รูปภาพ

รูปภาพโรงเรียนดาราวิทยาลัยร่วมเชิญธงชาติในกิจกรรม 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

โพสต์28 ก.ย. 2560 23:55โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2560 03:18 ]

เมื่อวันที่ 28 กันยายน    2560   ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   นำคณะผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียน   ร่วมร้องเพลงชาติไทย   และทำพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา   เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ     และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา  ในโอกาสนี้   ดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นผู้อ่านประวัติธงชาติไทย  และศาสนาจารย์กิมราญ  จาริเพ็ญ  อนุศาสก เป็นผู้อธิษฐาน  ณ  บริเวณสนามวงกลมโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่   
https://photos.app.goo.gl/LUvYCtT008KcAnQr1

https://photos.app.goo.gl/LUvYCtT008KcAnQr1

รูปภาพค่ายทักษะชีวิต 3 “ดาราวิทยาลัย หัวใจจิตอาสา” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์21 ก.ย. 2560 00:03โดยGreecha Katpratoom

เมื่อวันที่  1   กันยายน    2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดค่ายทักษะชีวิต 3 “ดาราวิทยาลัย หัวใจจิตอาสา” ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     จำนวน    480       คน   เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโรงเรียนดาราวิทยาลัย  คุณธรรมนำชีวิต และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  เพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยจัดให้นักเรียนไปร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา  ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

ม.6/1 วัดผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ม.6/2 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
ม.6/3 วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ม.6/4 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย 
ม.6/5 บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ม.6/6 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย และวัดแม่หยวก
ม.6/7 โรงเรียนกาวิละอนุกูล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ม.6/8 วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ม.6/9 วัดสันกลางใต้ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ม.6/10 คริสตจักรเจริญพร ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ม.6/11 ศูนย์บริบาลช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

https://photos.app.goo.gl/saTv2Kne1ENxqs9w1
https://photos.app.goo.gl/saTv2Kne1ENxqs9w1


รูปภาพค่ายทักษะชีวิต 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “ดาราวัยใสห่างไกลยาเสพติด”

โพสต์20 ก.ย. 2560 23:59โดยGreecha Katpratoom

ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดค่ายทักษะชีวิต 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ประจำปีการศึกษา 2560   ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ดาราวัยใส  ห่างไกลยาเสพติด”   มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  527 คน   จัดเป็น  2 รุ่น ดังนี้    รุ่นที่ 1 วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560     รุ่นที่ 2 วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2560  ณ  ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีภูมิคุ้มกันตัวเองจากสิ่งต่าง ๆ มีทักษะในการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเป็นสุข ถูกต้อง พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ กล้าที่จะตัดสินใจ สร้างความมั่นใจในตัวเอง และสร้างภูมิคุ้มกันในการที่จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข    ให้โอวาทและเปิดค่ายโดย อ.เสาวลักษณ์   ดีแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา  และหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนดังนี้ ร้อยตำรวจโทวิทยา    ศิริรัตน์   พร้อมคณะ    วิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และครูทหารจากกองพันสัตว์ต่าง

https://photos.app.goo.gl/P7EX0Y3JBGbteKen2
https://photos.app.goo.gl/P7EX0Y3JBGbteKen2

รูปภาพ NP English Camp 2017

โพสต์11 ก.ย. 2560 19:43โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2560 17:37 ]

ภาพบรรยากาศกิจกรรม NP English Camp 2017 ของนักเรียนโปรแกรม NP โรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ อาคารกีฬา เอ๊ดน่า เอส โคล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 
https://www.facebook.com/pg/pagejaman/photos/?tab=album&album_id=1651818804841897

https://www.facebook.com/pg/pagejaman/photos/?tab=album&album_id=1651818804841897

ขอบคุณรูปภาพจาก www.facebook.com/jaman232 Line ID : jaman232 ขอบคุณครับ / เจแมน (Ja Man Photo) ศิษย์เก่าดารา NP รุ่น 124 (รหัส 24124)

โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์4 ก.ย. 2560 23:44โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2560 23:55 ]

เมื่อวันที่ 21 – 25  สิงหาคม   2560 ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัด กิจกรรมสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ในหัวข้อ   “ Let’s    Change   ”  เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักคริสต์ศาสนา    ณ หอประชุมบาร์บาร่า    แมคคินลีย์    โรงเรียนดาราวิทยาลัย

https://photos.app.goo.gl/2PaHjvfYuK2vY91v2
https://photos.app.goo.gl/2PaHjvfYuK2vY91v2

รูปภาพโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โพสต์4 ก.ย. 2560 23:42โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2560 23:53 ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัด  สัปดาห์วิทยาศาสตร์   ประจำปีการศึกษา   2560   
ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560   โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสำนึกในพระปรีชา สามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ พระบิดาแห่ง วิทยาศาสตร์ไทย” 
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสำนึกในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดชมหาราช  ผู้ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา  ผู้นำการส่งเสริมและสนับสนุนการนำความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิต
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แก้ปัญหา  และ นำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่  
กิจกรรมด้านการพัฒนาพลังงาน  การอนุรักษ์พลังงานจากพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการประดิษฐ์  จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมด้านการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย  จากตำรวจภูธรภาค 5 
และมีการจัดกิจกรรมในหอประชุม  และกิจกรรมฐานเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ด้านวิทยาศาสตร์  10 ฐานกิจกรรม
โดยเชิญ ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  เป็นประธานเปิดงาน  ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลีย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

https://photos.app.goo.gl/jl3nOaDFNFg3GRnt2

https://photos.app.goo.gl/jl3nOaDFNFg3GRnt2

ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมเดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง

โพสต์25 ส.ค. 2560 01:37โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2560 01:42 ]

เมื่อวันที่  23  สิงหาคม 2560    ฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดกิจกรรมเดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  เข้าร่วมกิจกรรมการดำนา   และเรียนรู้การปลูกข้าว เป็นการทำการเกษตรแบบพื้นบ้านที่นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  โดยมี ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน  ณ แปลงนาสาธิต  แผนกปฐมวัย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  และได้รับการอนุเคราะห์ต้นกล้า  จากเกษตรกร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
https://picasaweb.google.com/106656475789147648392/6458126943820300145#6458129516694407346
https://goo.gl/photos/zpNqppRJkk4GVB6z5

รูปภาพงานฟื้นฟูคุณภาพชีวิตนักเรียนอนุบาลดาราฯ

โพสต์25 ก.ค. 2560 23:34โดยGreecha Katpratoom

ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดฟื้นฟูคุณภาพชีวิตนักเรียนอนุบาลดาราวิทยาลัย  ในหัวข้อ “ เปลี่ยน”  มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรม   โดยเชิญ นักศึกษาจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  มหาวิทยาลัยพายัพเป็นวิทยากร   นำเพลง  แสดงละคร  และให้ข้อคิดในการฟื้นฟู  กับนักเรียน  ณ ห้องประชุม อนุสรณ์ 115 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
https://photos.app.goo.gl/glileRy1b0Ak2h8J3
https://photos.app.goo.gl/glileRy1b0Ak2h8J3


รูปภาพถอยหลังสู่ธรรมครูคริสเตียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์25 ก.ค. 2560 23:30โดยGreecha Katpratoom

เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม  2560    ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดรีทรีตครูคริสเตียน  หัวข้อ “ พระเยซูเป็นคำตอบ”  โดยเชิญวิทยากรคือ  ศาสนาจารย์อมร    สารสมุทร      ผู้อำนวยการหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณสภาคริสตจักรในประเทศไทย พร้อมทีมดนตรีจากหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณสภาคริสตจักรในประเทศไทย     ณ ห้องประชุมดารารัศมี  อาคารดารารัศมี   โรงเรียนดาราวิทยาลัย
https://photos.app.goo.gl/FJRCTRUKqkFwQAXS2
https://photos.app.goo.gl/FJRCTRUKqkFwQAXS2


รูปค่ายทักษะชีวิต 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์5 ก.ค. 2560 20:47โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 20:49 ]

ฝ่ายกิจการนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดค่ายทักษะชีวิต 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560   2  รุ่น  รุ่นที่ 1 วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ณ. ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อจะช่วยให้นักเรียนได้มีภูมิคุ้มกันตัวเองจากสิ่งต่าง ๆ เสริมสร้างการมีคุณธรรม มีวินัย และมีทักษะในการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเป็นสุข ถูกต้อง เหมาะสม พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และกล้าที่จะตัดสินใจ สร้างความมั่นใจในตัวเอง สร้างภูมิคุ้มกันในการที่จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข ภายใต้แนวคิดที่ว่า “คุณค่าชีวิตและความรักในสถาบัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทีมงานจากสโมสรวิทยากรเยาวชน ในการเป็นวิทยากร  และในโอกาสนี้ ได้เรียนเชิญ ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และกล่าวเปิดการเข้าค่ายทักษะชีวิต 1 และมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  507 คน 

https://goo.gl/photos/NSQrCvXnpTrLCdDp8
https://goo.gl/photos/NSQrCvXnpTrLCdDp8


1-10 of 90