รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2560

โพสต์10 ม.ค. 2560 20:13โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2560 21:19 ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ทำการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559 
วันนี้ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้

  1. ให้มารายงานตัววันที่ 12 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 8.00-14.30 น. ที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายการเงินรับ เว้นวันหยุดราชการ และหากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ (รายละเอียดค่าธรรมเนียมอยู่ในเอกสารประกาศรายชื่อข้างบน)
  2. ทางโรงเรียนขอให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน ที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจ มารายงานตัวเข้าเรียนแทนนักเรียน (ในกรณีที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่สามารถมารายงานตัวให้นักเรียนได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. หลังจากรายงานตัวเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว หากนักเรียนไม่ประสงค์จะเรียนต่อ หรือขอสละสิทธิ์ ผู้ปกครองยินดีที่จะมอบเงินค่าเล่าเรียน ที่ชำระไปแล้วทั้งหมดให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
  4. นักเรียนที่ยื่นเอกสารไม่ครบในวันสมัคร ให้เตรียมเอกสารที่คงค้าง มายื่นในวันรายงานตัวให้ครบถ้วน
Ċ
Greecha Katpratoom,
10 ม.ค. 2560 20:13
Ċ
Greecha Katpratoom,
10 ม.ค. 2560 20:13
Ċ
Greecha Katpratoom,
10 ม.ค. 2560 20:13
Ċ
Greecha Katpratoom,
10 ม.ค. 2560 20:13
Ċ
Greecha Katpratoom,
10 ม.ค. 2560 20:13
Ċ
Greecha Katpratoom,
10 ม.ค. 2560 20:13
Ċ
Greecha Katpratoom,
10 ม.ค. 2560 20:13
Comments