อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน

โพสต์8 ก.ย. 2562 23:25โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2562 17:53 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันเสาร์ที่ 7  กันยายน  2562  ฝ่ายประถมศึกษา  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ”การทำวิจัยในชั้นเรียน”  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  โดยมี ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ประธานฝ่ายประถมศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ  อาจารย์พรรณี      สหเสวียนต์  นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยเชิญ  รศ.ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ ผศ.ดร.สุทธิดา  จำรัส  ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนานวัตกรรมละศาสตร์การสอนแนวใหม่   มาเป็นวิทยากร  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3  อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2562

Comments