อบรม GLOBE Mosquito habitat mapper

โพสต์30 ม.ค. 2562 01:23โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 17:28 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันอังคารที่   29   มกราคม    2562 โรงเรียนดาราวิทยาลัย    ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)    จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ GLOBE Mosquito habitat mapper ให้กับนักเรียน GLOBE  Junier    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   และ ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2     ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี      อาคารโซเฟีย   บรัดเลย์   แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เชียงใหม่#ข่าว2561

Comments