รับสมัครบุคลากร

การรับสมัครบุคลากร

โรงเรียนดาราวิทยาลัยรับสมัครครู และบุคลากรทุกวัน ตามวันและเวลาราชการ หรือสามารถส่งเอกสารและใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์มาได้ที่

โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ 196 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่. 50000

สำหรับครูชาวไทย จะต้องแนบเอกสารมีดังนี้

  1. ใบสมัครครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย (สามารถมารับที่ฝ่ายบุคลากรของโรงเรียน หรือ Download)
  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาใบประกาศนียบัตร , ใบปริญญา , ผลการเรียน
  5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 ใ


Job application

Dara Academy welcomes applications for teachers and personnel. You may apply in person during official working hours (8.00 am. – 3.00 pm.) or you may send your application form and required documents to the following address:

Dara Academy 
196 Kaew-nawarat rd. T.Wat Kate 
A. Maung Chiangmai 50000

For Thai applicants, these documents are required:
1. A copy of ID card
2. A copy of House Registration 
3. A copy of Certification
4. one 1” or 2” photo 
5. Application form (available at Personnel Dept. Or Download (word) *** ยัง download ไม่ได้ขณะนี้

For Foreign applicants, these documents are required.
1. Passport (If sending though the mail, please include a copy of the 1st page. Do not send original passport).
2. A copy of Certification
3. one 1” or 2” photo
4. Application form (available at Personnel Dept. Or Download (word) *** ยัง download ไม่ได้ขณะนี้