWwBZT7

Comments