ประกาศการให้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2562

โพสต์15 พ.ค. 2562 18:55โดยGreecha Katpratoom
ตามที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในแต่ละระดับการศึกษา ตามรายการและอัตราดังต่อไปนี้


Ċ
Greecha Katpratoom,
15 พ.ค. 2562 18:55
Comments