รูปภาพ

รูปภาพงานฟื้นฟูคุณภาพชีวิตนักเรียนอนุบาลดาราฯ

โพสต์โดยGreecha Katpratoom

ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดฟื้นฟูคุณภาพชีวิตนักเรียนอนุบาลดาราวิทยาลัย  ในหัวข้อ “ เปลี่ยน”  มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรม   โดยเชิญ นักศึกษาจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  มหาวิทยาลัยพายัพเป็นวิทยากร   นำเพลง  แสดงละคร  และให้ข้อคิดในการฟื้นฟู  กับนักเรียน  ณ ห้องประชุม อนุสรณ์ 115 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
https://photos.app.goo.gl/glileRy1b0Ak2h8J3
https://photos.app.goo.gl/glileRy1b0Ak2h8J3


รูปภาพถอยหลังสู่ธรรมครูคริสเตียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์โดยGreecha Katpratoom

เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม  2560    ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดรีทรีตครูคริสเตียน  หัวข้อ “ พระเยซูเป็นคำตอบ”  โดยเชิญวิทยากรคือ  ศาสนาจารย์อมร    สารสมุทร      ผู้อำนวยการหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณสภาคริสตจักรในประเทศไทย พร้อมทีมดนตรีจากหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณสภาคริสตจักรในประเทศไทย     ณ ห้องประชุมดารารัศมี  อาคารดารารัศมี   โรงเรียนดาราวิทยาลัย
https://photos.app.goo.gl/FJRCTRUKqkFwQAXS2
https://photos.app.goo.gl/FJRCTRUKqkFwQAXS2


รูปค่ายทักษะชีวิต 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์5 ก.ค. 2560 20:47โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 20:49 ]

ฝ่ายกิจการนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดค่ายทักษะชีวิต 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560   2  รุ่น  รุ่นที่ 1 วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ณ. ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อจะช่วยให้นักเรียนได้มีภูมิคุ้มกันตัวเองจากสิ่งต่าง ๆ เสริมสร้างการมีคุณธรรม มีวินัย และมีทักษะในการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเป็นสุข ถูกต้อง เหมาะสม พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และกล้าที่จะตัดสินใจ สร้างความมั่นใจในตัวเอง สร้างภูมิคุ้มกันในการที่จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข ภายใต้แนวคิดที่ว่า “คุณค่าชีวิตและความรักในสถาบัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทีมงานจากสโมสรวิทยากรเยาวชน ในการเป็นวิทยากร  และในโอกาสนี้ ได้เรียนเชิญ ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และกล่าวเปิดการเข้าค่ายทักษะชีวิต 1 และมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  507 คน 

https://goo.gl/photos/NSQrCvXnpTrLCdDp8
https://goo.gl/photos/NSQrCvXnpTrLCdDp8


รูปการจัดอบรม Integrated Stepping Stone Project ORIGO Education 2017 ให้กับคณะครูระดับปฐมวัย

โพสต์5 ก.ค. 2560 20:38โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 20:49 ]

เมื่อวันที่ 1  กรกฎาคม 2560   โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้จัดการอบรมให้กับคณะครูระดับปฐมวัย  ในหัวข้อ “Integrated Stepping Stone Project ORIGO Education 2017”      ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบันการศึกษาในหลายๆประเทศว่าเป็นวิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยในการพัฒนาผู้สอน ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดรวบยอด และเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ของผู้สอนระดับอนุบาลโดยใช้หลักสูตร วิธีการสอน และสื่อการสอน     เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย     โดยเชิญ    ดร.ทิพวรรณ  นันตระกูล กรรมการผู้จัดการสถาบัน ORIGO Education มาถ่ายทอดความรู้ให้กับครูระดับปฐมวัย   และเชิญ ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรม ณ อาคารอนุสรณ์ 115 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
https://goo.gl/photos/NttNkJ22p2YnDv348
https://goo.gl/photos/NttNkJ22p2YnDv348

รูปพิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์25 มิ.ย. 2560 23:59โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 00:01 ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  จัดพิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา  2560 ในวันพฤหัสบดี  ที่  15  มิถุนายน  2560  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู และระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้   โดยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6   เริ่มเวลา 9.30 น  โดยมี อาจารย์สมพร  มังกร  เป็นผู้นำนมัสการ และศาสนาจารย์ธีรพงษ์    ชัยศรี กรรมการบริหารโรงเรียน  เป็นผู้ให้ข้อคิด ณ  ห้องประชุมแมคกิลวารี  ชั้น 3  อาคารโซเฟีย   บรัดเลย์   แมคกิลวารี      มีนักเรียนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  พร้อมศิษย์เก่าที่จบไปจากโรงเรียน ได้กลับมาแสดงความเคารพขอพรจากคณะครู อาจารย์  

