ประกาศสำหรับครูและบุคลากร

คู่มือ การเขียนโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

โพสต์6 ก.ค. 2560 23:52โดยGreecha Katpratoom

เรื่องจากฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 13/6/2559

โพสต์13 มิ.ย. 2559 20:35โดยGreecha Katpratoom

ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ ขอประกาศแจ้งเรื่องให้ครูและบุคลากรทราบดังต่อไปนี้
เรื่องแจ้งจากฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์13 มิ.ย. 2559 20:22โดยGreecha Katpratoom

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาประกาศแจ้งคุณครูและบุคลากรทราบดังต่อไปนี้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 1. ได้จัดทำเอกสารคู่มือการเขียนโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แจกไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ขอใช้เป็นคู่มือในการดำเนินการ คณะครูที่มีข้อคำถามเกี่ยวกับการทำโครงการ สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

 2. ขณะนี้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้  ลงข้อมูลเผยแพร่รายงานประเมิน  คุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558 ใน เว็บไซต์ของโรงเรียน
  งานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องแจ้งจากฝ่ายบุคลากร 13/6/2559

โพสต์13 มิ.ย. 2559 20:13โดยGreecha Katpratoom

ฝ่ายบุคลาการประกาศแจ้งคุณครูและบุคลากรทุกท่านทราบดังต่อไปนี้
 1. ขอความร่วมมือคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ในการอ่านประกาศที่ติดตามจุดต่าง ๆ  เพื่อการรับทราบข่าวสารโดยทั่วถึงกัน
 2. ใบประกอบวิชาชีพของครูท่านใด ที่จะหมดอายุ ภายใน 180 วัน ขอให้รีบดำเนินการต่ออายุโดยด่วน
 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนราษฎร์ ขอให้นำเอกสารที่เปลี่ยนแปลงพร้อมสมุดประจำตัวครู มาปรับให้เป็นปัจจุบัน ที่ห้องบุคลากร

ขอติดตามทวงถามเอกสารการเรียนของนักเรียนเข้าใหม่

โพสต์13 มิ.ย. 2559 20:11โดยGreecha Katpratoom

ขณะนี้ฝ่ายทะเบียนกำลังดำเนินการติดตามทวงถามเอกสารการเรียนของนักเรียนเข้าใหม่ในระดับชั้น ป.2 - ม.6 ซึ่งได้ส่งจดหมายถึงผู้ปกครองนักเรียน โดยการส่งผ่านครูประจำชั้น  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 จึงขอความร่วมมือจากครูประจำชั้นดังนี้
 1. แจ้งย้ำนักเรียน เรื่องเอกสารการเรียนที่ทวงไปนั้น เป็นเอกสารสำคัญ  ซึ่งจะต้องนำมาเทียบโอนผลการเรียน และมีผลต่อการรับเงินอุดหนุน (นักเรียนใหม่ที่เข้าเรียนระหว่างชั้นต้องมีเอกสารการเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วนถึงจะสามารถรับเงินอุดหนุนได้)
 2. ขอให้นักเรียนส่งเอกสารการเรียนโดยตรง ที่ห้องทะเบียน โดยจะรอรับเอกสารถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2559  และหลังจากนั้น ฝ่ายทะเบียนจะสรุปนักเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสาร  ให้ครูประจำชั้นทราบ ในวันที่  20  มิถุนายน  2559  ขอความกรุณาครูประจำชั้นทวงถามไปยังผู้ปกครองนักเรียน  และฝ่ายทะเบียนจะติดตามทางโทรศัพท์ร่วมด้วย 

เชิญประชุมครูผู้สอน ชั้น ป.1 - ม.6 วันที่ 20 มิ.ย. 59

โพสต์13 มิ.ย. 2559 20:04โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2559 20:04 ]

ฝ่ายวิชาการเรียเชิญคุณครูผู้สอนทุกท่าน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมดารารัศมี เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้่

บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติให้ศึกษาต่อ

โพสต์13 มิ.ย. 2559 20:00โดยGreecha Katpratoom

กรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้อนุมัติบุคลากรให้ศึกษาต่อ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ปริญญาเอก
 1. อาจารย์ยุพิน  ชัยราชา
 2. อาจารย์พันธ์นิภา  สุจริตจิตร
ปริญญาโท
 1. อาจารย์พรสวรรค์  เอี่ยมบุญ
 2. อาจารย์วัชราภรณ์  บัวเย็น
 3. อาจารย์เสาวลักษณ์  ดีแก้ว

ขอเชิญประชุมครูคริสเตียนประจำเดือนมิถุนายน 2559

โพสต์13 มิ.ย. 2559 19:52โดยGreecha Katpratoom

ฝ่ายศาสนกิจขอเชิญกรรมการศาสนกิจทุกระดับชั้นเข้าร่วมประชุม วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 16.15 น. ณ ห้องประชุมไฝคำ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

โพสต์13 มิ.ย. 2559 19:46โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2559 19:49 ]

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 1-10 of 12