โรงเรียนดารา จัดนมัสการเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ นมัสการก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 และ ประชุมครูรวม

โพสต์9 พ.ค. 2562 01:43โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9   พฤษภาคม   2562    โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดนมัสการเนื่องในวโรกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   นมัสการก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา  2562 และ ประชุมครูรวม โดยมี ศาสนาจารย์บุญวัฒน์   มะโนปัน     ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่   เป็นผู้เทศนา และ โอกาสนี้  ได้แนะนำคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดใหม่  วาระปีคริสตศักราช 2019-2022 โดยมี ผป.เกษม  ตรีอินทอง  เป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียน   ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย    มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี     ณ  ห้องประชุมดารารัศมี     อาคารดารารัศมี     โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2562

Comments