ประกาศ


มาตรการรักษาความปลอดภัย การจราจร และการป้องการการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา

โพสต์26 มิ.ย. 2563 00:18โดยGreecha Katpratoom

โรงเรียนดาราวิทยาลัย ตระหนักถึงอันตรายและความรุนแรงของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและ บุคลากร จึงกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย การจราจร และการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
การชี้แจงแนวทาง การเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

โพสต์21 มิ.ย. 2563 20:07โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2563 00:25 ]

.

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ทุกท่าน

        ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 7.30 เป็นต้นไป ตามช่องทาง ดังนี้


ช่องทางที่ 1  ผ่านไลน์กลุ่มห้องเรียนช่องทางที่ 2 ผ่านทางเพจ Facebook แต่ละแผนก


https://www.facebook.com/Dara.Primary.Section.P1.3/
https://www.facebook.com/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%A11-3-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-369191820612553/
https://www.facebook.com/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-974977886167424/?__tn__=kCH-R&eid=ARAukAUIYba27tlZvoLTHk-YuFwH43NOhKQub5-2T_FLl7fnePJ8X6pP2tIZqbqA9ICmwF6E_jKUtCDm&hc_ref=ARQ1Oa_FMBjlmEgNrYsgwD6xJO8y4FMmj-kNE3Uy7bMg-l_imS72BNpsPTP8J0nadmw&__xts__[0]=68.ARB5YTusHchxjvOdIry5RmXUcEr46M1sxRQqvl1Z5iInymZidIGQIIQ4KkN0ca1J2ysZTfLH9ZoSqI0UM6hODUI94VA4Epf0BO2HFMa7yGk8TKQ-AZOr6wStTcX886PH9xOddN7ITFy47Tzv29TAZyll5Eb2tb8i7PJJo7qBi3TxqYknbJ1Zbtd3EfBPI7_wz6I6kGAQPiJk5SLB2DgVOkGJSOFjNNBcV-lDLS3OvrpfJS5oasjmbC4dhDrtRzDN5hHIb3RDDmfFyQONQbTZgcP2X740_pkDFG_9sNkvLkQABOMW7tKBLNCMKJYo-SqBWHglLqREn6Xahlt3189Rn56X

ไฟล์การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 มิ.ย. 2563 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์15 มิ.ย. 2563 22:56โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2563 18:42 ]

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 
ประเภทสามัญศึกษา ประเภทนานาชาติมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563.เวลา 09.00 น.. ณ ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

มีไฟล์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

ประชุมบริหารเอกชน ชม 16 มิย 63กำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียน และสมุด ปีการศึกษา 2563

โพสต์24 พ.ค. 2563 18:40โดยGreecha Katpratoom

โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีกำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียน และสมุด ปีการศึกษา 2563 ทุกชั้นเรียน ดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์26 เม.ย. 2563 23:18โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2563 18:58 ]

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 มีดังต่อไปนี้ ให้กดดาวน์โหลดชั้นเรียนของตนเอง

นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียน วันที่ 27-30 เมษายน 2563 และตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป เวลา 8.30 -15.30 น.
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายชื่อนักเรียน63ประกาศจากฝ่ายทะเบียน

โพสต์20 เม.ย. 2563 00:50โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2563 19:13 ]


แจ้งผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ให้ส่งเอกสารการเรียนจากโรงเรียนเดิมให้ฝ่ายทะเบียน ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย (ฝ่ายทะเบียน) 
196 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

เอกสารที่ต้องส่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 


การเตรียมพร้อมเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

โพสต์5 เม.ย. 2563 23:48โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2563 18:41 ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัยขอแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเรียนในระบบปกติได้ เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนสอนเป็นไปตามระบบ ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือ ผู้ปกครองให้มีการเตรียมการดังนี้ 

1. ทางโรงเรียนจะดำเนินการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน เกี่ยวกับการเรียนด้วยระบบออนไลน์ โดยจะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเข้าเรียนออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน  ในวันที่ 20/4/63 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์โรงเรียน

2. วันที่ 27/4/63 จะประกาศรายชื่อนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์โรงเรียน ในกรณีนักเรียนไม่มีรายชื่อตามประกาศขอทางผู้ปกครองติดต่อฝ่ายทะเบียน  

