ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการในงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561

โพสต์3 ม.ค. 2562 19:49โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2562 21:21 ]
โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2561 ซึ่งนักเรียนสามารถแข่งขันจนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

ระดับชั้น ป.1-ป.6
 • ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6  โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัล ระดับเหรียญ ทอง
 • ผลการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6  โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัล ระดับเหรียญ ทอง
 • ผลการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัล ระดับเหรียญ ทอง
 • ผลการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัล ระดับเหรียญ ทอง
 • ผลการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัล ระดับเหรียญ เงิน
 • ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3  โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัล ระดับเหรียญ ทองแดง
ระดับชั้น ม.1- ม.3
 • ผลการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัล ระดับเหรียญ ทอง
  • นักเรียนผู้เข้าแข่งขันคือ
   • เด็กชายภูวสิษฎ์  สมคิด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
   • เด็กชายธนกฤต  จันทร์อินทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
   • เด็กหญิงชัญญานุช  วรรณฉวี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
  • ครูที่ปรึกษา
   • นายฉัตรยุคล    กลิ่นหอม

 • ผลการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัล ระดับเหรียญ ทอง
  • นักเรียนผู้เข้าแข่งขันคือ
   • เด็กชายอภิรักษ์  พิชญาวงศ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
   • เด็กหญิงสร้อยสุรางค์   ณัฐากาญจน์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/3  
  • ครูที่ปรึกษา
   • นางสาวอัมพิกา   ล้อมวนวงศ์
   • นางสาวนิดา ธนะนู  

 • ผลการประกวดภาพยนต์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัล ระดับเหรียญ เงิน
  • นักเรียนผู้เข้าแข่งขันคือ
   • เด็กหญิงสวลี  ศรีวรกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
   • เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมมา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
   • เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ปาวงศ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
   • เด็กหญิงโยษิตา  วงค์เสถียร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
   • เด็กหญิงมุทิตา  ลายอละโอ๊ะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
  • ครูที่ปรึกษา
   • นายประดิษฐ์  ญานะ
   • นางสาววนิดา  งอกงาม
ระดับชั้น ม.4-ม.6
 • ผลการประกวดประติมากรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัล ระดับเหรียญ ทอง
  • นักเรียนผู้เข้าแข่งขันคือ
   • นางสาวนัชชา  ประสงค์ดี  มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
   • นางสาวมิเรียม  เวเบอร์  มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
   • นายพัสกร พิบูลย์  มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 
  • ครูที่ปรึกษา
   • นางสาวนุชจรินทร์ กูลแก้ว 

 • ผลการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัล ระดับเหรียญ ทอง
  • นักเรียนผู้เข้าแข่งขันคือ
   • นางสาวกัลยาณี  ใบสุขันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
   • นางสาวชญาณิศา  จันทร์รอด  มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
   • นางสาวชนิภรณ์  เต็มศาล มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
   • นางสาวชลญา  กาบมาลา  มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
   • นายธนภัทร  ใหลตระกูล  มัธยมศึกษาปีที่4/4
   • นายธนภัทร  ฉัตรเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
   • นายธนภูมิ  ศิลปกรธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
   • นางสาวธัญวรัตม์  คิดเลิศล้ำ  มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
   • นายธารณ์ธาริต สุดเอี่ยม มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
   • นายธีรุตม์  ธนปาลัตถ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
   • นายนภสิทธิ์  ลือชา  มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
   • นางสาวนารี  วิลามาศ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
   • นางสาวนิรดา  พิเชฐกุลบดี มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
   • นายปัณณธร  เดชฤาษี  มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
   • นางสาวพรทิวา  ไชยวงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
   • นางสาวพลอยตะวัน  ปิ่นมาศ  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
   • นางสาวพลอยแพรพรรณ  เสถียรภากร  มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
   • นางสาวพลอยไพลิน ณ เชียงใหม่  มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
   • นางสาวภิรมย์พร  อินเงิน  มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
   • นายราเชนทร์  อินถา  มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
   • นายวิธวิทย์  ศรีพิกุลพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
   • นายวิธวินท์  ศรีพิกุลพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
   • นางสาวศิริลักษณ์  ชาวทะเล มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
   • นางสาวอัญชิษฐา  ยังแสง มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 
   • นายอาณาจักร  จันทวี มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
   • นายอิสรภาพ  สุวรรณ  มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
   • นางสาวเบธานี  ยาคำ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
   • นางสาวแพรวพพร  วัฒนาพร มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
   • นางสาวแพรวากรณ์  ไชยซาววงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
   • นายกิตติชัย  ภูมิอภิธรรม  มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
  • ครูที่ปรึกษา
   • นายอนุศิษฐ์ เกตหอม
   • นายเอกรินทร์ อักกพันธานนท์
   • นางสุดคนึง พันธุ์ประไพ
   • นางคีตกานต์ โยธามาศ 


Comments