รูปภาพ

นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า พิธีอำลาครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2560

โพสต์18 เม.ย. 2561 20:08โดยศุภโชค ชัยนิลพันธ์   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2561 20:42 ]

เมื่อวันที่   15  มีนาคม  2561   โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า พิธีอำลาครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2560   โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ปกครองสุรพงศ์  มิตรกูล  เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย   เป็นผู้เทศนา และมอบประกาศเกียรติคุณครูเกษียณอายุ    มอบของที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุงาน    โดย ดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  รศ.ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข   นายกสมาคมนักเรียนเก่า     นายนิวัฒน์ ศิริสานต์   นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  หลังจากนั้นมีพิธีมอบเข็มทองคำฝังเพชรให้แก่ ครูที่ทำงานในโรงเรียนดาราวิทยาลัย ครบ 25 ปี โดย ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  และ มอบของที่ระลึกให้แก่ครูที่ลาออก โดย ผป.สมศรี  ไชยเศรษฐ  กรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ณ ห้องประชุมดารารัศมี อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย
งานตลาดนัดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย ครั้งที่ 5

โพสต์10 เม.ย. 2561 01:16โดยศุภโชค ชัยนิลพันธ์

วันที่  13  มีนาคม  2561  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด งานตลาดนัดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย  ในโครงการประกวดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย  ครั้งที่ 5  ปีการศึกษา 2560  ของครูแผนกปฐมวัย   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา และฝ่ายสนับสนุนการสอน เพื่อให้ครูออกแบบ และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา อีกทั้ง เพื่อให้ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน  โอกาสนี้  อาจารย์พันธ์นิภา  สุจริตจิตร    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถมศึกษา   เป็นผู้กล่าวรายงาน นายธวัชชัย     ไชยกันย์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  เป็นประธานเปิดงาน  และมอบเกียรติบัตรการประกวดสื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้  ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  มอบเกียรติบัตรการประกวดงานวิจัยดีเด่น ให้แก่ คณะครู นอกจากนี้ มีการนำเสนอสื่อนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล   การจัดสื่อต่างๆที่ครูจัดทำขึ้น        หอประชุมบาร์บาร่า  แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตรและนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสนักเรียนจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

โพสต์20 ก.พ. 2561 19:59โดยศุภโชค ชัยนิลพันธ์   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 22:02 ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร และนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสนักเรียนจบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 รุ่น  Venanzio  131     และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นเธียร ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์  2561 โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6  เวลา  9.00 น.-11.30 น.  และช่วงบ่ายเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา 14.00 – 16.30 น.  โดยมี ดร.สิรินันท์   ศรีวีระสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-  ผู้อำนวยการ  คุณนิวัฒน์   สิริสานต์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  คุณวิสสุดา  กระแสชัย ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่า   เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศให้นักเรียน  ส่วนในการนมัสการ มี ศาสนาจารย์ ผศ. ดร. สาธนัญ   บุณยเกียรติ  คณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี   มหาวิทยาลัยพายัพ  เป็นผู้เทศนา   และผู้ให้โอวาทจากศิษย์เก่าคือ  คุณชลิดา  เอกชัยพัฒนกุล  ศิษย์เก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปี 2520  ณ หอประชุมบาร์บาร่า  แมคคินลีย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัยNP Fair Dara Academy 2017

โพสต์11 ก.พ. 2561 23:42โดยศุภโชค ชัยนิลพันธ์   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2561 01:17 ]

กิจกรรม NP Fair ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เริ่มต้นโดยมีการแสดงละครเวที เรื่อง Moana และมีการออกร้านจำหน่ายอาหารแบบตะวันตก โดยครูเจ้าของภาษาและนักเรียน NP รวมถึงซุ้มเกมส์มหาสนุกต่างๆ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน NP ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในสภาพเหตุการณ์จริง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในโอกาสต่อไป

โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดอบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านสารนิทัศน์

โพสต์5 ก.พ. 2561 19:48โดยศุภโชค ชัยนิลพันธ์   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2561 23:51 ]

เมื่อวันที่   6-7   มกราคม   2561  โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อ “ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านสารนิทัศน์ ”  ให้กับคณะผู้บริหาร  และคณะครูเข้าร่วมการอบรม  เชิญ  อาจารย์อรรถพล  จันทร์ชีวะ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพ หน่วยประเมินแกรนด์  แอสเซสเมนท์  เป็นวิทยากร    ห้องประชุมแมคกิลวารี  ชั้น 3 อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี

https://picasaweb.google.com/113555883458124791882/6519263559605655697#6519273993134942210
https://picasaweb.google.com/113555883458124791882/6517127335117790241#6517126564000559730