3.วันที่ 29/4/63-3/5/63 ทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครอง ในรูปแบบไลน์กลุ่มของห้องเรียน ผ่าน QR Code ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ท่านผู้ปกครองให้เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนและรับข้อมูลข่าวสารอีกช่องทางหนึ่ง

4.ทางโรงเรียนจะแจ้งรหัสการเข้าห้องเรียนให้นักเรียนทุกคนรับทราบในช่องทางเว็บไซต์โรงเรียน   เฟซบุ๊กโรงเรียน  และกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนทดลองเข้าใช้งานห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จะเป็นผู้ปกครองในการเข้าทดลองระบบ  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จะเป็นนักเรียนเข้าทดลองระบบ)

5. ในกรณีผู้ปกครองไม่สามารถรับการสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยี ครูประจำชั้นจะดำเนินการประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อนัดหมายเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนต่อไปวีธีใช้งาน สำหรับนักเรียน
1. วิธีเข้าสู่ระบบ Google Apps for Educationโรงเรียนดาราวิทยาลัย

2. วิธีเข้าสู่ระบบ Google Apps for Education โรงเรียนดาราวิทยาลัย ผ่านโทรศัพท์มือถือ

3. วิธีเข้าใช้งาน Google Classroom ผ่าน Google Chrome โรงเรียนดาราวิทยาลัย


ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน สำหรับนักเรียนปัจจุบัน

โพสต์31 มี.ค. 2563 20:23โดยGreecha Katpratoom


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทางฝ่ายการเงินรับขอเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน
โดยผู้ปกครองและนักเรียนสามารถชำระเงินได้ผ่านช่องทางธนาคาร โดยวิธีการโอนเงิน

เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี โรงเรียนดาราวิทยาลัย เลขที่บัญชี 731-2-21630-7

ช่องทางสแกน  QR Code เข้าระบบชำระค่าสินค้า/บริการ ทางแอปพลิเคชั่นของธนาคารด้วยการสแกนชำระเงิน สามารถรับชำระได้ทุกธนาคาร วิธีการโดย

1. สแกนชำระเงิน

2. พิมพ์จำนวนเงินที่ต้องชำระ
3. กดยืนยันการชำระเงิน (ทำรายการสำเร็จ)

ขั้นตอนที่ 2 ส่งหลักฐานการชำระเงิน ทาง @darafinance

1. สแกนเพิ่มเพื่อน หรือพิมพ์เพิ่มเพื่อนที่ @darafinance


2. ส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับ Dara Finance ให้พิมพ์แจ้งชื่อ-สกุล เลขประจำตัวนักเรียน
    ติดต่อรับใบเสร็จตัวจริงได้ที่ฝ่ายการเงินรับหลังจากส่งหลักฐานแล้วภายใน 5 วันทำการ

ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ที่ https://qrgo.page.link/SXx5G
หรือ QR Code


**หากมีข้อสงสัยอื่นๆ สามารถติดต่อ ฝ่ายการเงินรับ ที่เบอร์  053-241039, 053-244654 ต่อ 205**

ยกเลิกการรับเอกสารการจบการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2) ที่โรงเรียน และเปลี่ยนเป็นการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

โพสต์31 มี.ค. 2563 19:09โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2563 19:09 ]


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีความตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของนักเรียนและผู้ปกครอง

จึงยกเลิกการรับเอกสารการจบการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9-10 เมษายน 2563

โดยทางโรงเรียนจะส่งเอกสารการจบการศึกษาให้แก้นักเรียนทางไปรษณีย์แทน 
ทั้งนี้ให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารให้กับทางโรงเรียน

ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ตามลิงก์ดังดังแนบ

QR Code แจ้งที่อยู่ให้ส่งเอกสาร

หมายเหตุ หากภายในวันที่  13 เมษายน  2563 นักเรียนยังไม่ได้รับเอกสาร ขอให้ติดต่อครูประจำชั้น

รับสมัครผู้ประกอบการทาอาหารสาหรับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

โพสต์11 มี.ค. 2563 01:17โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2563 01:20 ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ประกอบการทาอาหารสาหรับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1-10 of 27