https://goo.gl/photos/E2b4SK8xoX38vZKt5
https://goo.gl/photos/E2b4SK8xoX38vZKt5

รูปภาพพิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์25 มิ.ย. 2560 23:47โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2560 23:54 ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  จัดพิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา  2560 ในวันพฤหัสบดี  ที่  15  มิถุนายน  2560  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู และระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้   โดยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-4   เริ่มเวลา 8.00 น  โดยมี อาจารย์มนต์ฤทัย  คำบุญเรือง  เป็นผู้นำนมัสการ และศาสนาจารย์ธีรพงษ์    ชัยศรี กรรมการบริหารโรงเรียน  เป็นผู้ให้ข้อคิด ณ  ห้องประชุมแมคกิลวารี  ชั้น 3  อาคารโซเฟีย   บรัดเลย์   แมคกิลวารี      มีนักเรียนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  พร้อมศิษย์เก่าที่จบไปจากโรงเรียน ได้กลับมาแสดงความเคารพขอพรจากคณะครู อาจารย์  

https://goo.gl/photos/C2ZFy1S1HXvZTb546

https://goo.gl/photos/C2ZFy1S1HXvZTb546


ปฐมนิเทศมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 มิ.ย. 2560 21:17โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2560 21:38 ]

เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2560  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดปฐมนิเทศนักเรียนชื้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามที่สถานศึกษากำหนด  รู้จักและเข้าใจตนเอง ภาคภูมิใจในตนเอง พร้อมที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองในทุก ๆ ด้านอยู่สม่ำเสมอ และเกิดความสัมพันธ์อันดีในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  531 คน โดยกิจกรรมจะมีทั้งในส่วนของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแนะแนว ฝ่ายวัดผล กิจการนักเรียนและพัฒนาวินัย เพื่อที่นักเรียนจะได้รับทราบข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ข้อควรปฏิบัติของการเป็นนักเรียนในระหว่างการศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ปีที่อยู่ในโรงเรียน  โดยมี อาจารย์สุทธยนต์  อารีญาติ  ผู้ช่วยอนุศาสก  อธิษฐานเปิด  อาจารย์สุชาดา  สุภาวงศ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  เป็นผู้ให้โอวาท  ณ  ณ   ห้องประชุมแมคกิลวารี  ชั้น 3  อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
https://goo.gl/photos/peDW7MopffDm7h859
https://goo.gl/photos/peDW7MopffDm7h859


ปฐมนิเทศมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 มิ.ย. 2560 21:14โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2560 21:39 ]

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม  เพื่อให้นักเรียนปรับพื้นฐานความรู้และเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการและพฤติกรรมของนักเรียน  เกิดเจตคติและค่านิยมที่ดีงามภายในสถาบันการศึกษา  มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน  งานบริการนักเรียนและผู้ปกครอง  กิจการนักเรียน  กฎระเบียบวินัยของโรงเรียนดาราวิทยาลัย  อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพ  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  เกิดความกล้าหาญทางจริยธรรมที่ดีงามตามคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมี อธิษฐานเปิดโดย ศาสนาจารย์กิมราญ    จาริเพ็ญ  อนุศาสก  ให้โอวาทโดย ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ณ หอประชุมบาร์บาร่า  แมคคินลีย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
https://goo.gl/photos/n1rxqhNRtTqxty7u8
https://goo.gl/photos/n1rxqhNRtTqxty7u8


รูปภาพพิธีอำลาผู้บริหารและครูเกษียณอายุการทำงาน

โพสต์17 มี.ค. 2560 02:18โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2560 21:40 ]

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าและพิธีอำลาผู้บริหารและครูเกษียณอายุการทำงาน ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

รูปภาพกล้องที่ 1

https://goo.gl/photos/FisotiwUE7nixUBs6

https://goo.gl/photos/FisotiwUE7nixUBs6


รูปภาพกล้องที่ 2

https://goo.gl/photos/XveqSutNRc9AcbVV9

https://goo.gl/photos/XveqSutNRc9AcbVV9


รูปภาพงานตลาดนัดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย ครั้งที่ 4

โพสต์17 มี.ค. 2560 02:13โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2560 21:40 ]

งานตลาดนัดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย ครั้งที่ 4 มีขึ้นเมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2560  ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

รูปภาพกล้องที่ 1


https://goo.gl/photos/gwzfKcN72cPkJMov9

รูปภาพกล้องที่ 2

https://goo.gl/photos/cZANvk7dLNPjw6sv5

https://goo.gl/photos/cZANvk7dLNPjw6sv5

รูปภาพกล้องที่ 3

https://goo.gl/photos/6N1y65poJNCBP7TU7

https://goo.gl/photos/6N1y65poJNCBP7TU7


1-10 of 83