โรงเรียนดาราวิทยาลัยซ้อมแผนปฏิบัติการระงับเหตุแผ่นดินไหว และอัคคีภัย

โพสต์31 ม.ค. 2561 00:22โดยศุภโชค ชัยนิลพันธ์   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2561 00:40 ]

เมื่อวันพุธที่   24  มกราคม  2561     โรงเรียนดาราวิทยาลัย    ร่วมกับ    หน่วยฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลนครเชียงใหม่    จัดซ้อมแผนปฏิบัติการระงับเหตุแผ่นดินไหว และอัคคีภัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2560  พร้อมสาธิตวิธีปฏิบัติหากเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ สอนวิธีการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง  และได้ให้นักเรียนได้ ทดลองดับไฟในลักษณะต่างๆ   เช่น กรณีไฟลุกจากถังแก๊สที่รั่ว    โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

https://photos.app.goo.gl/IlySeYSVqBAcm7lB3

รูปภาพดาราไนท์ 9 ธันวาคม 2560

โพสต์14 ธ.ค. 2560 00:01โดยGreecha Katpratoom


สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย   จัดงานคืนสู่เหย้า   9   ธันวา  ดาราไนท์   ในชื่องาน “ ปี้เฮาน้องเฮา  ลูกเจ้าดาราฯ”    ขึ้นในวันเสาร์ที่  9   ธันวาคม    2560     ณ สนามวงกลมโรงเรียนดาราวิทยาลัย   โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข  นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และ นายปวิณ     ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน  พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่   นางมลสุดา   ชำนิประศาสน์   มาร่วมงาน ซึ่งงานนี้เพื่อให้นักเรียนเก่าได้มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียน พบปะสังสรรค์ รำลึกสมัยเป็นนักเรียน  และเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ของนักเรียนเก่าทุกรุ่นให้เกิดความรัก  ความสามัคคี  ความภูมิใจและศรัทธาในโรงเรียน  มีนักเรียนเก่ามาร่วมงานมากมาย

https://photos.app.goo.gl/0jb0frhfm4XndQoh2
https://photos.app.goo.gl/0jb0frhfm4XndQoh2

รูปภาพพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ปีการบริหาร 2560 - 2561

โพสต์13 ธ.ค. 2560 18:35โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2560 18:38 ]

พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ปีการบริหาร 2560 - 2561 มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมดารารัศมี อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

https://photos.app.goo.gl/vV8fFWiJkikxGjY82
https://photos.app.goo.gl/vV8fFWiJkikxGjY82

รูปภาพกิจกรรมกรีฑาสีของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์7 ธ.ค. 2560 19:34โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 19:45 ]

กิจกรรมกรีฑาสีของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 มีชื่องานว่า "กรีฑาดาราวิทยาลัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0" เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560    

ระดับปฐมวัย   ณ สนามกีฬาเอ็ดน่า  เอสโคล
https://photos.app.goo.gl/UZVSiSbErsD3Ldy83
https://photos.app.goo.gl/UZVSiSbErsD3Ldy83


ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3  ณ  สนามกรีฑาโรงเรียนดาราวิทยาลัย
https://photos.app.goo.gl/qTZsnFQ3nV6e6hsq2


ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  ณ สนามกีฬาเทศบาล  นครเชียงใหม่
https://photos.app.goo.gl/zcxLET99IpPKQDFg2
https://photos.app.goo.gl/zcxLET99IpPKQDFg2


ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ณ  สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
https://photos.app.goo.gl/NpkAVZ50zmMC8cq62
https://photos.app.goo.gl/NpkAVZ50zmMC8cq62

รูปภาพงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน “ดาราวิทยาลัย ก้าวไกล สู่ Thailand 4.0” 18 พ.ย. 2560

โพสต์21 พ.ย. 2560 19:42โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2560 19:42 ]

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมกับโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน “ดาราวิทยาลัย ก้าวไกล สู่ Thailand 4.0”  ระยะทาง   8.8   กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่    18  พฤศจิกายน   2560   เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยและกิจกรรมของโรงเรียนดาราวิทยาลัย    เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป   ทางสมาคมได้รับเกียรติจาก  นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงาน พร้อม นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ ภริยา  


กล้องที่ 1

กล้องที่ 2
https://photos.app.goo.gl/4WGjyWIcvUkwIDGr1

1-10 of 102